Отменени

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Гарантирани вземания на работниците и служителите
 Държавна служба
 Защита от дискриминация
 Здравно осигуряване
 Здравословни и безопасни условия на труд
 Информиране и консултиране на работниците и служителите
 Примерни длъжностни характеристики
 Социално осигуряване
 Социално подпомагане
 Трудови отношения

 Възникване на трудово правоотношение въз основа на конкурс
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Зоповед за определяне на конкурсна длъжност
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Обявление за конкурс за заемане на конкурсна длъжност
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Заповед за подготовка и провеждане на конкурс
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Съобщение за датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Съобщение за отказа
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Протокол за резултатите от проведен конкурс
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Съобщение до лицето, спечелило конкурса
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Споразумение по чл. 107 КТ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Уведомление до ТП на НОИ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Възникване на трудово правоотношение чрез избор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Задължение за информиране
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Уведомление от работодателя до представителите на работниците и служителите (чл. 123, ал. 4 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Искане от работника или служителя до работодателя за предоставяне на информация (чл. 130, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Искане на работника или служителя до работодателя за предоставяне на характеристика или препоръка (чл. 130, ал. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Препоръка от работодателя, предоставена на работника или служителя (чл. 130, ал. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Характеристика от работодателя, предоставена на работника или служителя (чл. 130, ал. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закрила при уволнение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието (чл. 277 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (чл. 6 от Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Книга за инструктаж на работното масто, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (чл. 6 и чл. 16, ал. 2 от Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по ...
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Книга за ежедневен инструктаж (чл. 6 и чл. 20, ал. 3 от Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Служебна бележка за проведен начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (чл. 12 от Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и ...
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Минимална продължителност на началния инструктаж и инструктажа на работното място (чл. 17 от Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Изменение на трудовото правоотношение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение (чл. 119 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Молба от работника или служителя до работодателя за изменение съдържанието на трудовото правоотношение (чл. 119 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Предложение на работодателя до работника или служителя за изменение на трудовото му правоотношение (чл. 119 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед за едностранно увеличаване на трудовото възнаграждение (чл. 118, ал. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодателя за изменение на характера и мястото на работа (чл. 120, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодателя за възлагане на друга работа, поради непреодолими причини (чл. 120, ал. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед за командировка в страната (чл. 121 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед за служебна командировка в чужбина (чл. 15, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед за специализация в чужбина (чл. 15, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Имуществена отговорност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Индивидуално трудово правоотношение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Молба за постъпване на работа
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Трудов договор (чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 68, ал. 1, т. 1-5 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Трудов договор със срок за изпитване (чл. 70, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Срочен трудов договор за работа (дейност), която не е временна, сезонна, краткотрайна (чл. 68, ал. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Трудов договор за допълнителен труд при същия работодател (чл. 110 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Трудов договор за работа до 5 дни в месеца (чл. 114 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Съгласие от лицето за издигане на кандидатурата му за заемане на изборна длъжност (чл. 84, ал. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол за произведен избор (чл. 85 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Съобщение до лицето спечелило избора (чл. 86, ал. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение по при възникнало трудово правоотношение от избор (чл. 107 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодателя за определяне на конкурсни длъжности (чл. 90, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодател за подготовка и провеждане на конкурс (чл. 90, ал. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Обявление на конкурс за работа (чл. 91 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол за резултатите от проведен конкурс (чл. 95, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Съобщение до лицето спечелило конкурса (чл. 95, ал. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение при възникнало трудово правоотношение от конкурс (чл. 107 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Колективен трудов договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление на работника или служителя до директора или председателя на синдикална организация за присъединяване към КТД (чл. 57, ал. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление от председателя на синдикалната организация до Дирекция "Областна инспекция по труда" за вписване на КТД на ниво предприятие (чл. 53, ал. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление от отраслов (браншов) синдикат до Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за вписване на отраслов (браншов) КТД (чл. 53, ал. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Колективен трудов договор в предприятие - примерен образец (чл. 51а КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Допълнително споразумние към колективен трудов договор (чл. 56 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Колективни трудови спорове
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Писмени искания на работниците или служителите до работодателя (чл. 3, ал. 2 ЗУКТС)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Писмо-отговор на работодателя по писмените искания на работниците и служителите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол от заседание на преговарящите страни по колективния трудов спор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение по успешно приключени преговори по КТС (чл. 3 ЗУКТС)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Искане от синдикален орган или от работодател за посредничество при уреждане на КТС (чл. 4, ал. 1 ЗУКТС)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол от общо събрание на работниците и служителите и решението им за обявяване на стачка (чл. 11, ал. 2 ЗУКТС)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Уведомление от работниците или служителите (или техния представител) до работодателя за провеждане на стачка (чл. 11, ал. 3 ЗУКТС)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение по чл. 14 ЗУКТС
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Искане от синдикален комитет или от работодател до министъра на труда и социалната политика за определяне на арбитър (чл. 14, ал. 3 ЗУКТС)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение между работодател и синдикална организация за разрешен колективен трудов спор в резултат на проведена стачка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Съобщение до средствата за масово осведомяване за разрешен колективен трудов спор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Колективно преговаряне и сключване на колективен трудов договор в предприятието
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Искане от синдикатите до работодателя за предоставяне на информация за сключване на колективен трудов договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Покана от синдикалната организация до работодателя за започване и водене на колективно преговаряне за сключване на колективен трудов договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Уведомление от работодателя до синдикалната организация за поименния състав на работната група и началото на колективните преговори
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Искане от работодателя до синдикалната организация за предоставяне на информация за действителния брой на членовете
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Удостоверение за представителност на синдикална организация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Протокол от учредително събрание на синдикална организация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Протокол от заседание на страните в колективното преговаряне
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Колективен трудов договор в предприятие (примерно съдържание)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Колективно преговаряне и сключване на колективни трудови договори
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Искане от синдикатите до работодателя за предоставяне на информация (чл. 52, ал. 1, т. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Уведомление от работодателя до синдикалната организация за състава на работната група в колективното преговаряне
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Искане от работодателя до синдикална организация за броя на членовете (чл. 52, ал. 4 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Удостоверение за представителност на синдикална организация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол от учредително събрание на синдикална организация (чл. 4, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Покана от синдикална(ни) организация(и) до работодателя за започване и водене на колективно преговаряне за сключване на колективен трудов договор (чл. 52, ал. 1, т. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол от заседание на страните по колективното преговаряне за сключване на колективен трудов договор
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Начало на изпълнението на трудовото правоотношение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Обезщетения
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Молба от работника или служителя до работодателя за изплащане на обезщетение (чл. 213 и 214 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Молба от работника или служителя до работодателя за изплащане на обезщетение (чл. 217, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Молба от работника или служителя до работодателя за изплащане на обезщетение (чл. 221, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Покана от работодателя до работника или служителя за изплащане на обезщетение за срока на предизвестие при дисциплинарно уволнение (чл. 221, ал. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Покана от работника или служителя за изплащане на дължими обезщетения (чл. 220, ал. 1; чл. 222 и 224 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Уверение от работника или служителя за оставането му без работа за получаване на обезщетение (чл. 222, ал. 1 КТ или чл. 225, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Молба от работника или служителя и разрешение от работодателя за изплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск (§118 от ПЗР на ЗИДКТ от 2001 г.)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Организация на трудовите правоотношения на ниво предприятие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за вътрешния трудов ред (чл. 181 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правила за работната заплата (примерна схема)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Организационно-управленска структура
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Функционална характеристика на структурно звено
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Длъжностно разписание
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Поименно разписание
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Длъжностна характеристика (примерна схема) (чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Покана до синдикалния комитет (съвет) за участие в подготовка на вътрешен акт (чл. 37 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Отговор от синдикалния комитет (съвет) до работодателя за участие в подготовка на вътрешни актове (чл. 37 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Покана за свикване на Общо събрание на работниците и служителите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол от проведено Общо събрание на работниците и служителите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Отпуски
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Молба от работника или служителя до работодателя за ползване на различни видове отпуски
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодателя за разрешаване на отпуск на работника или служителя (чл. 155, чл. 156, т. 1 и 2, чл. 160 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Покана от работодателя до работника или служителя (чл. 173, ал. 4 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Покана от работодателя до всички работници и служители за ползване на платен годишен отпуск (чл. 173, ал. 4 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Молба от работника или служителя до работодателя за отлагане ползването на платен годишен отпуск (чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Молба от работника или служителя да работодателя за прекъсване ползването на отпуск (чл. 175, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Съгласие на работодателя за обучение на работника или служителя (чл. 169, 170, 171 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление от работника или служителя до работодателя за ползване на учебни отпуски (чл. 169, 171 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление от майката (осиновителката) до работодателя за ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна (3-годишна възраст) (чл. 164, ал. 1, 165, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация на майката (осиновителката) пред работодателя (чл. 46, ал. 2 НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодателя за ползване на платен (неплатен) отпуск за отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна (3-годишна възраст) (чл. 164, ал. 1 и 3 и чл. 165, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Удостоверение за участие на резервисти в учебно-мобилизационно мероприятие (чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възнагражденията на резервистите от мобилизационния резерв взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Прекратяване на трудов договор на общи основания
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Предложение за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие до другата страна
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Отговор на уведомената страна до предлагащата прекратяване по взаимно съгласие страна
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Акт за прекратяване на трудовото правоотношение поради взаимно съгласие
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Уведомление за прекратяване на трудово правоотношение поради изтекъл срок или поради завръщане на замествания титуляр
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Изявление от работника или служителя до работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок; завръщане на замествания титуляр; завършване на определената работа
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Акт за прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие (чл. 325, т. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Акт за прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие (чл. 325, т. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление на работника или служителя до работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 325, т. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Акт за прекратяване на трудово правоотношение (чл. 325, т. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Уведомление от работодателя до работника или служителя за прекратяване на трудово правоотношение поради изтекъл срок (чл. 325, т. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Акт за прекратяване на трудово правоотношение (чл. 325, т. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Акт за прекратяване на трудово правоотношение на основание (чл. 325, т. 4 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Акт за прекратяване на трудово правоотношение (чл. 325, т. 5 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Предизвестие от работника или служителя до работодателя за прекратяване на трудово правоотношение (чл. 326, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление (молба) от работника или служителя за оттегляне на предизвестие (чл. 326, ал. 4 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление от работника или служителя за прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие (чл. 327 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Предизвестие от работодателя до работника или служителя за прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 326, ал. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Акт за прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 328 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Акт за прекратяване на трудово правоотношение от работодателя без предизвестие (чл. 330 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Предложение от работодателя за прекратяване на трудово правоотношение срещу уговорено обезщетение (чл. 331 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Отговор от работника или служителя на предложение от работодателя за прекратяване на трудово правоотношение срещу уговорено обезщетение (чл. 331 КТ)(Вариант ­ неприето предложение)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Отговор от работника или служителя на предложение от работодателя за прекратяване на трудово правоотношение срещу уговорено обезщетение (чл. 331 КТ)(Вариант ­ прието предложение)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Акт за прекратяване на трудово правоотношение (чл. 331 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Акт за прекратяване на изборно правоотношение с изтичане на срока (чл. 337 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Акт за прекратяване на изборно правоотношение с отзоваване (чл. 338 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Професионална квалификация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Работно време
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол за проведена консултация между работодател и представители на работниците и служителите (чл. 136а, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед за въвеждане на удължено работно време (чл. 136а, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Уведомление до Областна инспекция по труда за въвеждане на удължено работно време (чл. 136а, ал. 1, изр. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Съгласие от работник или служител, който ползва закрила за работа при удължено работно време (чл. 8, ал. 4 НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодателя за компенсиране на удължено работно време (чл. 136а, ал. 1 и 4 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Уведомление от работника или служителя до работодателя за компенсиране на удължено работно време (чл. 136а, ал. 4, изр. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед за определяне на длъжностното лице, което вписва данните в специалната книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време (чл. 8, ал. 4 НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Специална книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време (чл. 136а, ал. 2 КТ и чл. 8, ал. 3 НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Предложение от работодателя до Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването за установяване на намалено работно време (чл. 2, ал. 1 от Наредбата за намалено работно време)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Искане от работодателя до синдикална организация за становище по предложението за установяване на намалено работно време (чл. 2, ал. 3, т. 3 от Наредбата за намалено работно време)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Становище на съответните синдикални организации (чл. 2, ал. 3, т. 3 от Наредбата за намалено работно време)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Списък на видовете дейности, професии и специалности, при които се ползва намален работен ден
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол за съгласуване при въвеждане на непълно работно време (чл. 138, ал. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед за едностранно въвеждане на непълно работно време от работодателя (чл. 138, ал. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол за консултации между работодателя и представители на работниците и служителите за определяне на категориите работници и служители с ненормиран работен ден (чл. 139, ал. 4 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Списък на категориите работници и служители с ненормиран работен ден (чл. 139, ал. 4 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед от работодателя за полагане на извънреден труд (чл. 15 НРВПО)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Съгласие за полагане на извънреден труд, от работници и служители, които ползват закрила (чл. 147, ал. 1, т. 3-5 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Отказ на работника или служителя за полагане на извънреден труд (чл. 148 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед от работодателя за заплащане на положен извънреден труд (чл. 262-264 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Съобщение (уведомление) от работодателя до Инспекцията по труда за отчитане на положен извънреден труд за полугодие (чл. 149, ал. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Специална книга за отчитане на извънредния труд (чл. 149, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Сключване на трудов договор без определен срок
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Сключване на трудов договор без определен срок
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Сключване на трудов договор с определен срок
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Сключване на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Молба (заявление) за сключване на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Образец на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Придружително писмо (Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Специална закрила на някои категории работници и служители
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Уведомление от работодателя до непълнолетния работник или служител (чл. 305, ал. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Искане от работодателя до Дирекция "Областна инспекция по труда" за даване разрешение за приемане на работа на непълнолетни (чл. 302, ал. 1 и чл. 303, ал. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед за трудоустрояване на бременна работничка или служителка (чл. 309, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед за трудоустрояване на лице с намалена работоспособност (чл. 314 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Списък на работните места и длъжности за трудоустроени (чл. 315 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Трудов архив
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Трудова дисциплина
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодателя за дисциплинарно наказание (чл. 188 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодателя за временно отстраняване на работника или служителя от работа (чл. 199 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодателя за предсрочно заличаване на дисциплинарно наказание (чл. 198 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Искане на работодателя до работника или служителя за даване на обяснения (чл. 193, ал. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодателя за дисциплинарно уволнение на работника или служителя (чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Трудово възнаграждение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Пълномощно от работника или служителя за упълномощаване на трето лице да получи трудовото му възнаграждение (чл. 270, ал. 3, изр. 1 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Искане от работника или служителя до работодателя за превеждане на трудовото му възнаграждение на влог в банка (чл. 270, ал. 3, изр. 2 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Покана от работника или служителя до работодателя за изплащане на трудово възнаграждение или обезщетение
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение между работодателя и работника или служителя при вътрешно заместване (чл. 259, ал. 3 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед на работодателя за удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя (чл. 272 КТ)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 38 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА