Ветеринарен, фитосанитарен и санитарен контрол

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>
 Наредба № 29 от 7.03.2006 г. за здравните изисквания към ембриони от говеда и биволи при обмена им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02

 Наредба № 30 от 20.11.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно обработено мляко и млечни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 30 от 6.07.2001 г. за контрол на продуктите, предназначени за хранене на животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба № 30 от 24.07.2002 г. за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Наредба № 30 от 23.03.2006 г. за здравните изисквания към птици и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, внасянето им от трети страни и за определяне на здравния статус н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 31 от 29.11.1999 г. за общите ветеринарномедицински мерки за профилактика и борба със зоонозите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба № 31 от 24.07.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на мляно месо и месни заготовки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба № 31 от 29.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 32 от 5.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Наредба № 32 от 29.07.2002 г. за профилактика и борба с класическата чума по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 33 от 15.08.2002 г. за профилактика и борба с болестта син език по преживните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 33 от 23.03.2006 г. за условията и реда за употреба на хормонални ветеринарномедицински продукти, бета-агонисти и тиреостатици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Наредба № 34 от 22.08.2002 г. за профилактика и борба с някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Наредба № 34 от 3.08.2004 г. за изискванията към информацията върху опаковките и в листовките на ветеринарно-медицинските продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 35 от 1.09.1995 г. за хигиенните изисквания към битовите химични препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-28

 Наредба № 35 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Наредба № 36 от 19.09.2002 г. за профилактика и борба с болестта шап по чифтокопитните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Наредба № 36 от 18.08.2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Наредба № 36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Наредба № 37 от 16.10.1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Наредба № 37 от 27.08.2004 г. за условията за издаване на разрешително за употреба на ветеринарномедицински продукти и изискванията към досието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Наредба № 37 от 31.03.2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 38 от 8.11.2001 г. за борба срещу листозавивачките по карамфила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-19

 Наредба № 38 от 4.04.2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на салмонелозите, предаващи се чрез храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-19

 Наредба № 39 от 8.11.2001 г. за борба срещу картофените цистообразуващи нематоди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № 39 от 4.10.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести мекотели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 40 от 4.10.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на яйчни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 41 от 24.09.2003 г. за ветеринарномедицинските изисквания при профилактика и борба със заразните и паразитни болести по свинете, отглеждани при пасищни условия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-06

 Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Наредба № 42 от 4.10.2002 г. за профилактика и борба със салмонелозите по птиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 42 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към сперма от животни от семейство "Bovidae" при обмена й между Република България и държавите - членки на Европейската общност, и при внасянето от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 42 от 12.12.2008 г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Наредба № 43 от 4.10.2002 г. за профилактика и борба с болестта африканска чума по конете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 44 от 7.10.2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Наредба № 44 от 9.12.2004 г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № 45 от 1.12.1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 45 от 4.11.2002 г. за борба с някои болести по двучерупчестите мекотели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Наредба № 45 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания при придвижване на еднокопитни животни между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и внасянето от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № 46 от 4.11.2002 г. за профилактика и борба с някои екзотични болести по животните и специфичните мерки срещу везикулозната болест по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 46 от 20.04.2006 г. за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини и храни от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 47 от 3.12.2001 г. за профилактика и контрол на трихинелозата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 47 от 4.11.2002 г. за профилактика и борба с инфлуенцата по птиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 48 от 11.11.2003 г. за реда и начините за вземане на проби и използваните методи за анализ на пчелния мед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-25

 Наредба № 48 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Наредба № 49 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 50 от 17.11.2004 г. за ветеринарномедицинските изисквания към страничните продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 50 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към сперма от нерези при обмен между Република България и държавите - членки на Европейската общност, и при внасяне от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 53 от 26.11.2002 г. за ветеринарномедицинските изисквания при придвижване и внос на еднокопитни животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 53 от 28.04.2006 г. за мерките за контрол върху остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 55 от 28.04.2006 г. за здравните изисквания към някои копитни животни при внасяне или транзитно преминаване през територията на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Наредба № 56 от 9.05.2006 г. определяща образците на официалните фитосанитарни сертификати и на фитосанитарните сертификати за реекспорт, съпровождащи растения, растителни и други продукти от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Наредба № 58 от 9.05.2006 г. за борба срещу калифорнийската щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Наредба № 59 от 9.05.2006 г. за изискванията за ветеринарномедицинска практика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Наредба № 60 от 9.05.2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Наредба № 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба № 62 от 9.05.2006 г. за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на ветеринарномедицински продукт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Наредба № 64 от 16.05.2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Наредба № 65 от 16.05.2006 г. за изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти и/или активни субстанции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Наредба № 66 от 16.05.2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Наредба № 68 от 16.05.2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 69 от 16.05.2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-18

 Наредба № 70 от 29.05.2006 г. за въвеждане на изисквания към етикета или документа, издаван от производителя на размножителен материал от декоративни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Наредба № 73 от 31.05.2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на декоративни растения, които се поддържат от производителите и търговците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Наредба № 74 от 31.05.2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на овощен посадъчен материал и овощни растения, които се поддържат от производителите и търговците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 75 от 31.05.2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-26

 Наредба № 76 от 31.05.2006 г. за установяване на допълнителни условия относно наблюдението и контрола на производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-23

 Наредба № 77 от 31.05.2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба № 78 от 31.05.2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Наредба № 82 от 22.06.2006 г. за защитените зони в Европейската общност, изложени на особен фитосанитарен риск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-12

 Наредба № 84 от 18.07.2006 г. за изготвяне на планове за ликвидиране на бруцелозата по говедата, туберкулозата по говедата и ензоотичната левкоза по говедата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Наредба № 102 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-18

 Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Наредба № 109 от 12.09.2006 г. за официалния контрол върху фуражите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Наредба № 110 от 18.09.2006 г. за специфични изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинела в месо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 112 от 13.10.2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-27

 Наредба № 119 от 21.12.2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 5190 относно реда за издаване на разрешения от Държавната санитарна инспекция за производство и търговия със стоки, имащи значение за здравето на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за ветеринарно-санитарния надзор при превоза на животни и животински продукти с автомобилни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за граничния санитарен контрол на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-20

 Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 3 на КС на РБ от 2.06.2016 г. по Конституционно дело № 5 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Постановление № 2 на МС от 6.01.2006 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Постановление № 2 на МС от 11.01.2008 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 16 на МС от 5.02.1999 г. за закриване на Транспортната хигиенно-епидемиологична инспекция към Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 118 на МС от 27.06.2000 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 137 на МС от 19.07.2000 г. за приемане на Наредба за граничния санитарен контрол на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 151 на МС от 19.07.2013 г. за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-26

 Постановление № 166 на МС от 30.07.2002 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>

Общо: 370 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА