Социално подпомагане и социални услуги

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>
 Наредба № 8121з-773 от 1.07.2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Наредба № 8121з-862 от 24.07.2018 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи, изпадна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-07

 Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Наредба № 3 от 14.05.1999 г. за допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 3 от 18.06.1999 г. за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност, и за трансфер на състезателните права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 16.03.1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 5 от 30.05.2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Наредба № 6 от 12.12.1997 г. за извършване на превоз на трудноподвижни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 11.04.1996 г. за организация и провеждане на профилактични прегледи и диспансерно наблюдение при деца от 0 до 18 години (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Наредба № 12 за документите, издавани на инвалиди за ползуване на привилегии при движение с някои моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 18 от 14.03.1996 г. за обмяна на повредени български банкноти и монети в обращение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Наредба № 18 от 22.10.2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 19 от 3.10.2000 г. за експертизата на инвалидността при децата до 16-годишна възраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 26 за изплащане на месечни помощи за децата на семействата на учащите се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 35 от 29.12.2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адапта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Наредба за заплащане превозни разноски на работниците и служителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилища при условията на свободно договаряне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към МС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Наредба за провеждане на конкурси за финансиране на проекти и програми от фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към МС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда, условията и критериите за признаването на организациите на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-11

 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Наредба за целево подпомагане на домакинствата с ниски доходи и на социални заведения на бюджетна издръжка при ползване на електрическа енергия, топлинна енергия, горива и вода за битови нужди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-20

 Национална програма за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Национална програма за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Окръжно № 35 във връзка с прилагане на Правилника за прилагане на Указа за насърчаване на раждаемостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 План за действие по програмата в страната 2010 - 2012 г. между правителството на Република България и Фонд за децата на ООН (УНИЦЕФ) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 План за действие по Програмата в страната 2013 - 2017 г. между правителството на Република България и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 План за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между правителството на Република България и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Постановление № 4 на МС от 15.01.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. за предоставяне на услугата "Личен асистент" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 4 от 17.01.2020 г. за създаване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Постановление № 5 на МС от 17.01.2007 г. за приемане на Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Постановление № 5 на МС от 12.01.2017 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца "Света София" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 6 на МС от 14.01.2004 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2004 г. за поемане на разходи за финансово подпомагане на законните наследници на загиналите и на пострадалите кадрови военнослужещи от военния контингент на Репу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 6 на МС от 15.01.2009 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Постановление № 8 на МС от 29.01.1991 г. за либерализиране на цените и социална защита на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 20.01.2006 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Постановление № 17 на МС от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично уча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 18 на МС от 31.01.2019 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Постановление № 23 на МС от 26.01.2017 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 25 на МС от 7.02.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-25

 Постановление № 27 на МС от 7.02.1994 г. за определяне на минималната работна заплата за страната, нов размер на социалната пенсия и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 29 на МС от 5.04.1990 г. за решаване социални проблеми на български граждани в някои райони на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 30 на МС от 9.06.1986 г. за подобряване на материално-битовото положение на ветераните от Отечествената война на Народна република България 1944-1945 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 32 на МС от 11.02.2002 г. за приемане на Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 33 на МС от 6.02.1997 г. за изплащане на допълнителна компенсация към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 33 на МС от 26.02.2008 г. за осигуряване на средства за финансиране на дейностите във връзка с реформирането и закриването на специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Постановление № 34 на МС от 6.02.1997 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 37 на МС от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 40 на МС от 24.02.1993 г. за компенсиране на някои доходи на населението във връзка с увеличение на цените на течните горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 6.02.1997 г. за приемане на Наредба за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилища при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 42 на МС от 10.02.1997 г. за реализация на Програма В7-500 на Европейския съюз за спешна социална помощ на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 42 на МС от 4.03.2008 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите при пожара в бързия влак № 2637 София - Кардам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Постановление № 42 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Постановление № 46 на МС от 26.09.1989 г. за създаване на фонд "Милосърдие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 51 на МС от 29.03.2005 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход и размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Постановление № 56 на МС от 20.03.1996 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 58 на МС от 6.03.2013 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 59 на МС от 6.04.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Постановление № 60 на МС от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за изплащане на еднократна добавка към пенсиите за април 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 62 на МС от 17.04.1992 г. за функциониране и субсидиране на социалния отдих
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 62 на МС от 24.02.1997 г. за изплащане на допълнителна компенсация към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 63 на МС от 11.04.1991 г. за образуване на социални учебно-професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 64 на МС от 24.02.1997 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 64 на МС от 29.03.2019 г. за приемане на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 65 на МС от 4.06.1990 г. за създаване на благоприятни условия за дейността на специализираните фирми и другите организации за трудоустроени лица и инвалиди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 65 на МС от 26.03.1993 г. за определяне на минимална работна заплата за страната и за компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 65 на МС от 29.03.2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 67 на МС от 24.03.2009 г. за приемане на Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Постановление № 68 на МС от 18.04.1991 г. за индексиране доходите на населението за компенсиране нарастването на потребителските цени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 85 на МС от 10.05.1991 г. за допълнителна социална защита на населението при либерализирането на цените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 85 на МС от 5.04.2013 г. за еднократно подпомагане на лица и семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-12

 Постановление № 88 на МС от 4.05.2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Постановление № 91 на МС от 21.04.2003 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-17

 Постановление № 98 на МС от 15.05.1995 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението през 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 100 на МС от 30.04.1998 г. за изплащане на еднократно парично обезщетение във връзка с ликвидацията или финансовото оздравяване на търговски дружества с преобладаващо държавно или общинско участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 104 на МС от 30.05.2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. в областит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 110 на МС от 11.06.2012 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2012 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Постановление № 112 на МС от 21.05.1996 г. за приемане на Правилник за дейността на Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция и критериите за представителство в него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 112 на МС от 13.05.2009 г. за създаване на Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Постановление № 113 на МС от 25.06.2018 г. за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Постановление № 115 на МС от 13.05.2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Постановление № 118 на МС от 18.05.2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013 - 2014 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Постановление № 120 на МС от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 121 на МС от 25.06.1991 г. за компенсиране доходите на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 125 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2017 - 2018 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Постановление № 129 на МС от 8.06.1998 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурси за финансиране на проекти и програми от Фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 129 на МС от 25.05.2009 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2009 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Постановление № 130 на МС от 12.05.2011 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2011 - 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 130 на МС от 28.05.2015 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 133 на МС от 2.07.2010 г. за предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение на плана за разпределение на храни от интервенционните запаси на Общността за социално слаби лица за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-09

 Постановление № 135 на МС от 21.06.2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Постановление № 136 на МС от 21.06.2013 г. за предоставяне на средства на Българския червен кръст за изпълнение на план 2013 г. за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещи се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Постановление № 136 на МС от 8.06.2016 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Постановление № 136 на МС от 6.06.2019 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Постановление № 139 на МС от 5.07.2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 422 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА