Закони

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 192 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Закон за инспектиране на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за интеграция на хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Закон за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за киберсигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Закон за кооперациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Закон за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за лицата и семейството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за личната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Закон за медиацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Закон за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за местните избори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Закон за местното самоуправление и местната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Закон за народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Закон за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-29

 Закон за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Закон за насърчаване на научните изследвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за научните степени и научните звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Закон за Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за независимия финансов одит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за противодействие на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за независимите оценители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за нормативните актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Закон за омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за опрощаване на задължения към държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за подпомагане при обществени бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за професионалното образование и обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Закон за регистър БУЛСТАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за семейни помощи за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Закон за социалните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-30

 Закон за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за Социалноинвестиционен фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Закон за счетоводството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Закон за събранията, митингите и манифестациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Закон за съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-30

 Закон за съдебната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-07

 Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Закон за техническите изисквания към продуктите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Закон за транслитерацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за управление на отпадъците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-30

 Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

 Закон за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Закон за устройство на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Закон за физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Закон за физическото възпитание и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-18

 Закон за хазарта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Закон за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за частната охранителна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Закон за частната охранителна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-30

 Закон за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Закон за чистотата на атмосферния въздух
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-04

 Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Търговски закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

Показани от 101 до 192 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 192 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА