Автори / източници
Емил Мирославов

Намерени 102 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Въпроси и отговори - Работна сила се предоставя само по трудово правоотношение. основни белези на трудовия договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Щатното разписание на длъжностите, длъжностното разписание и щатното разписание са синоними. Промяна в разписанието се налага при промяна на щатната численост на персонала, трансформация на длъжности и др.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Документи, които се съдържат в личното трудово досие.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Липсата на „молба за назначаване“ не е причина, която да води до недействителност на трудовия договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Трудовото законодателство се прилага от всички работодатели, независимо от формата на собственост.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работата без писмен трудов договор представлява нарушение на трудовото законодателство.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Няма законова забрана лице, което е сключило трудов договор с работодател за работа по трудово правоотношение, да сключи с него, в качеството му на възложител, и граждански договор за извършване на определена услуга.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - При липса на сключен трудов договор работодателят няма основание да подава уведомление за регистрация в Националната агенция за приходите.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работодателят следва да регистрира трудовия договор в 3-дневен срок от датата на сключването му, а преди датата на постъпване на работа да предостави на работника или служителя копие от уведомлението и екземпляр от сключения трудов до
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението, заверено от териториалната дирекция на Национал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Уведомление се изпраща в тридневен срок от изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/ или срокът на договора.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – На работника или служителя се предоставя четлив екземпляр от сключения трудов договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Трудовият договор съдържа данни за страните, посочени в Кодекса на труда.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Задължението на работодателя да начислява и да плаща на работника уговореното трудово възнаграждение възниква от датата на постъпването му на работа.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Разлика между понятията място на работа и работно място.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Промяна на мястото на работа.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Прекратяване на трудовия договор при промяна на мястото на работа.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Длъжността и срокът на договора са елементи от съдържанието на трудовия договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – В трудовия договор се посочва неговото времетраене - дали той се сключва за неопределено време или като срочен. Ако изрично не е уговорено друго, трудовият договор се смята сключен за неопределено време.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Уговореният срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор трябва да е еднакъв и за двете страни и неговата продължителност се вписва в трудовия договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Няма законови разпоредби, които да ограничават договарянето между страните по трудовото правоотношение на размера на трудовото възнаграждение, независимо от продължителността на работното време, поради което няма пречка да се договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – В Кодекса на труда не съществува забрана за осъществяване на конкурентна дейност спрямо бивш работодател.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Не се смята за изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променя определеното място на работа.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – С § 4д, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование се определя, че по смисъла на този закон „основен трудов договор“ е трудовият договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Основно тр
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Не е необходимо в трудовия договор да се договаря правото на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други лични и семейни задължения.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Страните по трудовото правоотношение не могат да уговорят размер на основния платен годишен отпуск, който е по-малко от 20 работни дни.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Правото на удължен редовен платен годишен отпуск зависи от характера на работата.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Кодексът на труда изрично допуска само възможността за уговаряне на по-голяма продължителност на основния (редовен и удължен) платен годишен отпуск.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Сключване на основен и допълнителен трудов договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – По изключение срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такива изключения са налице при конкретни икономически, технологически,
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Сезонни са работите, които зависят от сезона, който благоприятства и налага извършването на определени работни операции и дейности само през това време на годината, както и когато обемът на производството или работата се увеличава в з
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Няма пречка за сключване на трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 КТ с лице, което отговаря на изискваната квалификация и условията за заемането на длъжността огняр и градинар, като трудовите правоотношени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – „Изключение“ е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Сключване на срочен трудов договор по изключение.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Сключване на срочен трудов договор за изпълнение на сезонна работа.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Сключване на срочен трудов договор до завършване на определена работа.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Сключване на срочен трудов договор за заместване.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Сключване на трудов договор за заместване на заместника.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори – Увеличаване размера на трудовото възнаграждение на заместника.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Няма пречка за работник или служител, изпълняващ своята работа или длъжност по трудов договор за заместване, да изпълнява длъжност или работа на друг отсъстващ работник или служител по вътрешно заместване.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Срок на предизвестие при прекратяване на срочен трудов договор за заместване.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Прекратяване на трудов договор за заместване преди завръщане на титуляра.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Изменение на трудовия договор се извършва по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - За вътрешното заместване по чл. 259 КТ се сключва трудов договор, който подлежи на регистрация в Националната агенция за приходите.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - При постъпване на работа задължително се представя трудова книжка.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Срокът за изпитване не може да съвпада със срока на договора.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Действие на срока за изпитване.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Няма пречка да се сключи трудов договор със срок за изпитване за друга длъжност.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Уговаряне на срок за изпитване за друга длъжност с допълнително споразумение или трудов договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Времето, през което работата не е изпълнявана по уважителни причини, не се включва в срока за изпитване.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Веднъж уговорен, срокът за изпитване не може да бъде удължаван.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - След изтичането на изпитателния срок трудовият договор се счита за окончателно сключен.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Когато срокът за изпитване е сключен в полза на работодателя, работникът или служителят не може да поиска прекратяването му на основание чл. 71, ал. 1 от КТ преди изтичането на срока за изпитване.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Когато трудовият договор със срок за изпитване е сключен с оглед сключване на трудов договор за неопределено време, окончателният трудов договор е без определен срок, поради което при прекратяването му намира приложение закрилата при
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Срокът за предизвестие при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Ползване на платен годишен отпуск по договор със срок за изпитване.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Прекратяване на трудов договор от работника в срока за изпитване.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Закрилата по чл. 333 КТ не се прилага при прекратяване на трудовия договор в рамките на изпитателния срок.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работодателят не е длъжен да мотивира заповедта за уволнение по чл. 71 КТ.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - При спечелване на конкурс се сключва споразумение по чл. 107 КТ.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Конкурсна длъжност може да се заема на непълно работно време.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работодателят е длъжен да проведе конкурса, дори когато се е явил само един кандидат.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Решението на работодателя, с което се отказва на кандидата допускане до конкурс, не подлежи на съдебно обжалване.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Когато трудовото правоотношение възниква от избор или конкурс, не се сключва трудов договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Трудовото законодателство позволява сключване на допълнително споразумение към безсрочен трудов договор за извършване на надомна работа с работодателя, с което да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Няма пречка за сключване на срочен или безсрочен трудов договор за допълнителен труд с друг работодател за извършване на надомна работа или за работа от разстояние от КТ, ако са спазени изискванията на чл. 112 и 113 КТ, и в индивидуал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещенията на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Предприятие, което осигурява временна работа, може да сключва трудови договори за изпращане на работници и служители за изпълнение на временна работа в предприятие ползвател единствено за заместване на отсъстващ работник или служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Няма пречка предприятие, чието седалище и адрес на управление се намират извън територията на Република България, да има качеството на предприятие ползвател по Кодекса на труда, след като сключи договор с българско предприятие, което
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Ограничението за 30% съотношение на временни работници към общия брой наети лица в предприятието ползвател се преценява към момента на постъпване на работника и служителя на временна работа в предприятието ползвател и отговорността за
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Преценката на действителния брой изпратени за извършване на временна работа работници и служители, независимо дали ще работят на пълно или непълно работно време, се извършва спрямо предприятието ползвател.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Осигуряването на служба по трудова медицина е задължение на предприятието ползвател.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Предприятието ползвател осъществява ръководство и контрол върху работата на изпратените за извършване на дейност работници и служители.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - В трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа, се уговаря, че работникът или служителят ще бъде изпратен за изпълнение на временна работа в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол. Този трудов догово
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Отношенията между предприятието, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател, се уреждат с писмен договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - След като с трудов договор, сключен на основание чл. 110 КТ се определя наименование на длъжност, тази длъжност следва да е включена в щатното разписание на работодателя.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работа в повече от максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване се извършва с изрично
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател може да бъде сключен и с работодател - физическо лице.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Не могат да съществуват едновременно две основни трудови правоотношения, а това, което е възникнало по-късно, е допълнително трудово правоотношение/трудов договор, независимо от продължителността на работното време по него.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работата през определени дни на месеца може да се осъществява при уговорена пълна или непълна продължителност на работното време през деня, като няма изрично регламентирана горна граница на месечния брой на дните/часовете, определени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Зачитане на трудов и осигурителен стаж по втори трудов договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Чужденците, пребиваващи краткосрочно или продължително на територията на Република България, могат да осъществяват дейност по трудово правоотношение само след получаване на разрешение от органите на Министерството на труда и социалнат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Съдържание на длъжностната характеристика.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работодателят трябва да запознае работника/служителя с длъжностната характеристика и в случаите, когато тя е изменена или допълнена по време на действието на трудовото правоотношение.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Длъжностната характеристика конкретизира правата и задълженията на работника или служителя.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - В длъжностната характеристика, която работодателят изготвя за съответната длъжност, могат да се включат и задълженията на работника или служителя, свързани с повишаване на професионалната му квалификация.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Непредоставянето на длъжностна характеристика на работника или служителя е нарушение на трудовото законодателство.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работодателят е длъжен да предостави писмена информация относно някои от елементите на трудовото правоотношение, когато изпраща работника или служителя на работа зад граница за повече от един месец.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Още докато учат, лицата могат да сключат договор за придобиване на квалификация.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - По своя характер договорът за ученичество е трудов договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Още при сключването на договора за ученичество страните следва да са определили как ще бъдат уредени взаимоотношенията между тях след успешното завършване на обучението.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Страните по договор за ученичество не са длъжни да уговорят клауза за осигуряване на работа след завършване на обучението.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Страните по договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация са и страни по трудово правоотношение, което съществува паралелно и независимо от отношението по този договор.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работничка или служителка - майка на малко дете има право да работи надомно при същия или при друг работодател до навършване на 6-годишна възраст на детето.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори - Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнагражден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Организирано столово хранене за служители и работници с различни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Мирославов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>