ТП Издания
Книга "Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения"
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Трудов е договорът, в който е договорено предоставяне на работна сила, а граждански – този, в който се договаря правен резултат
авторски материал, стр. 39
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Не съществува възможност за наемане на член на семейство на безвъзмезден трудов договор
авторски материал, стр. 41
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Когато в трудовия договор не е уговорен срок, страните са сключили безсрочен трудов договор. Ако искат той да е срочен, следва да уговорят изрично това условие
авторски материал, стр. 43
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Трудовото законодателство не предвижда възможност едно лице да сключи трудов договор само със себе си
авторски материал, стр. 48
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - След тридневния срок по чл. 62, ал. 3 КТ уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на Инспекцията по труда
авторски материал, стр. 52
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - За промяна на трудовия договор от безсрочен в срочен не е достатъчно само подписването на допълнително споразумение. Необходимо е и изрично писмено искане на работника или служителя
авторски материал, стр. 55
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Специалната закрила, предвидена в чл. 333 от Кодекса на труда, не е приложима при прекратяване на трудовия договор в срока на изпитване по реда на чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 58
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Дистанционният трудов договор е трудовият договор на бъдещето, който позволява работникът и работодателят да са на два континента, а работата да се възлага и изпълнява чрез използването на информационни
авторски материал, стр. 61
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи по основния трудов договор, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън ус
авторски материал, стр. 66
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Срочен трудов договор може да се сключи само на основанията, изрично посочени в закона
авторски материал, стр. 69
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер
авторски материал, стр. 72
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Работодателят може да сключи трудов договор с двама работници и служители по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, за работа при условията на 4-часов работен ден за заместване на отсъстващия титуляр,
авторски материал, стр. 73
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Условията, при които срочният трудов се превръща в договор за неопределено време, са посочени в закона и трябва да са налице едновременно
авторски материал, стр. 75
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Работникът следва да започне работа по трудово правоотношение само след сключване на писмен трудов договор и регистрирането му в ТД на НАП
авторски материал, стр. 79
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Срокът на изпитване се удължава с времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът, кат
авторски материал, стр. 81
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Възникването на трудово правоотношение от избор между кооперацията и нейния председател трябва да бъде предвидено изрично в Устава на съответната кооперация
авторски материал, стр. 83
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Предприятията, осигуряващи временна работа, наемат работниците и ги изпращат на работа в едно или друго предприятие. Посредниците само насочват работниците към работодатели
авторски материал, стр. 86
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Законово осъществяващи дейност са само предприятия, осигуряващи временна работа, регистрирани в Агенция по заетостта
авторски материал, стр. 90
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Предприятието ползвател има специфични задължения към работниците или служителите, изпратени му от предприятие, което осигурява временна работа
авторски материал, стр. 93
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Изисквания към предприятието, осигуряващо временна работа, при наемане на работници или служители
авторски материал, стр. 107
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Еднодневните трудови договори могат да бъдат сключвани само от работодатели - регистрирани земеделски стопани. Един работник не може да сключи повече от 90 еднодневни трудови договора за една година
авторски материал, стр. 117
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Еднодневните трудови договори се сключват за пълен работен ден от осем часа
авторски материал, стр. 120
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Осигуряването на работа през целия работен ден на наетите на еднодневни трудови договори работници е задължение на работодателя. Рискът при влошаване на времето и невъзможност за осъществяване на земеде
авторски материал, стр. 122
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Работодателят едностранно може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието, които работят на пълно работно време, след
авторски материал, стр. 124
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Трудовият договор с условие за обучение по време на работа дава дъзможност на работодателя да обучи работника в процеса на работата по определена професия или специалност, като за този период му заплаща
авторски материал, стр. 126
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Стажантският договор дава добра възможност на работника или служителя като стажант при даден работодател да усвои практически умения по придобита професия или специалност, но предвижда и много ограничен
авторски материал, стр. 130
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Вътрешното заместване е форма на допълнителен труд, който се полага в рамките на нормалното работно време на работника или служителя по основното му трудово правоотношение, както и в законоустановеното
авторски материал, стр. 134
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Инспекторът по труда при проверка трябва да завари на работното му място работника или служителя, за да издаде постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение
авторски материал, стр. 136
Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Инспекторът по труда трябва да установи, че работната сила се предоставя от работника за работодателя без сключен писмен трудов договор, за да издаде постановление за обявяване съществуването на трудово
авторски материал, стр. 145
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя условия за изпълнение на работата, за ко
авторски материал, стр. 148
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работникът и служителят има задължение да изпълнява трудовите си задължения точно и добросъвестно и д
авторски материал, стр. 149
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работникът и служителят е длъжен да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до кра
авторски материал, стр. 150
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят предварително трябва да доведе до знанието на работниците и служителите си кои сведения
авторски материал, стр. 151
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Осъществяването на конкурентна стопанска дейност от бивши работници и служители не нарушава добрите н
авторски материал, стр. 153
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работникът и служителят е длъжен да изпълнява законните нареждания на работодателя
авторски материал, стр. 154
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работникът или служителят е длъжен да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълнявана
авторски материал, стр. 155
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен да изпълнява и
авторски материал, стр. 157
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работата се определя с длъжностната характеристика
авторски материал, стр. 158
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят задължително връчва длъжностна характеристика
авторски материал, стр. 159
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Всяка промяна в изискванията за заеманата работа и възлагането на нови функции се отразява в длъжност
авторски материал, стр. 160
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - След сключване на трудовия договор работодателят може да промени длъжностната характеристика
авторски материал, стр. 161
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - При тормоз на работното място работникът или служителят може да се обърне към Комисията за защита от
авторски материал, стр. 163
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят е длъжен да пази достойнството на работника или служителя
авторски материал, стр. 163
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят е длъжен да предостави писмена информация относно някои от елементите на трудовото прав
авторски материал, стр. 164
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят е длъжен да плаща в установените срокове на работника или служителя уговореното трудово
авторски материал, стр. 165
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - В случай че работодателят не изплати възнаграждение за положения труд, работникът или служителят може
авторски материал, стр. 167
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят е длъжен при поискване от работника или служителя да му издава извлечение от ведомостит
авторски материал, стр. 168
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Когато плащането се извършва по банков път, няма изискване за полагане на подпис от страна на работни
авторски материал, стр. 170
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необход
авторски материал, стр. 171
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Документът, удостоверяващ факти, свързани с трудовото правоотношение, може да бъде поискан както по в
авторски материал, стр. 172
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Срокът за издаване на документ, удостоверяващ факти, свързани с трудовото правоотношение, е 14 календ
авторски материал, стр. 173
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен в 14-дневен срок да му предостави
авторски материал, стр. 174
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят е длъжен да осигури работника или служителя за всички осигурителни социални рискове
авторски материал, стр. 175
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение ил
авторски материал, стр. 175
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят е задължен да води трудово досие на работника или служителя
авторски материал, стр. 176
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят създава трудово досие на новопостъпил работник или служител още преди реалното му постъ
авторски материал, стр. 178
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - В трудовото досие се съхраняват документи във връзка с възникването, съществуването, изменението и пр
авторски материал, стр. 179
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - При промяна на работодателя в определените от закона случаи се предават и трудовите досиета на съотве
авторски материал, стр. 181
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Няма забрана трудовата книжка да се съхранява и от работодателя в трудовото досие при писмено искане
авторски материал, стр. 181
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - По писмено искане на работника или служителя, работодателят издава и предоставя копия от съхраняванит
авторски материал, стр. 182
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят съхранява копия или опис на представените от работника или служителя документи в трудов
авторски материал, стр. 183
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Работодателят е длъжен да предостави на синдикалните организации и на представителите на работниците
авторски материал, стр. 184
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Когато в предприятието няма синдикална организация и избрани представители на работниците и служители
авторски материал, стр. 187
Основни задължения на страните при предоставянето на работната сила. Задължение на работодателя да води трудови досиета на работниците и служителите си - Сроковете за информиране и консултиране се определят по споразумение между представителите за информи
авторски материал, стр. 188
Работно време и почивки - По производствени причини работодателят може с писмена заповед да удължава работното време, без да уведомява Инспекцията по труда
авторски материал, стр. 190
Работно време и почивки - С писмена заповед работодателят определя работниците и служителите, които имат право на намалено работно време
авторски материал, стр. 191
Работно време и почивки - Може да се установява сумирано изчисляване на работното време за работници и служители, които имат право на намалено работно време
авторски материал, стр. 193
Работно време и почивки - Право на намалено работно време и на допълнителен платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 194
Работно време и почивки - Установяване на непълно работно време е допустимо както при подневно, така и при сумирано изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 196
Работно време и почивки - Извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят може да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица
авторски материал, стр. 198
Работно време и почивки - За някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, може да бъде установявано задължение за дежурство или за разположение
авторски материал, стр. 200
Работно време и почивки - Времето на дежурство е работно време, през което работникът или служителят се явява на работното си място и изпълнява работата по трудовото си правоотношение
авторски материал, стр. 202
Работно време и почивки - Ненормиран работен ден не може да се установява за работници и служители, които имат право на намалено работно време
авторски материал, стр. 204
Работно време и почивки - Установяване на ненормиран работен ден и заплащане на извънреден труд, положен в почивни и празнични дни
авторски материал, стр. 206
Работно време и почивки - Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден
авторски материал, стр. 207
Работно време и почивки - Когато е въведено сумирано изчисляване на работното време, сравнението между действително отработените часове от работника или служителя и нормата работни часове се прави в края на периода на отчитане
авторски материал, стр. 208
Работно време и почивки - Кога се допуска полагането на извънреден труд
авторски материал, стр. 210
Работно време и почивки - Навършилите 16, но ненавършили 18-годишна възраст могат да полагат труд до 22,00 часа. За тях полагането на нощен труд в границите от 22,00 до 06,00 часа е забранено
авторски материал, стр. 212
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Правото на отпуск е право на работника или служителя по трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 214
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Размерът на платения годишен отпуск на работника или служителя се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж
авторски материал, стр. 215
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Периодът от уволнението до отмяната му по съдебен ред и възстановяването на работника или служителя на предишната работа се признава за трудов стаж, макар да не е съществувало труд
авторски материал, стр. 216
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работодателят няма право да изисква от новопостъпил работник или служител да работи 8 месеца, за да ползва платен годишен отпуск, ако този работник или служител вече притежава натр
авторски материал, стр. 217
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Напусналият работник не дължи обезщетение на предприятието, ако е ползвал целия си отпуск
авторски материал, стр. 219
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Кодексът на труда определя минимални размери на платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 220
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Основният платен годишен отпуск на учителите е с по-голяма продължителност, затова не се удължава за учители с намалена работоспособност
авторски материал, стр. 221
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Платеният годишен отпуск се изчислява в работни дни
авторски материал, стр. 222
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Размерът на допълнителния платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето се определя пропорционално на отработеното време
авторски материал, стр. 223
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работничките и служителките по майчинство нямат право на допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден за времето, през което са ползвали съответните отпуски по майч
авторски материал, стр. 225
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Допълнителният платен годишен отпуск се ползва заедно с основния и с удължения платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 226
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Отпускът на лицата с трайно намалена работоспособност и допълнителният отпуск за вредни условия на труд се полагат на различни правни основания
авторски материал, стр. 227
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Кодексът на труда изрично допуска само възможността за уговаряне на по-голяма продължителност на основния (обикновен и удължен) платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 228
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - По-големи размери на основния и допълнителните отпуски могат да се уговарят в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 229
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работодателят е длъжен да осигури ползването на целеви отпуск по чл. 157 КТ, като освобождава от работа работника или служителя, без право на преценка дали да разреши, или не отпус
авторски материал, стр. 230
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - За сключване на граждански брак се полагат два работни дни отпуск
авторски материал, стр. 231
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работникът или служителят има право на отпуск при кръводаряване
авторски материал, стр. 232
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работникът има право на отпуск при смърт на близък роднина
авторски материал, стр. 233
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - За да може работникът или служителят да ползва предвидения по чл. 157, ал. 1, т. 3 Кодекс на труда отпуск, той трябва да попада в кръга на изброените в разпоредбата лица
авторски материал, стр. 234
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Отпускът при смърт на близък роднина се ползва след представяне на документ, доказващ факта на смъртта и наличието на връзка на родство или сватовство между починалото лице и лицет
авторски материал, стр. 235
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работникът има право на отпуск, когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице
авторски материал, стр. 236
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател
авторски материал, стр. 236
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - При отправено от работодателя предизвестие работникът ползва 1 час отпуск
авторски материал, стр. 237
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Служителките в напреднал етап на лечение ин-витро ползват отпуск за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършат в работно време
авторски материал, стр. 238
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Възнаграждението по време на отпуск при встъпване в брак, при кръводаряване и при смърт на близък роднина може да се договаря с колективен трудов договор или по индивидуално спораз
авторски материал, стр. 239
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Синдикална дейност се осъществява в „работно време“
авторски материал, стр. 240
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - В Кодекса на труда не се съдържа ограничение за размера (продължителността) на неплатения отпуск, който работодателят може да разреши на работника или служителя
авторски материал, стр. 241
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Неплатеният отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 Кодекс на труда е само правна възможност
авторски материал, стр. 242
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Неплатеният отпуск се ползва въз основа на подадено заявление и издадена от работодателя заповед
авторски материал, стр. 243
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Прекратяването на неплатения отпуск може да стане по взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено, независимо дали инициативата за това е на работника и служителя, или на раб
авторски материал, стр. 244
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Неплатеният отпуск не може да се прекрати предсрочно едностранно от работодателя, без наличие на съгласие от страна на работника или служителя
авторски материал, стр. 245
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж
авторски материал, стр. 247
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - При ползване на по-продължителен неплатен отпуск платеният отпуск се намалява
авторски материал, стр. 248
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Времето на по-продължителен неплатен отпуск не е работа при „същия работодател“ по смисъла на чл. 222, ал. 3 Кодекс на труда
авторски материал, стр. 249
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - За периода на неплатен отпуск се дължат здравноосигурителни вноски
авторски материал, стр. 251
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Ако в предприятието не е депозирана писмена молба или писмено съгласие от работника или служителя за ползване на неплатен отпуск, предоставен от работодателя, лицето може едностран
авторски материал, стр. 252
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Към настоящия момент в трудовото законодателство няма разпоредба, на основание на която работодателят без съгласието на работника или служителя да му предостави неплатен отпуск
авторски материал, стр. 252
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Не е необходим минимално изискуем от закона трудов стаж, за да се ползва отпуск за временна неработоспособност
авторски материал, стр. 254
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Кодексът на труда регламентира правото на работещите по трудово правоотношение (осигурени) майки на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 календарни дни
авторски материал, стр. 255
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - В случаите, при които бременната се явява по-късно за оформяне на отпуска си по бременност, тя представя на здравните органи документ от предприятието за датата, до която е работил
авторски материал, стр. 257
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - За да има право на обезщетение за бременност и раждане от държавното обществено осигуряване, майката трябва да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурена за този риск
авторски материал, стр. 259
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Отпускът на майката от 135-ия до 410-ия ден се прекратява по нейно искане с писмено заявление до предприятието
авторски материал, стр. 259
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - При прекратяване на договора по време на отпуска за бременност и раждане лицето получава обезщетение до изтичане на срока на обезщетението
авторски материал, стр. 261
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Редът и условията за ползване на отпуск от бащата при раждане на дете са уредени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
авторски материал, стр. 262
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Отпуск поради бременност и раждане може да се „прехвърля“ само на работещ по трудово правоотношение баща на детето, след навършване на 6-месечна възраст
авторски материал, стр. 263
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - За времето, през което бащата ползва отпуск за бременност и раждане след 6-ия месец на детето, отпускът на майката се прекъсва
авторски материал, стр. 264
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Обезщетението при раждане на дете, което бащата ползва на основание чл. 50, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, се изчислява от осигурителния доход на бащата
авторски материал, стр. 265
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - За прехвърляне на отпуска поради бременност и раждане майката трябва да работи по трудов договор и да има право на отпуск поради бременност и раждане
авторски материал, стр. 265
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст може да бъде прекъснат по всяко време от работничката или служителката
авторски материал, стр. 267
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - При настаняване на детето в детско заведение (каквото са и детските ясли) по време на ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 Кодекс на труда отпускът следва да бъде прекратен
авторски материал, стр. 268
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Прекъсването на трудовата, респективно на търговската дейност, е основна предпоставка за правото на едноличния търговец на обезщетение за отглеждане на малко дете
авторски материал, стр. 269
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Когато майката не ползва допълнителния платен отпуск за гледане на малко дете, а работи, тя има право освен на трудовото си възнаграждение да получава и половината от обезщетението
авторски материал, стр. 270
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Няма пречка по време на майчинство лицето да работи по граждански договор или да сключи втори (допълнителен) трудов договор
авторски материал, стр. 272
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Със съгласието на работничката или служителката отпускът за отглеждане на малко дете може да се прехвърли на бащата или на един от техните родители (баба/дядо на детето), когато ра
авторски материал, стр. 272
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Отпускът по чл. 164, ал. 3 Кодекс на труда не се прекратява, когато майката (осиновителката) ползва друг вид отпуск
авторски материал, стр. 274
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетение
авторски материал, стр. 275
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Приемният родител има право на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
авторски материал, стр. 276
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работещите по трудово правоотношение майки имат право на отпуск за кърмене и хранене на малко дете
авторски материал, стр. 277
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Всеки от родителите може да прехвърли на другия родител до 5 месеца от своето право на отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал, стр. 278
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Родителският отпуск при раждане на близнаци не се „удвоява“
авторски материал, стр. 280
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Родителският отпуск се прекъсва от правоимащото лице с писмено заявление до работодателя
авторски материал, стр. 281
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Отпускът по чл. 167а Кодекс на труда може да се ползва и когато преди него не е ползван отпуск по чл. 163 и 164 Кодекс на труда, в границите между 2- и 8-годишна възраст на детето
авторски материал, стр. 281
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работещите родители имат възможност да изменят трудовото си правоотношение при завръщане от отпуск за раждане и отглеждане на дете
авторски материал, стр. 282
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Изменението на продължителността и разпределението на работното време след завръщане от отпуск по майчинство става с допълнително споразумение
авторски материал, стр. 283
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Отпускът по чл. 168 Кодекс на труда се ползва, ако е уговорен в колективен трудов договор
авторски материал, стр. 284
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Кодексът на труда урежда различни видове учебни отпуски, които се предоставят на работника или служителя с цел да съчетае работата по трудовото правоотношение с обучение в учебно з
авторски материал, стр. 285
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Платеният годишен отпуск вече не се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график
авторски материал, стр. 287
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя
авторски материал, стр. 288
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - В Кодекса на труда и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове не е предвидена възможност молбите и заповедите за ползване на платения годишен отпуск да бъдат отп
авторски материал, стр. 289
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - В някои изрично уредени от закона хипотези работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие
авторски материал, стр. 290
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работникът или служителят не губи правото си да ползва неизползваната част от платения си годишен отпуск в случай на прекъсване поради болест
авторски материал, стр. 291
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работодателят има право да отложи ползването на не повече от половината от полагащия се за календарната година платен годишен отпуск за следващата календарна година поради важни пр
авторски материал, стр. 293
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск (отпуск за временна неработоспосо
авторски материал, стр. 295
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година по искане на работника или служителя със съгласието на работодателя
авторски материал, стр. 296
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но
авторски материал, стр. 297
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - До 31 януари на съответната година работодателят трябва да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календа
авторски материал, стр. 299
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Правото на ползване на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на давностния срок. До изтичането на давностния срок работникът или служителят може да ползва полагаемия му с
авторски материал, стр. 300
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Неползваният до 01.01.2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години не се погасява по давност
авторски материал, стр. 301
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - По искане на работника или служителя възнаграждението за времето на ползването на платения годишен отпуск се изплаща преди началото на ползването
авторски материал, стр. 302
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 303
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Когато работничката или служителката е ползвала отпуск по майчинство и непосредствено след това поиска да ползва платен годишен отпуск, за база за изчисляване на възнаграждението с
авторски материал, стр. 305
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Работодателят дължи добавка към възнаграждението за платен отпуск, ако основната работна заплата е увеличена за минал период или периода на ползване на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 306
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Платеният годишен отпуск не може да се компенсира с парично обезщетение освен при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 308
Дисциплинарна отговорност - При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение
авторски материал, стр. 309
Дисциплинарна отговорност - Работодателят има право да търси от работника или служителя дисциплинарна отговорност за нарушение на правилника за вътрешния трудов ред
авторски материал, стр. 311
Дисциплинарна отговорност - В заповедта за дисциплинарно наказание се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага
авторски материал, стр. 314
Дисциплинарна отговорност - С извършване на нарушението „уронване на доброто име на предприятието“ работникът или служителят злепоставя работодателя пред трети лица
авторски материал, стр. 315
Дисциплинарна отговорност - Работодателят може да наложи дисциплинарното наказание „предупреждение за уволнение“ и когато преди това не е било налагано наказанието „забележка“
авторски материал, стр. 316
Дисциплинарна отговорност - Събирането и преценката на доказателствата започва с установяване на факта на нарушение, извършено от конкретен работник или служител
авторски материал, стр. 318
Дисциплинарна отговорност - През времето, когато служителят е в законоустановен отпуск, сроковете за налагане на дисциплинарното наказание не текат
авторски материал, стр. 320
Дисциплинарна отговорност - Дисциплинарно уволнение може да се наложи за злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения
авторски материал, стр. 321
Дисциплинарна отговорност - Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции
авторски материал, стр. 322
Дисциплинарна отговорност - Преди налагане на дисциплинарното наказание работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства
авторски материал, стр. 324
Дисциплинарна отговорност - Срокове за налагане на дисциплинарно наказание и връчване на заповед за дисциплинарно уволнение
авторски материал, стр. 326
Дисциплинарна отговорност - Ползването на законоустановен отпуск от работника или служителя, който е извършил нарушението, или участието му в стачка удължават срока за налагане на дисциплинарното наказание
авторски материал, стр. 327
Имуществена отговорност - За да носи работодателят имуществена отговорност, трудовата злополука или професионалната болест трябва да е установена по съответния ред
авторски материал, стр. 329
Имуществена отговорност - Осигурителят, а когато пострадалият е изпратен за изпълнение на временна работа - предприятието ползвател, е длъжен в срок от 3 работни дни да декларира всяка трудова злополука
авторски материал, стр. 331
Имуществена отговорност - Обезщетението, дължимо от работодателя за вреди от трудова злополука, се намалява с размера на получените суми по сключен договор за застраховане на работниците и служителите
авторски материал, стр. 333
Имуществена отговорност - Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“, се определят с писмена заповед от работодателя
авторски материал, стр. 335
Имуществена отговорност - За вредите, които е причинил при или по повод изпълнението на трудовите си задължения, работникът или служителят отговаря имуществено пред работодателя
авторски материал, стр. 336
Имуществена отговорност - Редът за осъществяване на ограничената имуществена отговорност включва два етапа - извънсъдебен и съдебен
авторски материал, стр. 339
Имуществена отговорност - Не е задължително в длъжностната характеристика да се посочи, че длъжността е за материалноотговорно лице, за да бъде налице имуществена отговорност
авторски материал, стр. 342
Имуществена отговорност - Ако работникът или служителят в едномесечен срок от връчването на заповед за ограничена имуществена отговорност оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда
авторски материал, стр. 343
Имуществена отговорност - Ако работникът/служителят не оспори заповедта за ограничена имуществена отговорност, работодателят има право да прави удръжки от трудовото му възнаграждение
авторски материал, стр. 344
Имуществена отговорност - Работодателят няма право да прави удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя, ако няма издадена и влязла в сила заповед за ограничена имуществена отговорност
авторски материал, стр. 346
Имуществена отговорност - Работодателят няма право да задържи изплащането на възнаграждението на материалноотговорно лице за доизясняване на спор по установени липси от ревизия
авторски материал, стр. 347
Имуществена отговорност - Кога се реализира ограничена имуществена отговорност и кога - пълна имуществена отговорност
авторски материал, стр. 348
Имуществена отговорност - Бригадната отговорност е специфичен способ за разпределяне на пълната имуществена отговорност за липса, причинена от няколко работници или служители
авторски материал, стр. 350
Отпуски - видове. Нови моменти при ползването на платения годишен отпуск - Неплатеният отпуск до 30 работни дни през една календарна година се зачита за осигурителен стаж
авторски материал, стр. 350
Имуществена отговорност - В случай че не е подписан договор за бригадна отговорност, се прилагат правилата на солидарната отговорност
авторски материал, стр. 352
Имуществена отговорност - За реализиране на дисциплинарната и имуществена отговорност на работника или служителя следва да бъдат издадени отделни заповеди
авторски материал, стр. 353
Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят дължи обезщетение на работника или служителя при незаконно недопускане на работа
авторски материал, стр. 355
Обезщетения по трудовото правоотношение - Работник или служител, когото незаконно не са допуснали на работа, има право на обезщетение, независимо от промяната на работодателя
авторски материал, стр. 356
Обезщетения по трудовото правоотношение - Отказът на работника или служителя да подпише допълнително споразумение за преназначаване на друга длъжност не е основание за работодателя да не го допуска до работа
авторски материал, стр. 357
Обезщетения по трудовото правоотношение - Ако обезщетението по чл. 331 от Кодекса на труда не бъде платено в едномесечния срок, работникът или служителят има право да се яви на работа, а работодателят е длъжен да го допусне да изпълнява трудовата си функц
авторски материал, стр. 358
Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят дължи обезщетение на работник или служител, когото незаконно е отстранил временно от работа
авторски материал, стр. 360
Обезщетения по трудовото правоотношение - Когато работникът се явява на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложената му работа, работодателят или непосредственият ръководител има право да го отстрани от работа
авторски материал, стр. 361
Обезщетения по трудовото правоотношение - Времето, през което работникът или служителят не е работил поради незаконно недопускане или отстраняване от работа, се зачита за осигурителен стаж. Обезщетенията при незаконно недопускане на работа и при временно
авторски материал, стр. 363
Обезщетения по трудовото правоотношение - При командироване работникът или служителят има право да получи, освен брутното си трудово възнаграждение, още и пътни, дневни и квартирни пари, при условия и в размери, определени от Министерския съвет
авторски материал, стр. 365
Обезщетения по трудовото правоотношение - На работник или служител, който се премества на работа в друго населено място, по споразумение с работодателя могат да се заплатят разноски за пътуване и пренасяне на покъщнина
авторски материал, стр. 366
Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят дължи на подлежащия на трудоустрояване работник или служител обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня, в който получи предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнени
авторски материал, стр. 368
Обезщетения по трудовото правоотношение - Работещите на допълнителен трудов договор имат право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 370
Обезщетения по трудовото правоотношение - Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск не се намалява, ако работникът (служителят) е ползвал по-продължителен отпуск по болест
авторски материал, стр. 370
Обезщетения по трудовото правоотношение - Обезщетението за неизползвания платен годишен се изчислява по реда на чл. 177 от Кодекса на труда към деня на прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 372
Обезщетения по трудовото правоотношение - Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата не се прилага към обезщетението по чл. 224 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 374
Обезщетения по трудовото правоотношение - Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение се вписва в трудовата книжка
авторски материал, стр. 375
Обезщетения по трудовото правоотношение - Съгласно практиката на ВКС работодателят не дължи обезщетение за неползван платен годишен отпуск за периода на незаконното уволнение при следващо прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 376
Обезщетения по трудовото правоотношение - Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановят от лицата, чието уволнение е отменено като незаконно за периода на полученото обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 377
Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя, ако не го допуснат на работа, след като е бил възстановен с влязло в сила съдебно решение
авторски материал, стр. 379
Обезщетения по трудовото правоотношение - Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свър
авторски материал, стр. 380
Обезщетения по трудовото правоотношение - Кодексът на труда регламентира отговорност на работодателя и виновните длъжностни лица за незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя след прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 382
Обезщетения по трудовото правоотношение - При прекратяване на трудов договор по чл. 331 КТ, когато правото на обезщетение за безработица се придобива след изтичането на три години от предходно упражняване на това право, срокът и размерът му се определят п
авторски материал, стр. 384
Обезщетения по трудовото правоотношение - Изплащане на парично обезщетение за от временна неработоспособност
авторски материал, стр. 387
Професионална квалификация - Времето за обучение, провеждано в школи, не е отработено време и за него не се дължи заплащане на извънреден труд
авторски материал, стр. 389
Професионална квалификация - При сключване на договор по реда на чл. 229 КТ все още не съществува трудово правоотношение. То ще възникне занапред, въз основа на друг трудов договор между вас
авторски материал, стр. 390
Професионална квалификация - Основни изисквания за включване на предприятие в обучение чрез работа (дуално обучение)
авторски материал, стр. 392
Трудово възнаграждение - Заплащане на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 399
Трудово възнаграждение - Заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по основното трудово правоотношение и при непълно работно време
авторски материал, стр. 401
Трудово възнаграждение - Работодателят изчислява работното време на конкретния работник или служител в края на отчетния период. Когато нормата работно време за периода на отчитане е превишена, за съответния работник или служител ще бъде налице извънреден
авторски материал, стр. 404
Трудово възнаграждение - Ползване на отпуск при сумирано отчитане на работното време може да бъде само през стандартните работни дни по календар (понеделник - петък) и лицето не може да ползва платен отпуск през почивни дни (събота и неделя, официални пра
авторски материал, стр. 406
Трудово възнаграждение - При сменен режим на работа със смени, в които има нощен труд, е необходимо да се преизчисляват нощните часове в дневни. Целта е свързана с определяне на допълнително трудово възнаграждение за положен нощен труд
авторски материал, стр. 411
Трудово възнаграждение - Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен по чл. 272 и 210 КТ
авторски материал, стр. 414
Трудово възнаграждение - При уговаряне на сделна система на заплащане работодателят взема мнението на работниците или служителите за определяне на трудовите норми, като следва да се съобрази с нормалната интензивност на труда
авторски материал, стр. 417
Трудово възнаграждение - Приравняването на нощните часове в дневни се извършва през всеки месец, в който е положен нощен труд
авторски материал, стр. 419
Трудово възнаграждение - Каква е основната разлика между подневното и сумираното отчитане на работното време
авторски материал, стр. 420
Трудово възнаграждение - Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск
авторски материал, стр. 421
Трудово възнаграждение - Трудовите норми се разработват и утвърждават от работодателя. Количеството качествена продукция, изискуема за определено време, се определя също едностранно от работодателя. При неизпълнение на трудовите норми по вина на работника
авторски материал, стр. 423
Трудово възнаграждение - За допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно, заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение, и са в зависимост единствено от отрабо
авторски материал, стр. 427
Трудово възнаграждение - Разместването на почивни и празнични дни е задължително за работодателите в цялата страна. При такова разместване не се касае за отработване на празник, а за смяна на почивен и работен ден
авторски материал, стр. 429
Здравословни и безопасни условия на труд - Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и разходите във връзка с тези дейности са задължения на работодателя
авторски материал, стр. 431
Здравословни и безопасни условия на труд - Предприятието ползвател има задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на работниците, изпратени му от предприятието, което осигурява временна работа
авторски материал, стр. 448
Здравословни и безопасни условия на труд - Само в предприятия, в които има наети по трудово правоотношение работници или служители работодателите са длъжни да осигурят обслужване на работниците от служба по трудова медицина
авторски материал, стр. 455
Здравословни и безопасни условия на труд - В помещение, в което работят повече от 50 души и което се явява място с голямо струпване на хора, съществува изискване да се извършва не по-рядко от веднъж годишно измерване степента на осветеност и нивото на общ
авторски материал, стр. 457
Здравословни и безопасни условия на труд - Аварийните пътища и изходи имат за цел при възникване на опасност да се осигури възможност за бързо и безопасно евакуиране на работещите от всички работни места. Те трябва да се поддържат винаги в изправност, сво
авторски материал, стр. 458
Здравословни и безопасни условия на труд - Отказът на работника да се яви за инструктаж или да удостовери провеждането му представлява виновното неизпълнение на трудовите му задължения
авторски материал, стр. 460
Здравословни и безопасни условия на труд - Когато получат експертно решение на ТЕЛК, с което е освидетелствано здравословното състояние на техен работник, работодателите са длъжни да отстранят работниците от противопоказните условия на труд, определени в
авторски материал, стр. 462
Специална закрила на някои категории работници и служители - Бременна работничка или служителка ползва права след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ
авторски материал, стр. 469
Здравословни и безопасни условия на труд - Работниците нямат право да постъпват на работа или да продължат да работят на работните места, при които са налице противопоказни условия на труд, определени от здравен орган
авторски материал, стр. 469
Здравословни и безопасни условия на труд - От момента на установяване на инвалидността работникът или служителят има право на отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда в размер не по-малко от 26 работни дни годишно
авторски материал, стр. 473
Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Средствата за СБКО не могат да се приравняват по своята същност на трудово възнаграждение
авторски материал, стр. 476
Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Начинът на използване на средствата за социално-битовото и културно обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите
авторски материал, стр. 477
Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Социалните придобивки по чл. 294 КТ се получават на собствено правно основание, когато са налице основанията за тяхното получаване
авторски материал, стр. 478
Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Социалните придобивки в чл. 294 КТ не са изчерпателно изброени
авторски материал, стр. 479
Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Работниците и служителите, изпратени за изпълнение на работа в предприятие ползвател, имат право на СБКО, докато работят в него
авторски материал, стр. 480
Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Наредбата за безплатното работно и униформено облекло се прилага за работниците и служителите, които работят по трудово правоотношение
авторски материал, стр. 481
Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Работното и униформеното облекло трябва да се различават от специалното работно облекло и личните предпазни средства, които работодателят е длъжен да предоставя безплатно на работниците и служителите
авторски материал, стр. 482
Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Наредбата за безплатното работно и униформено облекло не се прилага в случаите, при които осигуряването на безплатно работно и/или униформено облекло е уредено със закон или с друг нормативен акт
авторски материал, стр. 484
Социално-битово и културно обслужване в предприятието - Работници и служители, които работят на половин щат в предприятието, имат право на работно облекло
авторски материал, стр. 486
Специална закрила на някои категории работници и служители - Специална закрила на непълнолетните работници и служители
авторски материал, стр. 487
Специална закрила на някои категории работници и служители - Лицата, ненавършили 18 години, се приемат на работа с разрешение на Инспекцията по труда
авторски материал, стр. 489
Специална закрила на някои категории работници и служители - За работниците и служителите, ненавършили 18 години, не може да се установява сумирано изчисляване на работното време и да се въвежда ненормиран работен ден
авторски материал, стр. 491
Специална закрила на някои категории работници и служители - Работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им
авторски материал, стр. 492
Специална закрила на някои категории работници и служители - Когато трудоустроената бременна работничка или служителка получава на новата си работа по-ниско трудово възнаграждение от трудовото възнаграждение за предишната си работа, тя има право на паричн
авторски материал, стр. 495
Специална закрила на някои категории работници и служители - Закрила на майките с малки деца
авторски материал, стр. 499
Специална закрила на някои категории работници и служители - Задължение на работодателя за определяне на работни места за трудоустрояване
авторски материал, стр. 501
Специална закрила на някои категории работници и служители - Права на трудоустроения работник или служител
авторски материал, стр. 504
Прекратяване на трудовото правоотношение - Предложение за уволнение по взаимно съгласие може и да не се приеме
авторски материал, стр. 506
Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване на договора по взаимно съгласие не се дължи предизвестие
авторски материал, стр. 507
Прекратяване на трудовото правоотношение - До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие
авторски материал, стр. 508
Прекратяване на трудовото правоотношение - Трудовият договор се прекратява без предизвестие, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в зако
авторски материал, стр. 509
Прекратяване на трудовото правоотношение - Договорът се прекратява с изтичането на срока му без предизвестие от страна на работодателя
авторски материал, стр. 511
Прекратяване на трудовото правоотношение - При уволнение по чл. 325, т. 4 от Кодекса на труда няма предварителна закрила
авторски материал, стр. 512
Прекратяване на трудовото правоотношение - Заместването се прекратява при реално връщане на титуляря
авторски материал, стр. 513
Прекратяване на трудовото правоотношение - Трудовият договор се прекратява без предизвестие, когато е налице „невъзможност“ за изпълнение на работата, установена със заключение на ТЕЛК. В този случай прекратяване е възможно, ако няма друга подходяща за съ
авторски материал, стр. 514
Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят винаги трябва да има законоустановена причина, за да прекрати трудовия договор, докато работникът или служителят има право да прекрати трудовия договор с предизвестие на основание чл. 326 от Кодекса
авторски материал, стр. 516
Прекратяване на трудовото правоотношение - Болничният лист не удължава срока на предизвестието
авторски материал, стр. 517
Прекратяване на трудовото правоотношение - И договорът за определено, и този за неопределено време могат да се прекратят с предизвестие
авторски материал, стр. 518
Прекратяване на трудовото правоотношение - Срокът на предизвестието се брои по месеци
авторски материал, стр. 519
Прекратяване на трудовото правоотношение - Предизвестието може да се оттегли
авторски материал, стр. 520
Прекратяване на трудовото правоотношение - Предизвестието трябва да се отправи. След като е отправено, може да не се спази и трудовият договор да бъде прекратен
авторски материал, стр. 520
Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване без предизвестие в случаите по чл. 327 КТ е необходимо да е налице предвиденото в текста основание, т.е. причини. Това става задължително с писмен, формален акт. В практиката той най-често е нари
авторски материал, стр. 521
Прекратяване на трудовото правоотношение - Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по Кодекса на труда или по общественот
авторски материал, стр. 523
Прекратяване на трудовото правоотношение - Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или 3 и премине на друга работа за неопределено време
авторски материал, стр. 524
Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване с предизвестие по чл. 328 КТ е необходимо да е налице едно от предвидените в чл. 328, ал. 1 и 2 КТ основания
авторски материал, стр. 525
Прекратяване на трудовото правоотношение - При прекратяване на договора поради намаляване обема на работа е необходимо да е налице трайно, относително във времето намаляване на производствената дейност, което да съществува и към момента на връчване на зап
авторски материал, стр. 527
Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя при спиране на работа за повече от 15 работни дни
авторски материал, стр. 528
Прекратяване на трудовото правоотношение - При липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата работодателят може да прекрати трудовия договор
авторски материал, стр. 530
Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражн
авторски материал, стр. 532
Прекратяване на трудовото правоотношение - Новият управител може да уволни заварено ръководство
авторски материал, стр. 533
Прекратяване на трудовото правоотношение - Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен
авторски материал, стр. 535
Прекратяване на трудовото правоотношение - Страните по трудовото правоотношение могат да постигнат съгласие да прекратят взаимоотношенията си срещу заплащане на определена сума пари
авторски материал, стр. 537
Прекратяване на трудовото правоотношение - Регламентираното в чл. 331, ал. 2 КТ обезщетение представлява нормативно установен минимум и подлежи на договаряне
авторски материал, стр. 539
Прекратяване на трудовото правоотношение - За да е налице валидно прекратяване на трудовото правоотношение, работодателят следва да заплати уговореното обезщетение в едномесечен срок от връчването на писмената заповед за прекратяване
авторски материал, стр. 540
Прекратяване на трудовото правоотношение - Прекратяването на трудовия договор съгласно чл. 331 КТ влиза в хипотезите на масовото уволнение
авторски материал, стр. 542
Прекратяване на трудовото правоотношение - Работникът (служителят) има специална закрила при уволнение само когато работодателят прекратява трудовия договор на някое от посочените в чл. 333 КТ основания
авторски материал, стр. 545
Прекратяване на трудовото правоотношение - Договор за допълнителен труд се прекратява с 15-дневно предизвестие
авторски материал, стр. 546
Прекратяване на трудовото правоотношение - Трудовият договор се прекратява писмено
авторски материал, стр. 547
Трудова книжка и трудов стаж - Работодателят е длъжен да издаде трудова книжка на работник или служител, който постъпва за първи път на работа
авторски материал, стр. 549
Трудова книжка и трудов стаж - Работодателят е длъжен при прекратяване на трудовото правоотношение да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. Предаването на трудовата книжка следва
авторски материал, стр. 551
Трудова книжка и трудов стаж - В случай на неправилно или неточно вписване в трудовата книжка поправките се извършват от работодателя, направил първоначалното вписване
авторски материал, стр. 553
Трудова книжка и трудов стаж - Трудов стаж по трудов договор за допълнителен труд не се вписва в трудовата книжка
авторски материал, стр. 554
Трудова книжка и трудов стаж - Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в Кодекса на труда, в друг закон или в акт на Министерския съвет
авторски материал, стр. 555
Трудова книжка и трудов стаж - След 17 юли 2015 г. времето на неплатен служебен или творчески отпуск се зачита за трудов стаж
авторски материал, стр. 556
Трудова книжка и трудов стаж - Зачитане на трудов и осигурителен стаж при работа на непълно работно време
авторски материал, стр. 557
Трудова книжка и трудов стаж - Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз
авторски материал, стр. 560
Трудова книжка и трудов стаж - Признаване на трудов и осигурителен стаж при незаконно уволнение
авторски материал, стр. 561
Трудова книжка и трудов стаж - Времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа
авторски материал, стр. 563
Трудова книжка и трудов стаж - За трудов стаж се признава времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа
авторски материал, стр. 564
Трудова книжка и трудов стаж - За трудов стаж се признава времето, през което майката се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст
авторски материал, стр. 565
Трудова книжка и трудов стаж - Времето, през което са полагани грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, от техните съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един
авторски материал, стр. 566
Трудова книжка и трудов стаж - Времето, през което лицето е отбивало редовна военна служба, не се признава за трудов стаж, но се признава за осигурителен стаж при пенсиониране
авторски материал, стр. 567
Трудова книжка и трудов стаж - Периодът на неспазения срок на предизвестие не се зачита за трудов и осигурителен стаж. Времето, за което е изплатено обезщетение за оставане без работа, не се зачита за трудов стаж, но се зачита за осигурителен стаж
авторски материал, стр. 568
Трудова книжка и трудов стаж - Обезщетението при пенсиониране за срок от 2 или 6 месеца не се зачита за трудов стаж и не подлежи на данъчно облагане. Върху изплатеното обезщетение за неползван платен годишен отпуск се дължи данък.
авторски материал, стр. 570
Трудови спорове - Ако работодателят, след като е отправил предизвестие до работника или служителя за прекратяване на трудовото му правоотношение по реда на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, установи, че работникът или служителят не е придобил пра
авторски материал, стр. 572
Трудови спорове - В случай че дисциплинарното уволнение бъде отменено, но работникът преди налагането на дисциплинарно уволнение е дал предизвестие за прекратяване на трудовия договор, продължава действието на предизвестието до изтичане на срока му
авторски материал, стр. 574
Трудови спорове - Само влязло в сила съдебно решение може да постанови законосъобразно или не е едно уволнение и основателна или не е финансовата претенция на работник или служител спрямо работодателя. Преди предявяване на иск по съдебен ред работодателят
авторски материал, стр. 577
Трудови спорове - Длъжностно лице, което не изпълни влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, носи наказателна отговорност по чл. 172, ал. 2 от Наказателния кодекс, която се реализира чрез органите на Прокуратура
авторски материал, стр. 579
Трудови спорове - Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение да получи обезщетение от две или от шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай
авторски материал, стр. 581
Трудови спорове - С влизане в сила на съдебното решение, с което уволнението е признато за незаконосъобразно, се заличават правните последици на уволнението
авторски материал, стр. 583
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекцията по труда осъществява цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство, във връзка и след възникването на трудовото прав
авторски материал, стр. 587
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекторите по труда могат, при проверка в офис на работодателя и на всички места, на които се полага наемен труд, да изискат от работодате
авторски материал, стр. 593
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Част от функциите на инспекцията са да дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите, както и да отгова
авторски материал, стр. 595
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекцията по труда предоставя редица електронни услуги за гражданите, които са част от извършваните административни услуги в полза на граж
авторски материал, стр. 597
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Една голяма част от функциите на инспекцията са свързани с извършването на административни услуги, изпълнението на регистрационни, регулатор
авторски материал, стр. 605
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - На Инспекцията по труда е възложено изпълнението на някои разрешителни режими, като част от дейността й във връзка с осигуряването и гаранти
авторски материал, стр. 614
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - При извършване на масово уволнение следва да се спазват изискванията и процедурите, предвидени в трудовото законодателство
авторски материал, стр. 616
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Когато целта на наблюдението е контрол на работния процес и спазване на работното време, работодателят може да извършва запис чрез средства
авторски материал, стр. 625
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Гражданите имат право на достъп до обществена информация, но при спазване на определени законови ограничения
авторски материал, стр. 627
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - За предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните посл
авторски материал, стр. 630
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - За нарушения на трудовото законодателство се налагат административните наказания глоба или имуществена санкция, чиито размери са посочени в
авторски материал, стр. 638
Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Договорът за възлагане на управлението или контрола на търговско дружество не е трудов, а граждански по своя характер и правата и задължения
авторски материал, стр. 642
Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - Процедурата по сключване на колективен трудов договор минава през изготвяне или приемане на един общ проект на КТД, през преговори с работодателя по конкретните клаузи, подписванет
авторски материал, стр. 645
Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - Вписването на колективния трудов договор се извършва въз основа на писмено заявление на всяка от страните в едномесечен срок от получаването му в Инспекцията по труда. Към заявлени
авторски материал, стр. 648
Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - Страните по колективния трудов договор разполагат със свобода на договаряне при съставяне на текста на споразумението, като следва да съблюдават изискването, че КТД не може да съдъ
авторски материал, стр. 650
Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - Отпускът за синдикална дейност е целеви и работодателят не може да откаже ползването му на правоимащите лица
авторски материал, стр. 652
Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - Колективният трудов договор обвързва само членовете на синдиката или синдикатите, страни по него. Останалите работници или служители, които не са страна по КТД, следва да имат една
авторски материал, стр. 653
Регистрация на колективните трудови договори. Колективни трудови спорове - При ефективни стачни действия работниците и служителите, участващи в тях, преустановяват работата си за времето на участие в стачката. За това време те не получават и трудово възна
авторски материал, стр. 656
Гарантирани вземания на работниците и служителите - Нормативна уредба за реда за отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 662
Гарантирани вземания на работниците и служителите - Законът за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя се прилага за всички физически и юридически лица, които наемат лица по трудово правоотношение и спрямо кои
авторски материал, стр. 663
Гарантирани вземания на работниците и служителите - Видовете вземания, които са гарантирани от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при несъстоятелност на работодателя, са определени в чл. 3 от Закона за гарантираните вземания на работ
авторски материал, стр. 665
Гарантирани вземания на работниците и служителите - В 14-дневен срок от вписване на съдебното решение по чл. 6 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя в Търговския регистър работодателят е длъже
авторски материал, стр. 666
Гарантирани вземания на работниците и служителите - Справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове, се изготвя от работодателя в срок
авторски материал, стр. 668
Гарантирани вземания на работниците и служителите - Работникът или служителят може да възрази или оспори данните в справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труд
авторски материал, стр. 670
Гарантирани вземания на работниците и служителите - Невнасянето от работодателя на дължимите вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя не лишава правоимащите работници и служители от гарант
авторски материал, стр. 672
Гарантирани вземания на работниците и служителите - Законът предвижда 2-месечен преклузивен срок за депозиране на заявление-декларация от заинтересованото лице за отпускане на гарантирано вземане
авторски материал, стр. 673
Гарантирани вземания на работниците и служителите - Определянето на размера на гарантираното вземане е регламентирано с разпоредбите на чл. 22 и 23 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и зави
авторски материал, стр. 674
Гарантирани вземания на работниците и служителите - Размер на гарантираното вземане на работника или служителя при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 675
Гарантирани вземания на работниците и служителите - Гарантираните вземания се изплащат или се отказват с разпореждане на директора на фонда. Разпореждането се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението-декларация и се изпраща на съответното ТП н
авторски материал, стр. 676
Гарантирани вземания на работниците и служителите - Работодател или длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, носи административнонаказателна отг
авторски материал, стр. 679