ТП Издания
Книга "Договорът в индивидуалните трудови отношения"
Коментар на нормативната уредба – Договорът в трудовото право
авторски материал, стр. 22
Коментар на нормативната уредба – Трудовият договор в индивидуалните трудови отношения - Трудов договор и трудово правоотношение
авторски материал, стр. 47
Коментар на нормативната уредба – Трудовият договор в индивидуалните трудови отношения - Сключване и съдържание на трудовия договор
авторски материал, стр. 59
Коментар на нормативната уредба – Трудовият договор в индивидуалните трудови отношения - Видове трудови договори
авторски материал, стр. 89
Коментар на нормативната уредба – Трудовият договор в индивидуалните трудови отношения - Договор за изменение на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 135
Коментар на нормативната уредба – Трудовият договор в индивидуалните трудови отношения - Взаимно съгласие за прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 147
Коментар на нормативната уредба – Други договори в индивидуалните трудови отношения - Споразумение за допълване съдържанието на изборното и конкурсното трудово правоотношение
авторски материал, стр. 162
Коментар на нормативната уредба – Други договори в индивидуалните трудови отношения - Договори за професионална квалификация
авторски материал, стр. 174
Коментар на нормативната уредба – Други договори в индивидуалните трудови отношения - Договор за бригадна отговорност
авторски материал, стр. 188
Коментар на нормативната уредба – Заключение
авторски материал, стр. 201
Писмо № 94-1562 от 04.06.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 215
Писмо № от 94СС-35 от 27.02.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 219
Писмо №: 94ДД-277 от 13.10.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 220
Писмо № 94ИИ/46 от 14.02.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 221
Писмо № 9104-266 от 24.03.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 222
Писмо № 26/159 от 24.03.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 224
Писмо № 94ГГ-178 от 15.10.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 226
Писмо № 94-1562 от 04.06.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 228
Писмо № 94ММ-135 от 26.04.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 232
Писмо № 94. ИИ/247 от 10.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 236
Писмо № 94РР/265 от 04.12.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 241
Писмо № 94-С-151 от 04.04.2001 г. на МТСП
административна практика, стр. 245
Писмо № 67.00.28 от 19.07.2001 г. на МТСП
административна практика, стр. 247
Писмо № 94.ПП/30 от 14.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 249
Писмо № 26/290 от 19.06.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 250
Писмо № 08-915 от 27.01.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 251
Писмо № 94 И 212/14.12.2000 г. на МТСП
административна практика, стр. 252
Писмо № 94.ЕЕ-160 от 03.09.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 253
Писмо № 94. В.78 от 21.03.2001 г. на МТСП
административна практика, стр. 254
Писмо № 94ММ-227 от 20.05.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 255
Писмо № 94РР/179 от 10.08.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 257
Писмо № 92-747 от 25.11.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 258
Писмо № 94-И-69 от 26.09.2000 г. на МТСП
административна практика, стр. 260
Писмо № 94.ЦЦ-92 от 17.11.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 263
Писмо № 94.ГГ-13 от 10.02.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 265
Писмо № 92-130 от 20.03.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 267
Писмо № 33/140 от 04.06.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 270
Писмо № 92-758 от 29.11.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 272
Писмо № 29/9 от 04.03.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 275
Писмо № С01/181 от 17.12.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 277
Писмо № 94ТТ/62 от 30.04.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 281
Писмо № 94.ББ-106 от 02.08.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 282
Писмо № 04.08-82 от 03.09.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 284
Писмо № 94ЛЛ-178 от 28.11.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 288
Писмо № 94АА-319/20.12.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 288
Писмо № 94АА-265 от 21.09.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 290
Писмо № 94. КК/22 от 06.02.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 293
Писмо № 9104-288 от 04.04.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 294
Въпроси и отговори - Работна сила се предоставя само по трудово правоотношение. основни белези на трудовия договор.
авторски материал, стр. 298
Въпроси и отговори - Щатното разписание на длъжностите, длъжностното разписание и щатното разписание са синоними. Промяна в разписанието се налага при промяна на щатната численост на персонала, трансформация на длъжности и др.
авторски материал, стр. 299
Въпроси и отговори - Документи, които се съдържат в личното трудово досие.
авторски материал, стр. 301
Въпроси и отговори - Трудовото законодателство се прилага от всички работодатели, независимо от формата на собственост.
авторски материал, стр. 304
Въпроси и отговори - Липсата на „молба за назначаване“ не е причина, която да води до недействителност на трудовия договор.
авторски материал, стр. 304
Въпроси и отговори - Работата без писмен трудов договор представлява нарушение на трудовото законодателство.
авторски материал, стр. 305
Въпроси и отговори - Няма законова забрана лице, което е сключило трудов договор с работодател за работа по трудово правоотношение, да сключи с него, в качеството му на възложител, и граждански договор за извършване на определена услуга.
авторски материал, стр. 306
Въпроси и отговори - При липса на сключен трудов договор работодателят няма основание да подава уведомление за регистрация в Националната агенция за приходите.
авторски материал, стр. 306
Въпроси и отговори - Работодателят следва да регистрира трудовия договор в 3-дневен срок от датата на сключването му, а преди датата на постъпване на работа да предостави на работника или служителя копие от уведомлението и екземпляр от сключения трудов до
авторски материал, стр. 307
Въпроси и отговори - Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението, заверено от териториалната дирекция на Национал
авторски материал, стр. 308
Въпроси и отговори - Уведомление се изпраща в тридневен срок от изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/ или срокът на договора.
авторски материал, стр. 309
Въпроси и отговори – На работника или служителя се предоставя четлив екземпляр от сключения трудов договор.
авторски материал, стр. 310
Въпроси и отговори – Трудовият договор съдържа данни за страните, посочени в Кодекса на труда.
авторски материал, стр. 311
Въпроси и отговори – Задължението на работодателя да начислява и да плаща на работника уговореното трудово възнаграждение възниква от датата на постъпването му на работа.
авторски материал, стр. 312
Въпроси и отговори – Разлика между понятията място на работа и работно място.
авторски материал, стр. 313
Въпроси и отговори – Прекратяване на трудовия договор при промяна на мястото на работа.
авторски материал, стр. 315
Въпроси и отговори – Промяна на мястото на работа.
авторски материал, стр. 315
Въпроси и отговори – Длъжността и срокът на договора са елементи от съдържанието на трудовия договор.
авторски материал, стр. 316
Въпроси и отговори – В трудовия договор се посочва неговото времетраене - дали той се сключва за неопределено време или като срочен. Ако изрично не е уговорено друго, трудовият договор се смята сключен за неопределено време.
авторски материал, стр. 317
Въпроси и отговори – Уговореният срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор трябва да е еднакъв и за двете страни и неговата продължителност се вписва в трудовия договор.
авторски материал, стр. 318
Въпроси и отговори – Няма законови разпоредби, които да ограничават договарянето между страните по трудовото правоотношение на размера на трудовото възнаграждение, независимо от продължителността на работното време, поради което няма пречка да се договори
авторски материал, стр. 319
Въпроси и отговори – В Кодекса на труда не съществува забрана за осъществяване на конкурентна дейност спрямо бивш работодател.
авторски материал, стр. 321
Въпроси и отговори – Не се смята за изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променя определеното място на работа.
авторски материал, стр. 322
Въпроси и отговори – С § 4д, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование се определя, че по смисъла на този закон „основен трудов договор“ е трудовият договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Основно тр
авторски материал, стр. 324
Въпроси и отговори – Не е необходимо в трудовия договор да се договаря правото на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други лични и семейни задължения.
авторски материал, стр. 325
Въпроси и отговори – Страните по трудовото правоотношение не могат да уговорят размер на основния платен годишен отпуск, който е по-малко от 20 работни дни.
авторски материал, стр. 326
Въпроси и отговори – Кодексът на труда изрично допуска само възможността за уговаряне на по-голяма продължителност на основния (редовен и удължен) платен годишен отпуск.
авторски материал, стр. 327
Въпроси и отговори – Правото на удължен редовен платен годишен отпуск зависи от характера на работата.
авторски материал, стр. 327
Въпроси и отговори – Сключване на основен и допълнителен трудов договор.
авторски материал, стр. 328
Въпроси и отговори – По изключение срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такива изключения са налице при конкретни икономически, технологически,
авторски материал, стр. 329
Въпроси и отговори – Сезонни са работите, които зависят от сезона, който благоприятства и налага извършването на определени работни операции и дейности само през това време на годината, както и когато обемът на производството или работата се увеличава в з
авторски материал, стр. 331
Въпроси и отговори – Няма пречка за сключване на трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 КТ с лице, което отговаря на изискваната квалификация и условията за заемането на длъжността огняр и градинар, като трудовите правоотношени
авторски материал, стр. 332
Въпроси и отговори – „Изключение“ е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер.
авторски материал, стр. 333
Въпроси и отговори – Сключване на срочен трудов договор за изпълнение на сезонна работа.
авторски материал, стр. 335
Въпроси и отговори – Сключване на срочен трудов договор по изключение.
авторски материал, стр. 335
Въпроси и отговори – Сключване на срочен трудов договор до завършване на определена работа.
авторски материал, стр. 336
Въпроси и отговори – Сключване на срочен трудов договор за заместване.
авторски материал, стр. 337
Въпроси и отговори – Сключване на трудов договор за заместване на заместника.
авторски материал, стр. 338
Въпроси и отговори – Увеличаване размера на трудовото възнаграждение на заместника.
авторски материал, стр. 338
Въпроси и отговори - Няма пречка за работник или служител, изпълняващ своята работа или длъжност по трудов договор за заместване, да изпълнява длъжност или работа на друг отсъстващ работник или служител по вътрешно заместване.
авторски материал, стр. 339
Въпроси и отговори - Срок на предизвестие при прекратяване на срочен трудов договор за заместване.
авторски материал, стр. 340
Въпроси и отговори - Прекратяване на трудов договор за заместване преди завръщане на титуляра.
авторски материал, стр. 341
Въпроси и отговори - Изменение на трудовия договор се извършва по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
авторски материал, стр. 342
Въпроси и отговори - Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен.
авторски материал, стр. 343
Въпроси и отговори - За вътрешното заместване по чл. 259 КТ се сключва трудов договор, който подлежи на регистрация в Националната агенция за приходите.
авторски материал, стр. 344
Въпроси и отговори - При постъпване на работа задължително се представя трудова книжка.
авторски материал, стр. 345
Въпроси и отговори - Срокът за изпитване не може да съвпада със срока на договора.
авторски материал, стр. 346
Въпроси и отговори - Действие на срока за изпитване.
авторски материал, стр. 347
Въпроси и отговори - Трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.
авторски материал, стр. 348
Въпроси и отговори - Няма пречка да се сключи трудов договор със срок за изпитване за друга длъжност.
авторски материал, стр. 349
Въпроси и отговори - Уговаряне на срок за изпитване за друга длъжност с допълнително споразумение или трудов договор.
авторски материал, стр. 350
Въпроси и отговори - Времето, през което работата не е изпълнявана по уважителни причини, не се включва в срока за изпитване.
авторски материал, стр. 351
Въпроси и отговори - След изтичането на изпитателния срок трудовият договор се счита за окончателно сключен.
авторски материал, стр. 352
Въпроси и отговори - Веднъж уговорен, срокът за изпитване не може да бъде удължаван.
авторски материал, стр. 352
Въпроси и отговори - Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване.
авторски материал, стр. 353
Въпроси и отговори - Когато срокът за изпитване е сключен в полза на работодателя, работникът или служителят не може да поиска прекратяването му на основание чл. 71, ал. 1 от КТ преди изтичането на срока за изпитване.
авторски материал, стр. 354
Въпроси и отговори - В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск.
авторски материал, стр. 356
Въпроси и отговори - Когато трудовият договор със срок за изпитване е сключен с оглед сключване на трудов договор за неопределено време, окончателният трудов договор е без определен срок, поради което при прекратяването му намира приложение закрилата при
авторски материал, стр. 356
Въпроси и отговори - Срокът за предизвестие при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.
авторски материал, стр. 358
Въпроси и отговори - Ползване на платен годишен отпуск по договор със срок за изпитване.
авторски материал, стр. 359
Въпроси и отговори - Прекратяване на трудов договор от работника в срока за изпитване.
авторски материал, стр. 359
Въпроси и отговори - Закрилата по чл. 333 КТ не се прилага при прекратяване на трудовия договор в рамките на изпитателния срок.
авторски материал, стр. 360
Въпроси и отговори - Работодателят не е длъжен да мотивира заповедта за уволнение по чл. 71 КТ.
авторски материал, стр. 361
Въпроси и отговори - При спечелване на конкурс се сключва споразумение по чл. 107 КТ.
авторски материал, стр. 362
Въпроси и отговори - Конкурсна длъжност може да се заема на непълно работно време.
авторски материал, стр. 363
Въпроси и отговори - Решението на работодателя, с което се отказва на кандидата допускане до конкурс, не подлежи на съдебно обжалване.
авторски материал, стр. 364
Въпроси и отговори - Работодателят е длъжен да проведе конкурса, дори когато се е явил само един кандидат.
авторски материал, стр. 364
Въпроси и отговори - Когато трудовото правоотношение възниква от избор или конкурс, не се сключва трудов договор.
авторски материал, стр. 365
Въпроси и отговори - Трудовото законодателство позволява сключване на допълнително споразумение към безсрочен трудов договор за извършване на надомна работа с работодателя, с което да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка н
авторски материал, стр. 366
Въпроси и отговори - Няма пречка за сключване на срочен или безсрочен трудов договор за допълнителен труд с друг работодател за извършване на надомна работа или за работа от разстояние от КТ, ако са спазени изискванията на чл. 112 и 113 КТ, и в индивидуал
авторски материал, стр. 367
Въпроси и отговори - Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещенията на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да
авторски материал, стр. 369
Въпроси и отговори - Предприятие, което осигурява временна работа, може да сключва трудови договори за изпращане на работници и служители за изпълнение на временна работа в предприятие ползвател единствено за заместване на отсъстващ работник или служител
авторски материал, стр. 374
Въпроси и отговори - Няма пречка предприятие, чието седалище и адрес на управление се намират извън територията на Република България, да има качеството на предприятие ползвател по Кодекса на труда, след като сключи договор с българско предприятие, което
авторски материал, стр. 375
Въпроси и отговори - Ограничението за 30% съотношение на временни работници към общия брой наети лица в предприятието ползвател се преценява към момента на постъпване на работника и служителя на временна работа в предприятието ползвател и отговорността за
авторски материал, стр. 377
Въпроси и отговори - Преценката на действителния брой изпратени за извършване на временна работа работници и служители, независимо дали ще работят на пълно или непълно работно време, се извършва спрямо предприятието ползвател.
авторски материал, стр. 378
Въпроси и отговори - Осигуряването на служба по трудова медицина е задължение на предприятието ползвател.
авторски материал, стр. 379
Въпроси и отговори - Предприятието ползвател осъществява ръководство и контрол върху работата на изпратените за извършване на дейност работници и служители.
авторски материал, стр. 380
Въпроси и отговори - В трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа, се уговаря, че работникът или служителят ще бъде изпратен за изпълнение на временна работа в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол. Този трудов догово
авторски материал, стр. 381
Въпроси и отговори - Отношенията между предприятието, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател, се уреждат с писмен договор.
авторски материал, стр. 383
Въпроси и отговори - След като с трудов договор, сключен на основание чл. 110 КТ се определя наименование на длъжност, тази длъжност следва да е включена в щатното разписание на работодателя.
авторски материал, стр. 385
Въпроси и отговори - Работа в повече от максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване се извършва с изрично
авторски материал, стр. 386
Въпроси и отговори - Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател може да бъде сключен и с работодател - физическо лице.
авторски материал, стр. 387
Въпроси и отговори - Не могат да съществуват едновременно две основни трудови правоотношения, а това, което е възникнало по-късно, е допълнително трудово правоотношение/трудов договор, независимо от продължителността на работното време по него.
авторски материал, стр. 390
Въпроси и отговори - Работата през определени дни на месеца може да се осъществява при уговорена пълна или непълна продължителност на работното време през деня, като няма изрично регламентирана горна граница на месечния брой на дните/часовете, определени
авторски материал, стр. 391
Въпроси и отговори - Зачитане на трудов и осигурителен стаж по втори трудов договор.
авторски материал, стр. 394
Въпроси и отговори - Чужденците, пребиваващи краткосрочно или продължително на територията на Република България, могат да осъществяват дейност по трудово правоотношение само след получаване на разрешение от органите на Министерството на труда и социалнат
авторски материал, стр. 396
Въпроси и отговори - Съдържание на длъжностната характеристика.
авторски материал, стр. 397
Въпроси и отговори - Работодателят трябва да запознае работника/служителя с длъжностната характеристика и в случаите, когато тя е изменена или допълнена по време на действието на трудовото правоотношение.
авторски материал, стр. 399
Въпроси и отговори - Длъжностната характеристика конкретизира правата и задълженията на работника или служителя.
авторски материал, стр. 400
Въпроси и отговори - В длъжностната характеристика, която работодателят изготвя за съответната длъжност, могат да се включат и задълженията на работника или служителя, свързани с повишаване на професионалната му квалификация.
авторски материал, стр. 401
Въпроси и отговори - Непредоставянето на длъжностна характеристика на работника или служителя е нарушение на трудовото законодателство.
авторски материал, стр. 402
Въпроси и отговори - Работодателят е длъжен да предостави писмена информация относно някои от елементите на трудовото правоотношение, когато изпраща работника или служителя на работа зад граница за повече от един месец.
авторски материал, стр. 403
Въпроси и отговори - Още докато учат, лицата могат да сключат договор за придобиване на квалификация.
авторски материал, стр. 403
Въпроси и отговори - По своя характер договорът за ученичество е трудов договор.
авторски материал, стр. 404
Въпроси и отговори - Още при сключването на договора за ученичество страните следва да са определили как ще бъдат уредени взаимоотношенията между тях след успешното завършване на обучението.
авторски материал, стр. 406
Въпроси и отговори - Страните по договор за ученичество не са длъжни да уговорят клауза за осигуряване на работа след завършване на обучението.
авторски материал, стр. 406
Въпроси и отговори - Страните по договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация са и страни по трудово правоотношение, което съществува паралелно и независимо от отношението по този договор.
авторски материал, стр. 407
Въпроси и отговори - Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнагражден
авторски материал, стр. 409
Въпроси и отговори - Работничка или служителка - майка на малко дете има право да работи надомно при същия или при друг работодател до навършване на 6-годишна възраст на детето.
авторски материал, стр. 409