ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2005 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в ЗКПО, в сила през 2005 г.
авторски материал, стр. 115
Коментар по корпоративното подоходно облагане за 2005 г.
авторски материал, стр. 115
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Актуална данъчна практика – 2005 г.
авторски материал, стр. 154
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Случаи на данъчно преобразуване на финансовия резултат - 2005 г.
авторски материал, стр. 167
Коментар по облагане доходите на физическите лица – 2005 г.
авторски материал, стр. 280
Коментар по облагане доходите на физическите лица – Облагане на доходите от трудови и приравнени към тях правоотношения - 2005 г.
авторски материал, стр. 282
Коментар по облагане доходите на физическите лица - Промени в облагането с окончателен годишен (патентен) данък - 2005 г.
авторски материал, стр. 292
Коментар по облагане доходите на физическите лица - Процедурни разпоредби по Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) - 2005 г.
авторски материал, стр. 294
Коментар по данъка върху добавената стойност - За случаите, при които не е налице доставка по смисъла на ЗДДС – 2005 г.
авторски материал, стр. 478
Коментар по данъка върху добавената стойност - Дата на възникване на данъчното събитие - 2005 г.
авторски материал, стр. 485
Коментар по данъка върху добавената стойност - Доставките на недвижими имоти и вещни права върху тях - данъчен режим, данъчна основа, определяне на дължимия ДДС и документиране - 2005 г.
авторски материал, стр. 492
Коментар по данъка върху добавената стойност - Проблеми на данъчното събитие “Износ” - 2005 г.
авторски материал, стр. 504
Коментар по данъка върху добавената стойност - Право на данъчен кредит - 2005 г.
авторски материал, стр. 511
Коментар по данъка върху добавената стойност - Процедури по прихващане и приспадане на данък - 2005 г.
авторски материал, стр. 520
Коментар по данъка върху добавената стойност - Годишна справка-декларация за ДДС – 2005 г.
авторски материал, стр. 538
Коментар по данъка върху добавената стойност – Регистрация – 2005 г.
авторски материал, стр. 544
Коментар по данъка върху добавената стойност – Дерегистрацията по чл. 117, ал. 1, т. 4 ЗДДС – 2005 г.
авторски материал, стр. 550
Указание № 1 от 01.02.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 557
Указание № 3 от 21.03.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 569
Писмо № 04-00-1173 от 04.04.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 587
Писмо № 96-МФ-467 от 01.06.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 594
Писмо № 24-28-304 от 13.06.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 612
Писмо № 24-00-1012 от 20.06.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 613
Писмо № 91-00-93 от 31.05.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 629
Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Обща характеристика
авторски материал, стр. 650
Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване
авторски материал, стр. 670
Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от малките и средните предприятия
авторски материал, стр. 670
Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи международните стандарти за финансови отчети
авторски материал, стр. 738
Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 757
Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията - юридически лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 767
Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на консолидирани финансови отчети
авторски материал, стр. 770
Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съставяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи едностранно счетоводно записване
авторски материал, стр. 775