ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2004 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Обща характеристика на направените изменения и допълнения в ЗКПО за 2004 г.
авторски материал, стр. 102
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Облагане на бюджетните предприятия – 2004 г.
авторски материал, стр. 104
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Облагане на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - 2004 г.
авторски материал, стр. 123
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Облагане на лицензираните дружества със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) - 2004 г.
авторски материал, стр. 127
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в субектите, извършващи телефонни и телекомуникационни услуги – 2004 г.
авторски материал, стр. 132
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в ЗКПО във връзка с преобразуване на търговските дружества, прекратяване с ликвидация и промените в Търговския закон – 2004 г.
авторски материал, стр. 134
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчни активи и данъчен амортизационен план (ДАПл) – 2004 г.
авторски материал, стр. 140
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчно преобразуване на финансовия резултат за 2004 г.
авторски материал, стр. 161
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в данъчното третиране на сумите, отчетени в резултат от събития от минали отчетни периоди, от корекции на фундаментални грешки от минали периоди и промени в счетоводната политика – 2004 г.
авторски материал, стр. 178
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на дивидентите за 2004 г.
авторски материал, стр. 182
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени по отношение на пренасянето на загуби от минали години - 2004 г.
авторски материал, стр. 189
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили, когато с тях не се осъществява дейност по занятие - 2004 г.
авторски материал, стр. 192
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени по отношение на данъка при източника - 2004 г.
авторски материал, стр. 196
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в режима на авансовите вноски - 2004 г.
авторски материал, стр. 199
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в режима на преотстъпване на корпоративен данък - 2004 г.
авторски материал, стр. 204
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Нови изисквания за деклариране - 2004 г.
авторски материал, стр. 205
Коментар по облагане доходите на физическите лица - 2004 г.
авторски материал, стр. 295
Коментар по облагане доходите на физическите лица - Облагане на доходите от допълнително доброволно осигуряване и от застраховки “живот” и от ваучери за храна - 2004 г.
авторски материал, стр. 300
Коментар по облагане доходите на физическите лица - Примери за облагане на някои доходи от извънтрудови правоотношения – 2004 г.
авторски материал, стр. 310
Коментар по данъка върху добавената стойност - Общи принципи и основни данъчни категории – 2004 Г.
авторски материал, стр. 576
Коментар по данъка върху добавената стойност - Новите моменти в нормативната уредба на ДДС – 2004 Г.
авторски материал, стр. 605
Коментар по данъка върху добавената стойност - Новите моменти при регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти – 2004 Г.
авторски материал, стр. 637
Коментар по данъка върху добавената стойност - Актуални въпроси и проблеми на нормативната уредба на ДДС – 2004 Г.
авторски материал, стр. 651
Коментар по данъка върху добавената стойност - Годишна справка-декларация за ДДС – 2004 Г.
авторски материал, стр. 692
Решение № 5 от 14.07.2004 г. на ВАС
съдебна практика, стр. 696
Писмо № 24-00-357 от 13.02.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 706
Писмо № 3 от 04.03.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 708
Писмо № 1 от 08.01.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 724
Указание № 2 от 30.01.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 732
Писмо № 24-28-596 от 23.03.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 733
Писмо № 24-28-145 от 30.03.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 734
Писмо № 70-02-0465 от 14.04.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 737
Писмо № 24-28-103 от 26.04.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 737
Писмо № 96-МЛ-160 от 19.05.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 739
Писмо № 70-02-0804 от 07.06.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 745
Писмо № 24-28-559 от 26.05.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 745
Заповед № 55 от 28.01.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 750
Писмо № 24-00-555 от 09.03.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 752
Заповед № 167 от 16.03.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 753
Писмо № 24-28-90 от 30.03.2004 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 755
Правила за поведение, които спазват данъчните служители
административна практика, стр. 756
Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Обща характеристика
авторски материал, стр. 760
Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване и на годишния финансов отчет за 2004 година в нефинансовите предприятия
авторски материал, стр. 775
Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Основно съдържание на годишните финансови отчети в предприятията, които прилагат международните стандарти за финансови отчети
авторски материал, стр. 839
Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни финансови отчети в бюджетните предприятия за 2004 година
авторски материал, стр. 855
Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни финансови отчети за 2004 година в предприятията - юридически лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 868