Приватизация - Архив

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Националният и общинските концесионни регистри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Действието на приватизационния договор по отношение на трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Разваляне на концесионните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Практиката по изменение и прекратяване на концесионните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Отговорност на трети лица за неизпълнение на задължения на купувача по приватизационния договор ­ същност и основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Предоставяне на концесии за терминали от пристанища за обществен транспорт с национално значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Разрешенията и одобренията по приватизационните сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Практически аспекти и защита при недобросъвестно заявяване на маркищ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Приватизация на незавършените обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Режими на водоползване на минералните води
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Предоставяне на концесии за части от крайбрежната плажна ивица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Новата законова уредба на Националния концесионен регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Сервитути при приватизация на обособени части
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Залогът и ипотеката на приватизирано имущество и забраната за отчуждаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Съотношение между приватизационните продажби и продажбите по Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Концесия и ползване на воден обект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Административните актове в процеса на приватизацията и отражението им върху действителността на процедурата и сключения договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Откриване на концесионна процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Сключване на договор за приватизация след проведен търг или конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Новият ред за приватизация чрез публичен конкурс съгласно Наредбата за търговете и конкурсите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Новият правен режим на приватизация чрез публичен търг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Допълненията в Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизираните публични търгове за продажба на акции ­ собственост на държавата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Измененията в Закона за сделките с компенсаторни инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Последици от неспазване на сроковете, уговорени в приватизационния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Гаранции за изпълнение задълженията на концесионера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Някои по-важни проблеми при развалянето на приватизационните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Увеличаване на капитала при придобиване на акции с инвестиционни бонове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Приватизацията ­ отрезвяване от реалността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Срокове за изпълнение на инвестиционната програма при договори за приватизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 За промените в режима на приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Задължението за извършване на инвестиции в приватизираното предприятие или обект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Някои проблеми във връзка с плащане с непарични платежни средства по приватизационни сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Забраната за разпореждане с права на приватизиращо се търговско дружество съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Конституционният съд се произнесе по спорния § 6а от отменения Закон за приватизацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Участие в приватизацията чрез "скрит пълномощник"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Задържаният депозит по неосъществена приватизационна сделка поради приета вина на купувача може да бъде предмет на граждански иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Пряко определяне на концесионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Анализ на правното състояние, изготвян за целите на приватизационния процес - същност, нормативна уредба, изисквания
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Венцислав Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Относно формата за действителност на брачния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Топузов
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Общо: 40 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА