Практика на Дирекцията за национален строителен контрол

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Административни услуги - Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи (чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Административни услуги - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на изд
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Административни услуги - Издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията (§1., т.2, „в“ от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Въпроси и отговори по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общо: 4 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА