Митнически процедури

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Извършване на проверки, измервания и товаро- разтоварни дейности по искане на заинтересовани лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Извършване по искане на заинтересованите лица на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешение за използване на обща гаранция или освобождаване от обезпечение, като облекчена формалност, при поставяне на стоки под режим транзит
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен изпращач, като облекчена формалност при режим транзит
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен получател, като облекчена формалност при режим транзит
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен получател, при транспортиране на стоки под режим TИР
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки по въздух
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки по море
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки с железопътен транспорт или големи контейнери
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешения за достъп до режим TИР
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешения за използване на опростени процедури
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешения за митнически икономически режим/специфично предназначение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на разрешения за предоставяне на статут на „одобрен износител" по смисъла на правилата за произход към преференциалните договорености с трети страни
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на свидетелства за митническа годност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на сертификати EUR 1
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на сертификати за одобрен икономически оператор (ОИО)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предоставяне на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Разглеждане и одобряване на заявления за прилагане на мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Разрешение за временно регистриран получател
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Разрешение за търговия с тютюневи изделия
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за регистрация за специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за регистрация на данъчен представител на регистрирани лица за целите на ДДС в друга държава-членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ и електрическа енергия
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за регистрация на регистриран изпращач
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Удостоверение за регистрация на регистриран получател
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общо: 29 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА