Календар на юриста

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Необходими срокове по чл. 17 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Срок за изплащане на изкупен дял от съсобственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Срок за предявяване на иск за изкупуване на дял от съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Срок по § 1 от Заключителни разпоредби към Закона за допълнение на ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Срок по чл. 100, ал. 2 ЗС за оттегляне на заявление за отказ от правото на собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Срок по чл. 115, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС) за отбелязване на влезли в законна сила решения на съда по вписани искови молби по чл. 114 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Срок по чл. 7, ал. 5 ЗСПЗЗ за уведомяване на общинските служби по земеделие и гори за промени в собствеността и предназначението на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Срок по чл. 80 от Закона за собствеността (ЗС) за придобиване по давност на правото на собственост върху движима вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Срокове в производството по Закона за сбствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за замяна на земи от държавния и общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица или общини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Срокове във връзка с производството по ЗСПЗЗ за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Срокове във връзка с производството по ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда на земи от държавния поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Срокове за погасяване на право на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Срокове за придобиване на земя в Република България от граждани и юридически лица от държави членки на ЕС и от държави страни по Споразумението за ЕИП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Срокове по чл. 14 ЗСПЗЗ за обжалване и изменение на решения на общинските служби по земеделие и гори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Срокове по чл. 15 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Срокове по чл. 16 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Срокове по чл. 19 ЗСПЗЗ за управление и разпореждане от общините със земеделските земи, останали свободни след приключване на процедурата по възстановяване праватана собствениците по реда на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Срокове по чл. 4а ЗСПЗЗ за упражняване на правото на изкупуване на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Срокове по чл. 5, ал. 1 ЗСПЗЗ за освобождаване от данъци и такси на сделки със земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Срокове по чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС) за придобиване на правото на собственост по давност чрез непрекъснато владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Срокът по чл. 49, ал. 3 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Срокът по чл. 53а ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Общо: 22 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА