Обществени поръчки

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Опростени правила за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Възлагане на поръчки чрез публична покана по реда на глава осма „А“ от ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Рамково споразумение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Процедура на договаряне без обявление
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Процедура на договаряне с обявление
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Състезателен диалог
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Ограничена процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Обжалване на актовете на възложители в процедури по ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Определяне на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка. Прекратяване на процедурата
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Разглеждане, оценка и класиране на офертите
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Общи правила за участие в процедури по ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Подготовка и откриване на процедура за обществена поръчка по ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Назначаване на комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Действия на комисията в открита процедура с предшестващ подбор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Действия на комисията в открита процедура с последващ подбор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Деклариране на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП при събиране на оферти с обява и покана до определени лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Обжалване пред КЗК
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Ход на производството по обжалване пред КЗК и ВАС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Тръжни манипулации
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

 Приложима практика на КЗК и на ВАС по идентични или сходни разпоредби по отменения и новия ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Общо: 22 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА