Годишен финансов отчет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Годишен финансов отчет
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Отчет за приходите и разходите (двустранна форма)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Отчет за приходите и разходите (едностранна форма)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Отчет за собствения капитал
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Счетоводен баланс (двустранна форма)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Отчет за паричните потоци по прекия метод
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

Общо: 7 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА