Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 2003 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-30

 2011 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-31

 2011 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-31

 2012 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 2012 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 2013 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 2013 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 2014 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 2014 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на " Държавен вестник " през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 2015 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 2015 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 2016 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 2016 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Декларация на 40-то НС на Република България относно мерките за ограничаване на последствията от спиране на доставките на природен газ за България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Декларация на НС от 14.06.2006 г. на Република България за успешно приключване на процеса на пълноправно членство на Република България в Европейския съюз на 1 януари 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Декларация на НС от 31.05.2012 г. относно неотложни ремонтни действия по републиканската пътна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Декларация на четиридесетото народно събрание за спешни мерки срещу опасността от разпространението на птичи грип на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Задължителни правила за морските пристанища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Задължително тълкуване на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Китайския съвет за насърчаване на международната търговия на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услугаи за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Методика за определяне на размера на компенсацията въз основа на нетните разходи от извършване на услугата по разпространение на периодични печатни издания с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа от "Български пощи" - ЕАД, на терит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Методика за определяне на размера на финансови корекции по проекти, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", съфинансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. (ОПРСР)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-13

 Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Методика за определяне на цени на балансираща енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Методика за определяне размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и на наемна цена за 2020 г., съответстващо на намалението на цените на чадър и шезлонг за летен сезон 2020 г., и за удължаване срока на концесията и на наема
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Методика за условията и редa за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 Методика за условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната далекосъобщителна услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Методика за условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната далекосъобщителна услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Национален номерационен план на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Национална статистическа програма за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Национална статистическа програма за 2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Обща лицензия № 205 от 20.01.2005 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез радиостанции и радиолокационни станции на плаващи обекти и радиостанции на въздухоплавателни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Общи задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-02

 Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Общи изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-31

 Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-02

 Правила за балансиране на пазара на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Правила за Добра фармацевтична практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Правила за измерване на количеството електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Правила за измерване на количеството електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-02

 Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 200
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Правила за определяне на реда и условията за предоставяне на данни за местоположението на крайните потребители и данни за абоната от предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги при спешни повиквания към центровете за спешни повиквания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Правила за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-16

 Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Правила за реда и сроковете за съгласуване на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Правила за търговия с електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Правила за търговия с електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Правила за търговия с електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Правила за търговия с електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-16

 Правила за търговия с природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Правила за управление на електроенергийната система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правила за управление на електроенергийната система (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Правила за управление на електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата "идентификация на линията на викащия", "идентификация на свързаната линия" и "тонално номеронабиране"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Правила за условията и реда за предоставяне на услугата "избор на оператор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 2 в сила от 1.01.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 3, в сила от 1.01.2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7 от 10.02.2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 1 от 1.12.2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 5 от 1.04.2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 6 от 1.03.2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8 от 01.01.2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8, ревизия 1 от 1.01.2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Процедура за оценяване на съответствието с Добрата лабораторна практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-15

 Процедури за управление на претоварването в случай на договорно претоварване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 119 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА