Първични счетоводни документи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Отменени

 Авансов отчет
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Авизо по платежно нареждане за плащане към бюджета
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Акт за брак в производството
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Акт за завършени етапи от строителни договори (обекти)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Акт за констатиране на повредена или износена автомобилна гума и протокол за бракуването й
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Акт за констатиране на повреди, аварии и катастрофи на моторни превозни средства
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Акт за ликвидация на животни
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Акт за оценка на амбалажа, включен в стойността на стоката
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Акт за приплод
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Акт за установяване на различията при приемане на материални запаси
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Бележка на експедитора
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Бюджетно платежно нареждне
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Вносна бележка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Временна разписка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Данъчна фактура, Данъчно дебитно/кредитно известие
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Заповед за командировка в страната с отчет
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Заповед за командировка в чужбина
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на дълготрайни активи
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Инвойс фактура
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Искане за откриване на банкова сметка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Искане за отпускане на материали
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Лимитна карта за отпускане на материали
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Мемориален ордер (счетоводна справка)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Нареждане
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Нареждане за откриване на акредитив
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Отчет за дневните продажби
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Отчет за консумираната храна от персонала
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Отчет за кухненска продукция
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Отчет за получената продукция от преработка на месо
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Платежно искане за незабавно инкасо
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Платежно нареждне
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Преводно нареждане за кредитен превод
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Преводно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Приходен касов ордер
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Протокол за безвъзмездна сделка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Протокол за бракуване на дълготрайни материални/нематериални активи
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Протокол за бракуване на материални запаси
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Протокол за извършена работа със селскостопанска машина
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за инвентаризация на разчети
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Протокол за компенсации на липси с излишъци
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Протокол за обезценка на дълготрайни материални/нематериални активи
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за определяне на стойността в употреба на актив
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Протокол за отбиване/зачисляване на животни от група в група
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за оценка на материалните запаси
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Протокол за последваща оценка на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия по метода на собствения капитал
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Протокол за предадени животни за клане
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за предадено месо за преработка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за преместване на дълготрайни активи
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за преоценка на дълготрайни материални/нематериални активи
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за преоценка на ценни книжа на инвеститор, приети за търговия
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Протокол за преоценка/обезценка на финансови активи
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Протокол за преоценка/обезценка на финансови активи (пасиви), държани за търгуване
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Протокол за преоценка/обезценка на финансови активи, обявени за продажба
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Протокол за претегляне и приръст на животните
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за приемане и предаване на автомобил
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за приемане на материални запаси без фактура
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Протокол за приемане на продукция от растениевъдството
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за приемане/предаване на материални запаси за преработка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Протокол за разкомплектоване (ликвидация) на МПС
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за резултатите от ликвидация на дълготрайни материални (нематериални) активи
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за резултатите от сушенето, сортирането, почистването или преработката на селскостопанска продукция
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Протокол за установени липси за сметка на вземания от неизвестни лица
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Протокол за установени липси за сметка на виновно лице
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Пълномощно за получаване на пари в брой от банка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Пътен лист за лек автомобил
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Разписка за получени и върнати материални запаси
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Разходен касов ордер
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Складова разписка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Сметка за изплатени суми със Служебна бележка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Спесимен на подписите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Спецификация към фактура
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Стокова разписка
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Съгласие за директен дебит
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Съгласие за незабавно инкасо
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Фактура
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

Общо: 76 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА