Данък добавена стойност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Заявление за регистрация по ЗДДС
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Как да направя дерегистрация по ЗДДС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Как да се регистрирам по ЗДДС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Регистрация по ЗДДС на данъчно задължени лица и данъчно незадължени юридически лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Заявление за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (Приложение № 1 към ППЗДДС)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч към датата на регистрацията по ЗДДС и на получените услуги преди тази дата, за които начисленият данък следва да бъде приспаднат като данъчен кредит на основание чл. 74 от ЗДДС (Приложение № 2 към ППЗДДС)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч към датата на регистрация по ЗДДС, за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по закона и за тях този данък следва да бъде приспаднат като данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДС (При
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Удостоверение за регистрация по ЗДДС (Приложение № 4 към ППЗДДС)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Удостоверение за доказване на регистрацията по българския ЗДДС в чужбина (Приложение № 5 към ППЗДДС)
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Общо: 5 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА