Устройство на територията и строителството

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Създаване и одобряване на общ устройствен план
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Изменение на общ устройствен план
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Създаване и одобряване на подробен устройствен план
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Решение/Заповед за разрешение за изработване на подробен устройствен план
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Заявление за одобряване на подробен устройствен план
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Решение/Заповед за одобряване на подробен устройствен план
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Заповед за придобиване на собственост по чл. 16, ал. 5 ЗУТ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Изменение на подробен устройствен план
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Създаване и одобряване на работен устройствен план
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Инвестиционно проектиране в процеса на изработване на подробен устройствен план. План-извадка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Издаване на виза за проектиране
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Изменение на одобрените инвестиционни проекти по време на строителството
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Издаване на разрешение за строеж на временен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Издаване на заповед за смяна на титуляря в разрешение за строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Разрешаване на строителство въз основа на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Разрешаване на строителството и изграждане на огради
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Разрешаване на строителство в неурегулирани малки населени места или части от тях
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Разрешаване на строителство извън границите на урбанизираните територии
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и обекти на градското обзавеждане
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Издаване на удостоверение за регистрация на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Продължаване на срока на удостоверение на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Предсрочно прекратяване действието на удостоверение на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Издаване на разрешение за ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Обжалване на строителни книжа пред РДНСК
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Административен контрол върху строителни книжа при служебна проверка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Съдебно обжалване на заповед по законосъобразността на строителните книжа и отказите за издаване на строителни книжа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Забрана за ползване на строежи от първа, втора и трета категория, които не са въведени в експлоатация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Забрана за ползване на строежи от четвърта и пета категория, които не са въведени в експлоатация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Съдебно производство по обжалване на заповед за забрана ползването на строеж от първа до трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Съдебно производство по обжалване на заповед за забрана ползването на строеж от четвърта и пета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Налагане на санкция за строеж от първа, втора и трета категория, ползван преди да е въведен в експлоатация по установения ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Налагане на санкция за строеж от четвъта и пета категория, ползван преди да е въведен в експлоатация по установения ред
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Спиране на незаконни строежи от първа, втора и трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Спиране на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Спиране на незаконосъобразно извършващи се строежи от първа, втора и трета категория от органите на дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Спиране на незаконосъобразно извършващи се строежи от четвърта, пета и шеста категория от кмета на общината
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Съдебно производство по обжалване на заповед за спиране на незаконен строеж
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Съдебно производство по обжалване на заповед за спиране на строеж с нарушения
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислава Филипова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Налагане на санкция за незаконен строеж от първа, втора и трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Налагане на санкция за незаконен строеж от четвърта, пета и шеста категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Милка Гечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Издаване на акт за узаконяване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Премахване на незаконен строеж от първа до трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Премахване на незаконен строеж от четвърта до шеста категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Съдебно производство по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж от първа до трета категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Съдебно производство по обжалване на заповед за премахване на незаконен строеж от четвърта до шеста категория
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Технически изисквания при извършване на съдебна делба на недвижими имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Налагане на строителна забрана
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Премахване на опасни, негодни за използване или застрашаващи сигурността строежи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Издаване на удостоверение за търпимост
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Стоянка Илова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Строителство на временни пътища
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Осигуряване на достъп по административен ред до чужди поземлени имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Савин Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Достъп на обществеността до информация и до правосъдие по въпроси на околната среда при провеждане на процедури по устройството на територията
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

Общо: 57 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА