ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Административно споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния относно практическите способи за облекчено прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Акт на съвета от 16.10.2001 г. за съставяне в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Акт на Съвета от 29.05.2000 година за съставяне на Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Втори протокол за поправка на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-23

 Вътрешно Споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Годишно финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Декларация на НС от 14.06.2006 г. на Република България за успешно приключване на процеса на пълноправно членство на Република България в Европейския съюз на 1 януари 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Декларация на НС от 27.09.2006 г. на Република България относно пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Декларация на НС от 9.05.2007 г. случай Деня на Европа - 9 май
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Декларация на Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Директива 2001/86/ЕO на Съвета от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Директива 2001/97/ЕО от 4.12.2001 г. за изменение на Директива на Съвета 91/308/ЕИО за предотвратяване на използването на финансовата система за изпиране на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (Е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския пар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Директива № 91/308/ЕИО от 10.06.1991 г. за предотвратяване на използването на финансовата система за изпиране на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за Европейския съюз (консолидиран текст)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Договор за създаване на Енергийна общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Договор за сътрудничество в областта на физическата култура и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Националния институт за спорт, физическо възпитание и отдих на Република Куба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Договор за функционирането на Европейския съюз (консолидиран текст)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Договор между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Ла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-16

 Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-23

 Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, определящ търговските договорености за риба и рибни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-28

 Допълнителен протокол към Общото споразумение за привилегиите и имунитетите на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за защита на животните компаньони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за защита на животните по време на международен транспорт (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за защита на животните при умъртвяване чрез клане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за кинематографската копродукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Европейска социална харта (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Европейско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Заключителен акт по присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-20

 Закон за Eвропейската заповед за защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-04

 Закон за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Закон за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-21

 Закон за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-26

 Закон за ратифициране на Eвропейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, и към Временното споразумение по търговията и свъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Закон за ратифициране на Годишното финансово споразумение за 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма "Евростарс-2"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Закон за ратифициране на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Закон за ратифициране на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

 Закон за ратифициране на Договора между Министерството на вътрешните работи на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на Договора между Министерството на вътрешните работи на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ по програмата ФАР за противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на Ев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската рамкова Конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на съвета на Европа от 9 ноември 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-10

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в чл. 9(4) на П
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ присъединяването на Чешката република, Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Закон за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за гражданството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за защита на животните по време на международен транспорт (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за пос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-05

 Закон за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Закон за ратифициране на Конвенцията за борба с корупцията, в която участват служители на Европейските общности или служители на държавите - членки на Европейския съюз, изготвена на базата на член К.3(2)(с) от Договора за Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г., и придружаващите я актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Европол), приета на 26 юли 1995 г. на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, и протоколите към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-15

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Закон за ратифициране на Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности и протоколите към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Закон за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Закон за ратифициране на Меморандума във връзка с участието в Европейски експертен център за публично-частно партньорство (Europian PPP expertise centre - epec) между Европейската инвестиционна банка, Комисията на европейските общности, Федералното минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-10

 Закон за ратифициране на Меморандума за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Закон за ратифициране на Меморандума за постигнато споразумение между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програма за електронно обучение "еLearning"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в Програмата за действие на общността за насърчаване на активно европейско гражданство (Гражданско участие)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-02

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете" (2001 - 2005)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Многогодишната програма на Европейската общност за развитие на предприятията и предприемачеството и по-специално на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата на Европейската общност "Фискалис 2003 - 2007"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в общата рамка за финансиране на дейности на Общността в подкрепа на потребителската политика за годините от 2004 до 2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в програмата "Култура 2000" през 2005 и 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-19

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в програмата на Общността за взаимно предоставяне на паневропейски електронноправителствени услуги за публични а
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейската комисия за усвояване на помощта по Преходния финансов инструмент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейската общност за участието на Република България в Програмата на Общността относно трансевропейските телекомуникационни мрежи (eTEN)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма за Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 449 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА