Околна среда и екология. Природни ресурси

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 28)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Виенска конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Виенска конвенция за защита на озоновия слой, подписана на 22.03.1985 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на на Четиридесетото Народно събрание във връзка с отбелязването на Международната полярна година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Договор за Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за антарктическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Договор за ползване на Европейската система CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители между правителството на Република България и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Договор за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен Протокол от Нагоя - Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-29

 Европейска конвенция за ландшафта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Единна конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Закон за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за достъп до пространствени данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Закон за защита на животните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за защита от шума в околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Закон за защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за концесиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01

 Закон за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Закон за ограничаване изменението на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за опазване на почвата от замърсяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за оттегляне на декларации по Международната конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г. и за ратифициране на Протокола относно намесата в открито море в случаи на замърсяване с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Закон за оттегляне на декларация по Международната конвенция за безопасните контейнери (CSC) от 1972 г. и за ратифициране на измененията от 1993 г. на Международната конвенция за безопасните контейнери (CSC) от 1972 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Закон за почвите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за ратифициране на Договора за заем (Пилотен проект за екологични щети) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за заем (структурен заем за подкрепа на околната среда и приватизацията) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя - Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели и Протокола за изменение на Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-27

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за защита на животните компаньони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-27

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за защита на животните при умъртвяване чрез клане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-27

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за ландшафта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Закон за ратифициране на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Закон за ратифициране на изменението и допълнението на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за опазване на прилепите в Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 28 септември 2016 г., подписано на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Закон за ратифициране на изменението на чл. ХХI от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Закон за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Закон за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Закон за ратифициране на Измененията на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Закон за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Закон за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Закон за ратифициране на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, подписана на 21 април 1992 г. в Букурещ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за предотвратяване на замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали от 1972 г., както е изменена, и Протокола към нея от 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13

 Закон за ратифициране на Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за ядрена безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на опазването на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Лондонските и Копенхагенските изменения на Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с Протокол от 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за регулиране на улова на китове и на протокола към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Закон за ратифициране на Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Закон за ратифициране на Международната конвенция по растителна защита (Нов ревизиран текст от 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Кралство Дания и правителството на Република България за сътрудничество по чл. 6 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-27

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за сътрудничество по чл. 6 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-25

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно Институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия за Югоизточна Европа (DPPI SEE)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Закон за ратифициране на Монреалските изменения към Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Мярка № 1 и решения № 1, 2, 3 и 4 и приложенията към тях на 26-ото Консултативно съвещание на Договора за Антарктика за учредяване на Постоянен секретариат на Договора за Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Пекинските изменения към Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на поправки на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения или техните трансгранични потоци към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Закон за ратифициране на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за Регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Закон за ратифициране на Протокола за стратегическа екологична оценка към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Закон за ратифициране на Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно по-нататъшно намаляване на серните емисии и на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Протокола от 1992 г. за изменение и допълнение на Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт, 1969 г. (CLC'92)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване и на Протокола от 2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-31

 Закон за ратифициране на Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-28

 Закон за ратифициране на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение на Прототипния въглероден фонд и държава-домакин между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от свое име и в качеството й на попечител на Прототипния въглероден фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за използване водите на р. Места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за безвъзмездно финансиране (Проект за възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на изпълнителна агенц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение във връзка с Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Закон за ратифициране на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 28)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 2800 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА