Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Изкупуване от съсобственик на дял от недвижим имот
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Отдаване под наем на движима вещ или недвижим имот
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Продажба на недвижим имот
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Вписвания и проверки на вписванията в централния регистър на компенсаторните инструменти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Извършване на съдебна делба. Съдебна спогодба.
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Право на ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Практическо ръководство за осъществяване на сделки с недвижими имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 1 - Договор за посредничество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 2 - Анкетна карта за недвижим имот
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 3 - Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 4 - Молба - декларация за наследници
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 5 - Молба
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 6 - Декларация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 7 - Декларация за гражданство, семейно и имотно състояние
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 8 - Пълномощно
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 9 - Нотариален акт за продажба на недвижим имот
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 10 - Молба за вписване на законна ипотека на основание чл. 168, ал. 1 от ЗЗД
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 11 - Нотариален акт за замяна на недвижими имоти
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Приложение № 12 - Договор за отдаване под наем на недвижим имот
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Премахване на законен строеж извън случаите когато застрашава сигурността или е негоден за ползване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 8 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА