Всички

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 24)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 14 бюра по труда в страната преминаха на работа на принципа “Едно гише”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Aко към датата на прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 331 КТ работникът или служителят отговаря на условието за получаване на обезщетението чл. 222, ал. 3 КТ, работодателят дължи изплащане и на двете обезщетения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Aко към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за получаване на обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и по чл. 222, ал. 3 КТ, работодателят дължи изплащане и на двете обезщетения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 B „базата“ за изчисляване на възнаграждението, което се заплаща на работник или служител за времето на ползване на платен годишен отпуск, не могат да се включват суми, изплатени от работодателя като възнаграждение за първите 3 дни болнични и като възнагра
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Bъзнаграждението, което дължи работодателят - осигурител на лицето, представило болничен лист, се изчислява от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. при определяне на месечното брутно трудово въ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Cрокът за изплащане на обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ е едномесечен и започва да тече от датата на прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Cтраните не могат да уговарят размер на обезщетението по чл. 331 КТ, ако трудовият договор е прекратен на друго правно основание
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Kогато дейността и/или професията, упражнявана преди сключване на трудовия договор, е същата или сходна с работата по сключения трудов договор и лицето е било задължително осигурено за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, стар
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Kогато работник или служител работи по основен и по допълнителен трудов договор и двата договора са прекратени от една и съща дата, той има право на обезщетение за оставане без работа и по двата договора
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Kогато смъртта на работника или служителя е причинена от трудова злополука или професионална болест, за работодателя възниква имуществена отговорност за вредите (чл. 200 и 201 КТ)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Kъм възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Kъм обезщетението за неползван платен годишен отпуск не се изплаща добавката по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Oбезщетението за оставане без работа не може да се изплаща едновременно с парично обезщетение за временна неработоспособност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботник или служител, който е трудоустроен, получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботник или служител, който към датата на прекратяване на трудовото правоотношение не е придобил 1 пълен месец трудов стаж, няма право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботник или служител, чието трудово правоотношение е прекратено при липса на качества за ефективно изпълнение на работата, няма право на обезщетение за оставане без работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботникът или служителят няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след прекратяването на трудовия договор
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботникът или служителят следва да удостовери оставането си без работа пред работодателя, за да му бъде изплатено обезщетението
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботодателят дължи обезщетение при трудоустрояване за периода, от който работникът или служителят не полага труд и не получава трудово възнаграждение до датата на изпълнение на предписанието.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pаботодателят е длъжен да заплаща положените часове извънреден труд, дори когато трудът е положен над допустимата от закона продължителност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pазмерът на обезщетението за неползван платен годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. върху обезщетението не се дължат осигурителни вноски и то не се зачита за осигурителен доход и осигурителен стаж. обезщет
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Pазпоредбата на чл. 21, ал. 2 НСОРЗ се прилага, когато работникът или служителят към или след датата, от която са увеличени заплатите, ползва платен годишен отпуск
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 № 94. ВВ/331 от 30.07.2004 г. на МТСП
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Словашката републиказа социално осигуряване
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

 Ако в Центъра за трансфузионна хематология е установен режим на непрекъсваем процес на работа, работещите имат право на безплатна храна
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Ако не сте получавали обезщетение за безработица през целия период, определен от бюрото по труда, имате право да ползвате остатъка след изтичането на трудовия Ви договор, с който е прекъснато ползването на обезщетението
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Ако при преглед специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплей средства за корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури за своя сметка
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Безработните над 50-годишна възраст могат да се включат в НП ”Помощ за пенсиониране”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Болничен лист и право на парично обезщетение за осигурени, които работят при повече от един работодател/осигурител
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 В Националната класификация на професиите от 1996 г. няма Изчерпателен списък на длъжностните наименования
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 В случай на прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Вашите права в Европа Какви помощи и обезщетения може да получите в Испания
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Вашите права в Европа. Европейските формуляри за социалноосигурителни права
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Ведомости, намиращи се в архива на МТСП, за изготвяне на справки за удостоверение за пенсиониране и продължителност на трудовия стаж ­ УП-1, УП-2 и Образец 30
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

 Взаимодействие на органите за закрила на децата в риск или жертви на насилие
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Включените в Националната програма “Помощ за пенсиониране” продължават участието си в нея, след увеличаването на възрастта за пенсиониране
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Влиянието на минималните осигурителни доходи върху заетостта*
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Времето на разположение извън територията на предприятието, се определя с месечен график, утвърден от работодателя
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Въпроси и отговори – 1/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Въпроси и отговори – 2/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 1/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 2/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 3/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 4/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 5/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 1/2008
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 1/2009
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 2/2008
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 2/2009
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 3/2008
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 3/2009
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 4/2008
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 4/2009
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 5/2008
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 5/2009
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 6/2008
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 7/2008
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 8/2008
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 1/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 1/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 1/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 10/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 10/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 10/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 11/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 11/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 11/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 12/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 12/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 12/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 13/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 13/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 13/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 14/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 14/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 14/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 15/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 15/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 15/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 16/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 16/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 16/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 17/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 17/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 17/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 18/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 18/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 18/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 19/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 19/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 19/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 2/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 2/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 2/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 20/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 20/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 20/2019
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 21/2017
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 21/2018
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 24)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 2392 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА