Инструкции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените-майки и осиновителки, членки на ТКЗС или неработещи, при бременност, раждане и отглеждане на деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № I-1 от 24.04.2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавната комисия по хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Инструкция № I-121 от 29.07.1992 г. за реда на взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № I-167 от 23.07.2003 г. за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Инструкция № I-199 от 26.11.1999 г. за извършване на справки по искане на граждани и други лица от полицейската информационна система за издирваните моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № I-3 от 28.07.2016 г. за реда за достъп на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция "Национална сигурност", до информационни фон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № I-4 от 08.07.2014 г. за взаимодействие между Държавната агенция "Национална сигурност" и Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-06

 Инструкция № I-7 от 20.05.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Инструкция № Iз-1107 от 1.06.2012 г. за условията и реда за съхранението и унищожаването на преписките по прилагане на принудителни административни мерки по Закона за българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Инструкция № Iз-1707 от 7.11.2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция по горите при опазването на горите, дивеча и рибата в обектите за любителски риболов на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-23

 Инструкция № Iз-207 от 15.02.2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Инструкция № Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Инструкция № Iз-3025 от 21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Инструкция № Iз-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-17

 Инструкция № Iз-491 от 28.03.2007 г. за експлоатацията на пожарната техника на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Инструкция № Iз-547 от 11.03.2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция "Специална куриерска служба" на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение" или "по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-22

 Инструкция № Iз-59 от 11.01.2011 г. за реда и условията за унищожаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Инструкция № Iз-847 от 14.05.2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието и горите по опазване на горския фонд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Инструкция № RB 421133-001-09/4а-11 от 1.02.2021 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и главни дирекции "Изпълнение на наказанията" и "Охрана" към министъра на правосъдието при осъществяване дейността на Бюрото по защита при глав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Инструкция № І-1 от 30.01.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Инструкция № І-2 от 12.02.2020 г. за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-18

 Инструкция № І-2 от 23.03.2021 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № І-2 от 9.09.2022 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" извън редовното работно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Инструкция № І-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция "Митници" към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за получава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № І-4 от 8.08.2018 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Инструкция № І-4 от 7.04.2020 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Инструкция № І-5 от 16.11.2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Инструкция № І-5 от 3.08.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, незабавно предоставя резерва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № І-7 от 26.10.2018 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Инструкция № І-8 от 2.11.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, предоставя резер­вационни да
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Инструкция № И-1 от 14.06.2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Инструкция № И-1 от 14.09.2011 г. за обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на околната среда и водите във връзка с обезпечаване и събиране на публични и частни държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Инструкция № И-1 от 25.09.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите на Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Инструкция № И-1 от 7.01.2013 г. за условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Инструкция № И-1 от 12.04.2016 г. за условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници" чрез достъп до автоматизирани информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Инструкция № И-1 от 14.04.2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Инструкция № И-1 от 18.01.2018 г. за реда на издаване, водене на отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти на цивилните служители от Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Инструкция № И-1 от 24.08.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Инструкция № И-1 от 10.11.2021 г. за условията и реда за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-1 от 8.06.2022 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Инструкция № И-1 от 30.09.2022 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Инструкция № И-2 от 20.03.2007 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Министерството на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Инструкция № И-2 от 13.07.2017 г. за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-21

 Инструкция № И-2 от 19.02.2018 г. за организация на взаимодействието между служба "Военна полиция" и Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Инструкция № И-2 от 30.10.2018 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Инструкция № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Инструкция № И-2 от 11.10.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Държавна агенция "Национална сигурност" при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-3 от 15.11.2012 г. за организация на взаимодействието между Прокуратурата на Република България и военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Инструкция № И-3 от 26.10.2017 г. за взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № И-3 от 18.10.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Националната служба за охрана при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-4 от 28.05.2007 г. за предоставяне на информация от общините на Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-15

 Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-4 от 5.09.2017 г. за обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството на отбраната в обучаващи институции на МВР и обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи във военните академии, ви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Инструкция № И-4 от 14.05.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Инструкция № И-4 от 04.07.2019 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Инструкция № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Инструкция № И-4 от 4.11.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застраш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-5 от 24.10.2008 г. за условията и реда за поддържане, използване и опазване на библиотечния фонд в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Инструкция № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Инструкция № И-6 от 6.07.2006 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Инструкция № И-6 от 20.09.2007 г. за изразходване на средства от бюджетите по национално съфинансиране по туининг проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Инструкция № И-7 от 25.10.2017 г. за психологическо осигуряване на военнослужещите, цивилните служители и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи и цивилни служители в служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № Ин-1 от 21.01.2010 г. за критериите и правилата за прилагането им при вписвания в регистрите на информационните обекти и електронните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Инструкция № ИН-2 от 13.06.2018 г. за информационния обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15.08.2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Инструкция № М-3 от 18 юли 2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Инструкция № РД-02-20-12 от 03.08.2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в "Българска геодезическа система 2005"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-11

 Инструкция № РД-02-21-1 от 16.04.2020 г. за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси, между Агенция "Пъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Инструкция № РД-04-5 от 30.11.2021 г. за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход между органите на Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Инструкция № РД-259 от 14.07.2008 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Инструкция № Я-966 от 11.05.2010 г. за военната служба в Националната разузнавателна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-21

 Инструкция № 1 за изискванията и реда за упълномощаване на лаборатории извън системата на хигиенно-епидемиологичните инспекции за измерване стойностите на елементите, характеризиращи здравословните условия на труд, и за организацията на дейността им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за технически надзор върху медицинските рентгенови кабинети и уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за технически надзор върху медицински рентгенови кабинети и уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 за обема и съдържанието на частта "Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност" към проектите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за дейността на здравните органи при настаняване на лица в психиатрични стационари по принудителен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-04

 Инструкция № 1 от 22.03.1991 г. за определяне начина за трансформиране на отчетната информация в съответствие със Закона за счетоводството и Националния сметкоплан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 4.04.1994 г. за реда за акредитиране на лаборатории за измервания, свързани с безопасността на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 17.05.1994 г. за упълномощаване и регистриране на ремонтни и сервизни звена за поддръжка на електронни касови апарати с фискална памет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 12.12.1994 г. за реда и начина за третиране на радиоактивно замърсени материали, съоръжения и отпадъци от ликвидирането на уранодобивните обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 24.03.1995 г. за реда и начина на съгласуване на удостоверенията за внос на тютюневи изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 16.08.1995 г. за функциите, организацията и дейността на службите по търговско-икономическите въпроси на дипломатическите и консулските представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 1.09.1995 г. за "Отличителен знак", ползван в изпълнение функциите на Националната служба за охрана при президента на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Инструкция № 1 от 24.01.1996 г. за прилагане на Наредбата за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните вина и бутилираните спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 3.10.1996 г. за упълномощаване и регистриране на ремонтни и сервизни звена за поддръжка и ремонт на електронни системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажбите на течни горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 3.07.1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 6.04.1998 г. за реда за оформяне на документацията за определяне на дължимите такси за издаване на разрешения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 25.05.1998 г. за охрана, опазване и разпореждане с имоти - частна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 27.05.1998 г. за реда и условията за приемане на чуждестранни граждани от българска народност за докторанти и специализанти в държавните висши училища и научните организации на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 17.03.1999 г. за начина на опазване и разпореждане с недвижимите имоти - частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 2.04.1999 г. за условията и реда за ползване на държавна субсидия за отделните хранения и отчитане броя на хранодните в студентските столове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 11.02.2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Инструкция № 1 от 5.06.2000 г. за провеждане на специфична имунопрофилактика при туберкулоза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 11.03.2002 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 3.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Инструкция № 1 от 22.03.2004 г. за работата и взаимодействието на органите на предварителното разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 239 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА