Инструкции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 236 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Инструкция № 8121з-1280 от 7.10.2021 г. за реда за обработване на лични данни в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Инструкция № 8121з-1302 от 19.10.2017 г. за условията и реда за провеждане на тестове за установяване на изпълнението на служебните задължения от държавни служители на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Инструкция № 8121з-1415 от 20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Инструкция № 8121з-282 от 15.03.2018 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Инструкция № 8121з-33 от 10.01.2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Инструкция № 8121з-418 от 5.04.2021 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № 8121з-464 от 26.08.2014 г. за реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи от полицейските органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Инструкция № 8121з-514 от 04.09.2014 г. за организацията, реда и условията за използването на въздухоплавателните средства на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № 8121з-532 от 9.09.2014 г. за съставяне, водене, съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Инструкция № 8121з-533 от 12.05.2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Инструкция № 8121з-748 от 20.10.2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Инструкция № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Инструкция № 8121з-799 от 23.06.2022 г. за реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Инструкция № 8121з-813 от 9.07.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № 8121з-823 от 5.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Инструкция № 8121з-877 от 06.07.2021 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Инструкция № 8121з-91 от 13.01.2017 г. за реда и организацията за осъществяване на превантивна дейност от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Инструкция № 8121з-929 от 02.12.2014 г. за патрулно-постова дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Инструкция № 8121з-986 от 12.12.2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда или е издадена заповед за краткосрочно настаняване, или на чужденци, търсещи международна закрила, по отношен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Инструкция № 8121з-988 от 12.12.2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Инструкция № 8121з-988 от 17.08.2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Инструкция за използуване на натриевия нитрат в месопреработката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за изчисляване на резултатите от изборите за народни представители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за изчисляване на резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 16.10.1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за изчисляване резултатите от изборите за общински и районни съветници на 29.10.1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за приложение на Закона за търговските марки и промишлените образци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция за приложение на метода на д'ондт за изчисляване на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове на 26. 10. 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция за приложение на чл. 79, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция от 5.07.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция РЕГ. № RB 212001-001-04-03-173 от 24.11.2021 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-16

 Инструкция РЕГ. № RB 212001-001-04-03-171 от 24.11.2021 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Държавна агенция "Разузнаване" при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-16

 Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-22 от 20.07.2022 г. за оперативния отчет в Министерството на вътрешните работи (секретно)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-24 от 20.07.2022 г. за дейността на оперативно-издирвателните органи на Министерството на вътрешните работи с доброволни сътрудници (секретно)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-26 от 20.07.2022 г. за планиране, разходване, отчитане и контрол на паричните средства за особени разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Инструкция РЕГ. № RB212001-001-04-03-188 от 23.12.2021 г. за взаимодействие между Министерството на образованието и науката и Министерството на правосъдието по отношение на лица, включени в Програмата за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

Показани от 201 до 236 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 236 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА