Заповеди

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Заповед № № РД-01-7 от 1.01.2024 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9, пар. 2 от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Заповед № ЗАМ-1125/32-309807 от 4.11.2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Заповед № ЗАМ-1126/32-309808 от 4.11.2016 г. за определяне на кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Заповед № ЗАМ-1127/32-309809 от 4.11.2016 г. за определяне на изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Заповед № ЗАМ-171 от 1.08.2006 г. за засилване на на митническия контрол върху външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Заповед № ЗАМ-1758 от 27.12.2018 г. за определяне кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Заповед № ЗАМ-1766/32-376427 от 28.12.2018 г. за определяне на компетентността на териториалните управления към териториалните дирекции на Агенция "Митници" при осъществяване на дейности по Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № ЗМФ-1085 от 4.12.2019 г. за удължаване на срока за реализация на тютюневи изделия - пури, пурети и тютюн за лула, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-858 от 18.09.2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Заповед № ЗМФ-1089 от 22.11.2021 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Заповед № ЗМФ-1090 от 22.11.2021 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Заповед № ЗМФ-111 от 16.02.2022 г. за утвърждаване образец на декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Заповед № ЗМФ-1131 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия - цигари, пури и пурети и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени за реализация на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Заповед № ЗМФ-1132 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Заповед № ЗМФ-1133 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Заповед № ЗМФ-1153 от 10.10.2014 г. за одобряване на образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Заповед № ЗМФ-1175 от 9.12.2021 г. за одобряване на образец на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Заповед № ЗМФ-1180 от 18.11.2022 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Заповед № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-07

 Заповед № ЗМФ-1305 от 18.12.2015 г. за утвърждаване образец на формуляр по чл. 189, т. 1, буква "а" от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-29

 Заповед № ЗМФ-1311 от 21.12.2015 г. за утвърждаване списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-29

 Заповед № ЗМФ-1315 от 23.10.2006 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки, предназначени за продажба в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗМФ-1316 от 23.10.2006 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, предназначени за местния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗМФ-1356 от 28.12.2015 г. и № РД-16-1150 от 28.12.2015 г. за определяне реда и начина за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Заповед № ЗМФ-1493 от 23.12.2022 г. и № 1016-40-1254 от 20.12.2022 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Заповед № ЗМФ-1494 от 23.12.2022 г. за утвърждаване образец на справка за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Заповед № ЗМФ-1511 от 29.12.2005 г. за утвърждаване на образци на "Сметка за изплатени суми" и на "Служебна бележка" по чл. 39 от Закона за облагане доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Заповед № ЗМФ-1513 от 29.12.2022 г. за утвърждаване образец на служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г., по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗДДФЛ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Заповед № ЗМФ-1514 от 29.12.2022 г. за утвърждаване образец на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Заповед № ЗМФ-1715 от 28.12.2011 г. за утвърждавам образци на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Заповед № ЗМФ-178 от 24.02.2023 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък - образци 1010, 1011, 1012 и 1014
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Заповед № ЗМФ-1785 от 19.11.2008 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Заповед № ЗМФ-179 от 24.12.2023 г. за утвърждаване на образец на годишната данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия - образец 1040
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Заповед № ЗМФ-180 от 24 февруари 2023 г. за утвърждаване на образец на годишната данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби - образец 108
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Заповед № ЗМФ-2026 от 17.12.2008 г. утвърждаване на образец на данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата и по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Заповед № ЗМФ-2104 от 20.12.2008 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Заповед № ЗМФ-2105 от 20.12.2008 г. за утвърждаване на образец на Декларация по чл. 201 от Закона за корпоративното подоходно облагане за удържан и внесен данък при източника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Заповед № ЗМФ-2201 от 23.12.2008 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-16

 Заповед № ЗМФ-26 от 10.01.2019 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Заповед № ЗМФ-31 от 13.01.2023 г. за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Заповед № ЗМФ-34 от 13.01.2016 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Заповед № ЗМФ-360 от 25.04.2019 г. за вписване на допълнителни реквизити в образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Заповед № ЗМФ-780 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Заповед № ЗМФ-781 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Заповед № ЗМФ-782 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-14

 Заповед № ЗМФ-858 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Заповед № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Заповед № ЗМФ-860 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Заповед № ЗМФ-963 от 7.11.2023 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Заповед № ЗМФ-964 от 7.11.2023 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Заповед № ЗМФ-965 от 7.11.2023 г. за утвърждаване на образци на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Заповед № ЗМФ.1091 ОТ 9.12.2003 Г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" съгласно приложението за спиртни напитки, предназначени за продажба в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗМФ.1092 от 9.12.2003 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани спиртни напитки от местно производство и от внос за вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Заповед № ЗЦУ-1819 на НСИ от 18.12.2020 г. и № РД-05-1026 на НАП от 18.12.2020 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Заповед № ЛС-04-134 от 1.04.2020 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Заповед № ЛС-04-1481 от 10.09.2014 г. за определяне на критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Заповед № ЛС-04-555 от 24.11.2020 г. за изключване от актуалния списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Заповед № РД 09-538 от 18.10.2005 г. за забрана на вноса от Република Гърция на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Заповед № РД 09-129 от 25.02.2006 г. за забрана вноса от 10-километровата предпазна и надзорна зона около възникналите огнища на Инфлуенца А и от районите, където се извършва предпазна ваксинация, в Република Италия, Република Кипър, Република Словения, Р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Заповед № РД 09-531 от 26.10.2006 г. за предприемане на спешни мерки относно неразрешен генетично модифициран организъм LL RICE 601 в ориз и продукти от ориз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № РД 09-986 от 9.11.2006 г. за определяне на конкретните земеделски и захарни продукти, които подлежат на инвентаризация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Заповед № РД № 904 от 15.12.2007 г. Заповед № РД № 09-695 от 1.11.2007 г. за утвърждаване формата на заявлението за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Заповед № РД-01-129 от 26.02.2021 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 18e, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на хи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Заповед № РД-02-14-749 от 10.12.2003 г. за утвърждаване на номенклатура на видовете продукти и системите за оценяването им от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 "Групи строителни продукти" от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16

 Заповед № РД-05-1113 на НСИ от 21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611 на НАП от 22.12.2016 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Заповед № РД-05-485 на НСИ от 3.11.2022 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Заповед № РД-05-583 на НСИ от 18.10.2021 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Заповед № РД-05-707 на НСИ от 23.10.2023 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-31

 Заповед № РД-05-879 от 21.12.2023 г. на НСИ № З-ЦУ-2666 от 21.12.2023 г. на ЦУ на НАП № РД-01-878 от 21.12.2023 г. на АВ за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), консолидирания годишен отчет за дейността (КГ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Заповед № РД-05-915 на НСИ от 1.12.2015 г. за утвърждаване на Номенклатурата на енергийните продукти, за краткост наричана "ПРОДЕНЕРДЖИ - 2015", а за международно използване "PRODENERGY - 2015"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Заповед № РД-05-918 на НСИ от 1.12.2015 г. за утвърждаване на Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство, за краткост наричана "ПРОДАГРО - 2015", а за международно използване "PRODAGRO - 2015"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Заповед № РД-05-918 на НСИ от 20.10.2020 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Заповед № РД-05-926 на НСИ от 1.11.2016 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Заповед № РД-07-221 от 8.12.2003 г. за изменения в Номенклатурата на промишлената продукция за 2004 г. и в Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Заповед № РД-07-228 от 12.12.2003 г. за утвърждаване на класификации на разходите по функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Заповед № РД-07-23 на НСИ от 18.01.2008 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Заповед № РД-07-235 от 8.10.2007 г. за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2008 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Заповед № РД-07-449 от 14.12.2011 г. и № ЗЦУ-1275 от 14.12.2011 г. за утвърждаване на образци и формуляри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Заповед № РД-09-1218 от 30.11.2023 г. за приемане на Методика за прилагане на предварителните условия за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Заповед № РД-09-138 на МЗГ от 19.03.2003 г. и Заповед № РД-266 на МОСВ от 19.03.2003 г. за въвеждане режими и условия за опазване и регулирано ползване на есетровите видове риби от Приложение № 4 към Закона за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Заповед № РД-09-150 от 24.03.2004 г. за забрана на вноса и транзита от Канада на живи птици, стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса на инфлуенцата (г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-193 от 27.03.2006 г. за забрана на вноса от Израел на живи птици, разплодни и стокови яйца, суровини и продукти от птици, с изключение на претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса на инфлуенца (грип) по птиците (о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-20 от 14.01.2004 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Заповед № РД-09-244 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и които могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Заповед № РД-09-245 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, за които Европейската комисия е взела решение да не бъдат включени в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, и които не могат да се включват в проду
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Заповед № РД-09-246 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и които могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Заповед № РД-09-256 от 28.04.2006 г. за забрана на вноса от 3-километровата предпазна и 10-километровата надзорна зона около възникналите огнища на инфлуенца по птиците в Република Италия, Република Словения, Република Австрия, Федерална република Германи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-282 от 22.03.2024 г. за утвърждаване на Методика по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Заповед № РД-09-361 от 24.03.2023 г. за утвърждаване на Методика по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Заповед № РД-09-411 от 25.08.2008 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоцидни препарати и биоцидни препарати с нисък риск, вкл. изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Заповед № РД-09-426 от 12.08.2005 г. за забрана на вноса и транзита от Руска федерация и Република Казахстан на живи птици (домашни и диви), перушина и части от пера, непретърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса на инфлуенцата (гр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-503 от 12.05.2023 г. за утвърждаване на Методика по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Заповед № РД-09-520 от 10.10.2005 г. за забрана на вноса от Република Румъния и Република Турция на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-554 от 25.10.2005 г. за забрана вноса от Република Македония на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици, които не са претърпели термична обработка, гарантираща унищожаване на вируса на Нюкасълска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Заповед № РД-09-557 от 25.10.2005 г. за забрана вноса от Република Хърватска на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици, които не са претърпели термична обработка, гарантираща унищожаване на вируса на инфлуенца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-56 от 31.01.2005 г. за определяне на количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Заповед № РД-09-573 от 3.11.2005 г. за забрана на търговията с живи птици на пазарите за търговия с животни в областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Заповед № РД-09-667 от 13.12.2005 г. за забрана на вноса и транзита от Република Украйна на живи птици и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-716 от 27.12.2004 г. за забрана на износа на живи птици, пернат дивеч, отглеждан във ферми, диви пернати, птиче месо, месни продукти, съдържащи птиче месо, и яйца за люпене, с изключение на преработени птичи меса и продукти от птици, по на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 122 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА