Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Правилник за администрацията в съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-22

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Правилник за дейността на спасителните центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-20

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Правилник за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-01

 Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-19

 Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Правилник за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-23

 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-05

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Правилник за организацията на дейността на Енергийния борд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник за организацията на дейността на Националния съвет по храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Правилник за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Правилник за организацията на работата и дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Правилник за осигуряване и управление на качеството на военната и специална продукция в Министерството на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Правилник за прилагане на Закона за акцизите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-28

 Правилник за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Правилник за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Правилник за прилагане на Закона за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Правилник за прилагане на Закона за концесиите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Правилник за прилагане на Закона за малките и средните предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-21

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-20

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Правилник за прилагане на Указ № 2242 за свободни зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Правилник за работа на Експертния съвет по оценката на риска в областта на безопасността на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Правилник за работа на Консултативния съвет към министъра на икономиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Правилник за работата на помирителните комисии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Правилник за работата на Съвета за координация на контрола към Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-15

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и на неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие "Държавна петролна компания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Правилник за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Свиленград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Правилник за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-08

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-08

 Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по ценните книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 238 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА