Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Кабиюк"-Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-17

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-10

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за защита на конкуренцията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-11

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-28

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Правилник за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Правилник за устройството и дейността на регионалните дирекции по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правилник за устройството, дейността, организацията на работа и числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-10

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Правилник за функциите и състава на Експертния съвет за одобряване на стратегически карти за шум и планове за действие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Правилник за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Правилник на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Устройствен правилник на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Устройствен правилник нa Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Устройствен правилник на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

 Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Устройствен правилник на Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Устройствен правилник на Българския институт по метрология (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Устройствен правилник на Българския институт по метрология (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Устройствен правилник на Българския институт по стандартизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-09

 Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Устройствен правилник на Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-23

 Устройствен правилник на Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Устройствен правилник на Държавната агенция по туризъм (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Устройствен правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Сертификация и изпитване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-31

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Устройствен правилник на Института за анализи и прогнози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Устройствен правилник на Института по тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Устройствен правилник на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Устройствен правилник на Комисията за защита на конкуренцията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Устройствен правилник на Комисията за защита на конкуренцията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

 Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и индустрията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Устройствен правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на икономиката и нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Устройствен правилник на лесозащитните станции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Устройствен правилник на Министерството на електронното управление (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Устройствен правилник на Министерството на енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-18

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 239 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА