Инструкции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Инструкция № I-7 от 20.05.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Инструкция № Iз-847 от 14.05.2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието и горите по опазване на горския фонд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Инструкция № І-1 от 30.01.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Инструкция № И-1 от 12.04.2016 г. за условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници" чрез достъп до автоматизирани информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Инструкция № И-1 от 14.04.2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Инструкция № РД-02-20-12 от 03.08.2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в "Българска геодезическа система 2005"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-11

 Инструкция № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 25.05.1998 г. за охрана, опазване и разпореждане с имоти - частна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 17.03.1999 г. за начина на опазване и разпореждане с недвижимите имоти - частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 22.06.2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Инструкция № 1 от 3.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Инструкция № 1 от 21.10.2005 г. за условията и реда за предоставяне на кода за идентификация на източника (SID-КОД), начините за определянето и поставянето му
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Инструкция № 1 от 21.12.2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Инструкция № 1 от 12.07.2018 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-27

 Инструкция № 1 от 31.01.2019 г. за взаимодействие на Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Инструкция № 1 от 8.04.2020 г. за условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Прокуратурата на Република България, Министерството на фина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Инструкция № 2 от 2.07.2001 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за прилагане на раздел I от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-15

 Инструкция № 2 от 5.09.2018 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Инструкция № 2 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Служба "Военна полиция" към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Инструкция № 03-04-357 от 26.03.2015 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и ад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси за административно-техническо обслужване по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоуст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Инструкция № 3 от 16.09.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Разузнаване" (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Инструкция № 4 от 15.05.2019 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Национална сигурност" за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Инструкция № 4 от 28.10.2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (пов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Инструкция № 5 от 5.06.2019 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Технически операции" за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Инструкция № 6 по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 11 от 17.08.1994 г. за реда за издаване на разрешения за строеж по чл. 226, ал. 2 от правилника за Прилагане на Закона за териториално и селищно устройство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 36 от 2.11.2001 г. за условията и реда за ползването и продажбата на дървесина от горите чрез търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 38 от 16.11.1998 г. за прилагане на Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 282 за благоустройство и охрана на вилните зонит, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция за приложение на Закона за търговските марки и промишлените образци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 32 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА