Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>
 Постановление № 1 на МС от 6.01.2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 1 на МС от 7.01.2016 г. за приемане на Наредба за управление на минните отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 2 на МС от 6.01.2017 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Постановление № 3 на МС от 13.01.2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Постановление № 3 на МС от 9.01.2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 4 на МС от 12.02.1988 г. за по-нататъшно усъвършенствуване устройството на зоните за обществен отдих, вилните зони и земите за земеделско ползуване и за отстраняване нарушенията при изграждане на сгради в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 4 на МС от 6.01.2006 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ и на Наредба за заплащането на правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Постановление № 4 на МС от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 5 на МС от 10.01.1992 г. за собствеността върху материалната база на професионалните учебни заведения и реда за нейното изграждане, реконструкция и модернизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 5 на МС от 20.01.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 7 на МС от 25.01.1994 г. за приемане на Правилник за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 7 на МС от 8.02.2000 г. за приемане на Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 8 на МС от 16.01.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за класифициране на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално очертаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 8 на МС от 18.01.2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Постановление № 9 на МС от 19.01.2015 г. за приемане на Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и на М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 12 на МС от 28.01.2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 12 на МС от 4.02.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Постановление № 14 на МС от 22.01.2016 г. за приемане на Наредба за Административния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Постановление № 15 на МС от 23.01.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторни записи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 15 на МС от 21.01.2013 г. за приемане на Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Постановление № 15 на МС от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално съ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Постановление № 16 на МС от 23.01.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от общините за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти и дейности, неподлежащи на задължителна оценка на въздействието върху околната с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 16 на МС от 5.02.2008 г. за приемане на Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Постановление № 18 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Постановление № 19 на МС от 7.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 20 на МС от 25.01.2017 г. за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 20 на МС от 14.02.2018 г. за приемане на Наредба за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Постановление № 22 на МС от 3.02.2006 г. за приемане на Наредба за реда и начина на взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Агенция "Митници" и Патентното ведомство чрез национ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Постановление № 23 на МС от 2.03.2022 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Постановление № 24 на МС от 26.01.2017 г. за приемане на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 26 на МС от 3.02.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-11

 Постановление № 27 на МС от 12.02.2015 г. за приемане на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 30 на МС от 6.02.2007 г. за приемане на Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Постановление № 30 на МС от 15.02.2008 г. за приемане на Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Постановление № 31 на МС от 15.02.2008 г. за приемане на Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Постановление № 36 на МС от 21.02.2006 г. за приемане на Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Националната оперативна програма за регионално развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Постановление № 36 на МС от 19.02.2007 г. за приемане на Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Постановление № 38 на МС от 27.03.2000 г. за приемане на Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 38 на МС от 27.02.2008 г. за приемане на Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-28

 Постановление № 38 на МС от 12.03.2010 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 38 на МС от 23.02.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Постановление № 38 на МС от 22.02.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 38 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 39 на МС от 27.02.2008 г. за приемане на Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Постановление № 40 на МС от 5.12.1988 г. за отнемане на незаконно и нецелесъобразно изградени вили, почивни и представителни домове и за предоставяне на сгради за нуждите на здравеопазването, образованието, почивното дело и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 41 на МС от 22.02.2013 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Постановление № 42 на МС от 2.03.2017 г. за преобразуване на държавни културни институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Постановление № 42 на МС от 17.03.2023 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Постановление № 44 на МС от 11.02.1997 г. за запазване правото на собственост на държавата върху земеделска земя, предоставена на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 46 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 50 на МС от 10.03.1993 г. за приемане на Наредба за прилагане на чл. 10, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 50 на МС от 7.04.2022 г. за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 51 на МС от 5.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на Столичната община за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 53 на МС от 19.03.2008 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Постановление № 54 на МС от 14.09.1985 г. за приемане на Наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 55 на МС от 9.03.2011 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Постановление № 56 на МС от 16.04.2018 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Постановление № 57 от 28.03.2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Постановление № 60 на МС от 14.05.1975 г. за изкупуване на магазини, работилници, складове и ателиета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 60 на МС от 16.04.1992 г. за прилагане на § 2, ал. 1 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 60 на МС от 14.03.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив за 2012 г. за придобиване право на собственост върху незавършен инфраструктурен обект
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Постановление № 61 на МС от 8.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Варна и на община Русе за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 63 на МС от 25.03.2016 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Постановление № 65 на МС от 14.03.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Постановление № 66 на МС от 12.10.1977 г. за регулиране и развитие на вилното строителство в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 67 на МС от 24.03.2009 г. за приемане на Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Постановление № 70 на МС от 9.04.1999 г. за приемане на Наредба за управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Постановление № 73 на МС от 5.04.2016 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 75 на МС от 5.04.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участие на държавата в заплащането на цената на услугата "водоподаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 75 на МС от 31.03.2009 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Постановление № 76 на МС от 04.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 76 на МС от 12.04.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Постановление № 79 на МС от 1.04.2009 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Постановление № 82 на МС от 26.04.2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 83 на МС от 27.04.1999 г. за приемане на Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 83 на МС от 22.05.2018 г. за приемане на Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 83 на МС от 3.04.2024 г. за приемане на Наредба за определяне на размера, условията, сроковете и реда за заплащане на таксите по Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Постановление № 85 на МС от 17.04.2003 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-25

 Постановление № 87 на МС от 16.04.1996 г. за контрола върху използването на обекти на авторското право и сродните му права, лицензиране на производителите на компактдискове и на производителите на матрици (стампери) за производство на компактдискове (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Постановление № 88 на МС от 7.08.1990 г. за възстановяване правото на стопанисване и управление на база за социален отдих и курортно лечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 89 на МС от 23.04.2007 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Постановление № 89 на МС от 21.04.2009 г. за заемообразно осигуряване на средства за плащания по договори по Програма ФАР, управлявани от изпълнителните агенции по Програма ФАР към Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и бл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Постановление № 90 на МС от 19.04.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Постановление № 92 на МС от 19.04.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 93 на МС от 29.05.2000 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 94 на МС от 29.05.2000 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 95 на МС от 27.04.2007 г. за приемане на Наредба за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Постановление № 96 на МС от 23.04.2009 г. за приемане на Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 97 на МС от 16.05.2008 г. за приемане на Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-23

 Постановление № 98 на МС от 21.04.2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 98 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 100 на МС от 13.04.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 100 на МС от 23.03.2021 г. за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Постановление № 103 на МС от 7.05.2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 104 на МС от 17.05.2008 г. за организация и координация при управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Постановление № 107 на МС от 19.05.2008 г. за приемане на Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 110 на МС от 21.06.2000 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 111 на МС от 28.05.2020 г. за приемане на Методика за определяне размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и на наемна цена за 2020 г., съответстващо на намалението на цените на чадър и шезлонг за летен сезон 2020 г.,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 113 на МС от 26.05.2003 г. за приемане списък на вещите за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, върху които съгласно чл. 339, буква "а" от Гражданския процесуален кодекс не може да бъде насочено принудително изпълне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Постановление № 116 на МС от 6.06.2002 г. за уреждане на отношенията във връзка със закриването на Центъра за масова приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Общо: 332 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА