Конвенции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Европейска конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Изменения на Конвенцията за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-19

 Конвенция № 3 за закрилата на майчинството, 1919 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 8 относно обезщетенията за безработица (корабокрушение), 1920 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 12 относно обезщетението при трудови злополуки (земеделие), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 17 относно обезщетенията срещу злополука, 1925 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 24 относно осигуровката болест, 1927 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 25 относно осигуровката болест (земеделие), 1927 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 35 относно осигуровката старост (индустрия и др.), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 36 относно осигуровката старост (земеделие), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 37 относно осигуровката инвалидност (индустрия и др.), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 38 относно осигуровката инвалидност (земеделие), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 39 относно осигуровката смърт (индустрия и др.), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 40 относно осигуровката смърт (земеделие), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 42 относно обезщетенията при професионални болести (ревизирана), 1934 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 44 за безработицата, 1934 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 56 относно осигуровката болест на моряците, 1936 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 71 относно пенсиите на моряците, 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 113 относно медицинския преглед на рибарите, 1959 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 123 относно минималната възраст (подземни работи), 1965 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 183 относно закрилата на майчинството, 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Конвенция за временен внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Конвенция за международен достъп до правосъдие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за международния обмен на издания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за обмен на официални издания и правителствени документи между държавите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за опазване на живите морски ресурси на Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-12

 Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Конвенция за психотропните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за режима на корабоплаването по Дунава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за санитарно-профилактичните и противоепидемичните мерки по граничната зона между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за статута на бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-19

 Конвенция за създаване на Съвет за митническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-07

 Конвенция за териториалното море и прилежащата зона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за улесняване на международното морско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Конвенция на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-11

 Конвенция относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Конвенция относно обезщетенията при професионалните болести, 1925 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-13

 Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Международна конвенция за взаимна защита против болестта "динга"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Международна конвенция за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Международна конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Международна конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-27

 Многостранна конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана в Брюксел на 14 декември 1900 г., във Вашингтон на 2 юни 1911 г., в Хага на 6 ноември 1925 г., в Лондон на 2 юни 1934 г. и в Лисабон на 31 октомври 1958 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за изпълнение на конвенцията за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол, изменящ Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 59 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА