Закони за ратифициране, денонсиране, оттегляне на резерви и приемане на декларации

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Закон за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-26

 Закон за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Закон за ратифициране на Договора за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Закон за ратифициране на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Македония за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Закон за ратифициране на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ присъединяването на Чешката република, Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Закон за ратифициране на Европейското споразумение за обществено осигуряване на работниците от водния транспорт във вътрешното корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за ратифициране на Заемно споразумение (допълнителен заем по проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Втори заем за развитие на политиките - институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (заем за преструктуриране на системата за социална защита) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Трети заем за развитие на политиките - институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Закон за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Закон за ратифициране на Конвенция № 122 на Международната организация на труда за политиката по заетостта, 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Закон за ратифициране на Конвенция № 155 на Международната организация на труда относно безопасността и здравето при работа, приета на 67-ата сесия на Международната конференция на труда на 22 юни 1981 г. в гр. Женева, Швейцария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Закон за ратифициране на Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Закон за ратифициране на Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Закон за ратифициране на Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Закон за ратифициране на Конвенция № 178 на Международната организация на труда относно инспекцията на условията на труд и живот на моряците, 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Закон за ратифициране на Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г. и за денонсиране на Конвенция № 34 относно платените бюра за настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на Конвенция № 187 на Международната организация на труда относно Рамката за насърчаване на безопасността и здравето при работа, приета на 95-ата сесия на Международната конференция на труда на 15 юни 2006 г. в гр. Женева, Швейцария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Закон за ратифициране на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27.02.2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Закон за ратифициране на Протокола от 1996 г. към Конвенция № 147 на Международната организация на труда относно търговското корабоплаване (минимални норми), 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави - членки на Европейския съюз, за намаляване на ико
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за ратифициране на ревизирания Устав на Фонда за социално развитие на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Закон за ратифициране на Спогодбата за социално осигуряване между Република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-18

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Полша за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Унгария за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Сърбия и Черна гора за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-05

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-10

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за бор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-05

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ за подготовка на проект "Български фонд за енергийна ефективност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-13

Общо: 56 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА