Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Единен класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Единен класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно-венерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Методика за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожновенерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Методика за условията и редa за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 Методика за условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната далекосъобщителна услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-17

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2015 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2014 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2013 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2012 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2011 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2012 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2011 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-10

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2002 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2003 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Национална класификация на икономическите дейности - версия 2001 (НКИД-2001)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Национална класификация на професиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Национална програма за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Обща лицензия № 202 за изграждане, поддържане и използване на спътникови мрежи за репортажни цели - SNG (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 203 от 28.09.2000 г. за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни радиорелейни мрежи за репортажни цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 205 за осъществяване на далекосъобщителна дейност за собствени нужди за целите на морска подвижна и въздушна подвижна радиослужба (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Обща лицензия № 207 от 11 ноември 1999 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност за собствени нужди за целите на любителската радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 212 на ДКД от 25.10.2001 г. за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни подвижни мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 213 на ДКД от 25.10.2001 г. за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни мрежи за персонално повикване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 215 на ДКД от 8.11.2001 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност за собствени нужди за целите на неподвижна спътникова служба - VSAT мрежи и станции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Обща лицензия № 216 на ДКД от 25.10.2001 г. за предоставяне на обществена далекосъобщителна услуга - достъп до глобални спътникови системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите в Националната класификация на професиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 План за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Правила за измерване на количеството електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Правила за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-16

 Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласуване) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Правила за търговия с електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Правила за търговия с електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Правила за търговия с електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-16

 Правила за управление на електроенергийната система (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-08

 Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсалната пощенска услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и на пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-11

 Статут на Българската телеграфна агенция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Устав на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Хигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

Общо: 90 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА