Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  следваща> последна>>
 Постановление № 234 на МС от 21.10.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Постановление № 234 на МС от 3.09.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Постановление № 235 на МС от 15.10.2013 г. за приемане на Наредба за третиране на биоотпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 235 на МС от 13.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 236 на МС от 27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 236 на МС от 25.09.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Постановление № 236 на МС от 3.08.2011 г. за приемане на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Постановление № 237 на МС от 5.09.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Постановление № 237 на МС от 26.09.2008 г. за приемане на Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Постановление № 238 на МС от 7.09.2006 г. за приемане на Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Постановление № 239 на МС от 8.09.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Постановление № 239 от 14.11.2005 г. за въвеждане на автономна мярка за суспендиране на митото за внос на сурова захар от захарна тръстика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Постановление № 239 на МС от 26.09.2008 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Постановление № 240 на МС от 8.09.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Постановление № 240 на МС от 8.08.2006 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 240 на МС от 1.10.2008 г. за възобновяване плащанията на средства към крайни бенефициенти по мерките "Инвестиции в земеделски стопанства", "Подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти", "Развитие и разнообразя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Постановление № 240 на МС от 15.09.2016 г. за приемане на Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Постановление № 241 на МС от 8.09.2004 г. за одобряване на Тарифа за арбитражните такси по дела, които се разглеждат от Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-28

 Постановление № 241 на МС от 7.10.2008 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 241 на МС от 15.10.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Постановление № 241 на МС от 4.10.2012 г. за приемане на Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Постановление № 241 на МС от 27.11.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 242 на МС от 11.09.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 242 на МС от 8.10.2007 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Постановление № 242 на МС от 4.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за финансиране на обект "Път III - 868 Смолян - Девин - Кричим"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Постановление № 242 на МС от 17.09.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 242 на МС от 11.08.2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Постановление № 243 на МС от 10.09.2004 г. за приемане на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 243 на МС от 20.09.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 243 на МС от 26.09.2019 г. за приемане на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-01

 Постановление № 244 на МС от 11.09.2006 г. за приемане на Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 244 на МС от 24.10.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Постановление № 244 на МС от 27.10.2017 г. за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Постановление № 244 на МС от 11.08.2022 г. за определяне на орган по чл. 10 от Закона за пощенските услуги и за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-16

 Постановление № 245 на МС от 13.09.2004 г. за еднократно предоставяне на средства от централния бюджет на фонд "Енергийна ефективност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 245 на МС от 9.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Постановление № 245 на МС от 11.08.2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. за предоставяне на заем на "Булгаргаз" - ЕАД, за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Постановление № 247 на МС от 30.08.2011 г. за приемане на Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Постановление № 247 на МС от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 247 на МС от 15.11.2018 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 247 на МС от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г. за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към жи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 248 на МС от 13.09.2004 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2004 г. за оказване на хуманитарна помощ на пострадалите от терористичния акт деца и техни близки в гр. Беслан, Северна Осетия, Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 248 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 248 на МС от 30.08.2011 г. за приемане на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга и на Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Постановление № 248 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на ликвидността на земеделски стопани - животновъди, отглеждащи едри и дре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 250 на МС от 25.11.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 250 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Наредба за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 251 на МС от 8.11.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Постановление № 252 на МС от 8.10.2019 г. за приемане на Наредба за Националния туристически регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 253 на МС от 20.09.2004 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Постановление № 253 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средства за измерване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Постановление № 253 на МС от 9.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за обезпечаване изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 253 на МС от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 254 на МС от 23.10.2008 г. за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-17

 Постановление № 255 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Постановление № 255 на МС от 29.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Постановление № 256 на МС от 13.11.2013 г. за приемане на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Постановление № 257 на МС от 21.09.2004 г. за приемане на Наредба за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 257 на МС от 19.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 258 на МС от 21.09.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за унищожаване или предоставяне на отнетите в полза на държавата вещи по реда на Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 258 на МС от 25.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 258 на МС от 19.10.2012 г. за приемане на Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 259 на МС от 24.09.2004 г. за приемане на Правилник на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки и на Устав на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 259 на МС от 25.09.2006 г. за приемане на Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 259 на МС от 30.10.2009 г. за оттегляне от финансиране по Програма ФАР на проекти с бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура" и за целево предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 259 на МС от 3.10.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Постановление № 259 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Иновации в действие", приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 260 на МС от 2.12.2005 г. за въвеждане на автономна мярка за суспендиране на митата за внос на замразени обезкостени свински меса и сланина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Постановление № 260 на МС от 14.10.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Постановление № 260 на МС от 29.07.2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 262 на МС от 27.09.2004 г. за изпълнение от 1 октомври 2004 г. на задълженията на Република България, произтичащи от новите търговски договорености със страните - членки на Европейския съюз, за преработени селскостопански стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-05

 Постановление № 263 на МС от 6.12.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар и за продажбата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13

 Постановление № 263 на МС от 5.11.2009 г. за осигуряване на допълнителна субсидия на Национална компания "Железопътна инфраструктура" за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Постановление № 264 на МС от 6.12.2005 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-07

 Постановление № 264 на МС от 22.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Постановление № 264 на МС от 14.10.2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви "а", "е" и "ж" и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които тря
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Постановление № 265 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 266 на МС от 4.10.2004 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Постановление № 266 на МС от 9.12.2005 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 януари 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Постановление № 266 от 12.11.2007 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на земеделието и продоволствието по Закона за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Постановление № 266 на МС от 3.11.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементите на транспортната техническа инфраструктура - общински път за индустриална зона в община Гълъбово, с. Медникаров
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 267 на МС от 3.11.2008 г. за целево предоставяне на средства от централния бюджет за Националния фонд за осигуряване на допълнително финансиране на проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от 16 май 19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 267 на МС от 5.12.2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Постановление № 267 на МС от 5.08.2021 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за инвестиционен проект "Модер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Постановление № 268 на МС от 12.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Постановление № 268 на МС от 26.10.2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Постановление № 268 на МС от 1.09.2014 г. за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови уч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Постановление № 269 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития Фонд "Тютюн"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Постановление № 269 на МС от 7.12.2023 г. за приемане на Наредба за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 270 на МС от 12.11.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-30

 Постановление № 270 на МС от 4.11.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество и предоставяне на допълнителна субсидия по бюджета на Министерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 270 на МС от 5.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за възстановяване на средства по изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания и с държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 271 от 30.10.2012 г. за приемане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Постановление № 271 на МС от 9.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена врем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 272 на МС от 29.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Постановление № 273 на МС от 6.10.2006 г. за за приемане на Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Постановление № 274 на МС от 8.10.2004 г. за приемане на Тарифа за таксите за земеделско ползване на земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища, и за определяне на процента от продажната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Постановление № 274 на МС от 11.11.2008 г. за приемане на Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Постановление № 274 на МС от 20.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Постановление № 274 на МС от 28.10.2016 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 803 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА