Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  следваща> последна>>
 Постановление № 244 на МС от 27.10.2017 г. за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Постановление № 244 на МС от 11.08.2022 г. за определяне на орган по чл. 10 от Закона за пощенските услуги и за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-16

 Постановление № 245 на МС от 13.09.2004 г. за еднократно предоставяне на средства от централния бюджет на фонд "Енергийна ефективност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 245 на МС от 9.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Постановление № 245 на МС от 11.08.2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. за предоставяне на заем на "Булгаргаз" - ЕАД, за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-16

 Постановление № 247 на МС от 30.08.2011 г. за приемане на Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Постановление № 247 на МС от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 247 на МС от 15.11.2018 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 247 на МС от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г. за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към жи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 248 на МС от 13.09.2004 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2004 г. за оказване на хуманитарна помощ на пострадалите от терористичния акт деца и техни близки в гр. Беслан, Северна Осетия, Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 248 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 248 на МС от 30.08.2011 г. за приемане на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга и на Методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Постановление № 248 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на ликвидността на земеделски стопани - животновъди, отглеждащи едри и дре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 250 на МС от 25.11.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 250 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Наредба за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 251 на МС от 8.11.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Постановление № 252 на МС от 8.10.2019 г. за приемане на Наредба за Националния туристически регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 253 на МС от 20.09.2004 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Постановление № 253 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средства за измерване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Постановление № 253 на МС от 9.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за обезпечаване изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 253 на МС от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 254 на МС от 23.10.2008 г. за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-17

 Постановление № 255 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Постановление № 255 на МС от 29.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Постановление № 256 на МС от 13.11.2013 г. за приемане на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Постановление № 257 на МС от 21.09.2004 г. за приемане на Наредба за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 257 на МС от 19.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 258 на МС от 21.09.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за унищожаване или предоставяне на отнетите в полза на държавата вещи по реда на Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 258 на МС от 25.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 258 на МС от 19.10.2012 г. за приемане на Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 259 на МС от 24.09.2004 г. за приемане на Правилник на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки и на Устав на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 259 на МС от 25.09.2006 г. за приемане на Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 259 на МС от 30.10.2009 г. за оттегляне от финансиране по Програма ФАР на проекти с бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура" и за целево предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 259 на МС от 3.10.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Постановление № 260 на МС от 2.12.2005 г. за въвеждане на автономна мярка за суспендиране на митата за внос на замразени обезкостени свински меса и сланина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Постановление № 260 на МС от 14.10.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Постановление № 260 на МС от 29.07.2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 262 на МС от 27.09.2004 г. за изпълнение от 1 октомври 2004 г. на задълженията на Република България, произтичащи от новите търговски договорености със страните - членки на Европейския съюз, за преработени селскостопански стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-05

 Постановление № 263 на МС от 6.12.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар и за продажбата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13

 Постановление № 263 на МС от 5.11.2009 г. за осигуряване на допълнителна субсидия на Национална компания "Железопътна инфраструктура" за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Постановление № 264 на МС от 6.12.2005 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-07

 Постановление № 264 на МС от 22.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Постановление № 264 на МС от 14.10.2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви "а", "е" и "ж" и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които тря
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Постановление № 265 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 266 на МС от 4.10.2004 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Постановление № 266 на МС от 9.12.2005 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 януари 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Постановление № 266 от 12.11.2007 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на земеделието и продоволствието по Закона за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Постановление № 266 на МС от 3.11.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементите на транспортната техническа инфраструктура - общински път за индустриална зона в община Гълъбово, с. Медникаров
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 267 на МС от 3.11.2008 г. за целево предоставяне на средства от централния бюджет за Националния фонд за осигуряване на допълнително финансиране на проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от 16 май 19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 267 на МС от 5.12.2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Постановление № 267 на МС от 5.08.2021 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за инвестиционен проект "Модер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Постановление № 268 на МС от 12.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Постановление № 268 на МС от 26.10.2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Постановление № 268 на МС от 1.09.2014 г. за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови уч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Постановление № 269 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития Фонд "Тютюн"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Постановление № 270 на МС от 12.11.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-30

 Постановление № 270 на МС от 4.11.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество и предоставяне на допълнителна субсидия по бюджета на Министерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 270 на МС от 5.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за възстановяване на средства по изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания и с държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 271 от 30.10.2012 г. за приемане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Постановление № 271 на МС от 9.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена врем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 272 на МС от 29.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Постановление № 273 на МС от 6.10.2006 г. за за приемане на Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Постановление № 274 на МС от 8.10.2004 г. за приемане на Тарифа за таксите за земеделско ползване на земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища, и за определяне на процента от продажната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Постановление № 274 на МС от 11.11.2008 г. за приемане на Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Постановление № 274 на МС от 20.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Постановление № 274 на МС от 28.10.2016 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 275 на МС от 6.12.2013 г. за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 275 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 277 на МС от 16.10.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Постановление № 277 на МС от 5.11.2012 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Постановление № 277 на МС от 4.11.2019 г. за приемане на Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Постановление № 278 на МС от 17.11.2008 г. за предоставяне на средства чрез трансфер от централния бюджет за целево финансиране на общини във връзка с приемането и обезвреждането на балирани отпадъци на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Постановление № 278 на МС от 30.11.2010 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Постановление № 278 на МС от 1.11.2016 г. за приемане на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено разв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 279 на МС от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Постановление № 281 на МС от 18.10.2004 г. за приемане на Наредба за износ и временен износ на движими паметници на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Постановление № 281 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 282 на МС от 15.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Постановление № 282 на МС от 16.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена вре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 283 на МС от 19.10.2015 г. за приемане на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Постановление № 284 на МС от 17.10.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Постановление № 285 на МС от 22.10.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в "ЕКСПО 2005" в Аичи, Яп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Постановление № 285 на МС от 30.11.2009 г. за приемане на Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-08

 Постановление № 285 МС от 10.12.2018 г. за приемане на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 286 на МС от 27.12.2005 г. за приемане на Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 286 на МС от 12.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Постановление № 287 МС от 11.12.2018 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 288 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 290 на МС от 12.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 290 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 290 на МС от 27.09.2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Постановление № 291 на МС от 12.12.2003 г. за разпределение през 2004 г. на тарифни квоти за внос на селскостопански стоки с произход от Полша, Словашката Република, Словения, Унгария и Чешката Република, произтичащи от задълженията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-22

 Постановление № 291 на МС от 28.12.2005 г. за приемане на Наредба за за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Постановление № 291 на МС от 7.11.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 293 на МС от 27.10.2011 г. за приемане на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-04

 Постановление № 295 на МС от 3.12.2007 г. за приемане на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Постановление № 295 на МС от 10.12.2009 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 296 на МС от 3.11.2006 г. за налагане на забрана за продажба и доставки на оръжия, военна техника и оборудване в Ливан в изпълнение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН от 11 август 2006 г. и в съответствие с Обща позиция 2006/6
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-14

 Постановление № 296 на МС от 4.12.2007 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Постановление № 297 от 5.12.2007 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  следваща> последна>>

Общо: 765 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА