Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 198 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Спорни хипотези в прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Сервитути върху земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Предстоящи промени в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Правната уредба на замяната на земи от държавния поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Производството по чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ и зелените площи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Срокове в производството по Закона за сбствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за замяна на земи от държавния и общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица или общини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 За правата на общините върху земите от остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 План за поземлено управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Нови моменти в уедряването на земеделски земи по споразумение на собствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Възстановяване на правата на собствениците по реда на чл. 19, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Срокове по чл. 19 ЗСПЗЗ за управление и разпореждане от общините със земеделските земи, останали свободни след приключване на процедурата по възстановяване праватана собствениците по реда на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Горите могат да ви бъдат възстановени по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Доказване на правното основание за ползване на земеделските земи при регистриране на земеделските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Необходимост от рационално ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Уедряване на земеделски земи по споразумение на собствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Отношения между ползвателите на земеделски земи и техните собственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Възстановяване правото на собственост върху горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Промените в правния режим на земеделските земи, които не са заявени за възстановяване по реда на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 За някои случаи на временно отчуждаване на частни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Промени при придобиването на собственост върху застроени и прилежащи площи към сгради и съоръжения в стопански дворове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Особености в режима за придобиване на земеделска земя след промените в ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Възстановяване на наследствена гора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Изисквания при продажба на наследство, в което има земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Как се гонят натрапници от ниви?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Крушевска
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Кога съдът възстановява, а общинската служба не дава имота?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елица Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Новите положения при оземляването на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Промени в ЗСПЗЗ на практика блокират пазара на земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Натура 2000: някои правни проблеми и предизвикателства - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Пенчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Натура 2000: някои правни проблеми и предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Пенчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Какви са новите срокове, въведени с промените на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Предстоящи промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Ползване и разпореждане с реституирани земеделски и горски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Придобиване на право на собственост върху земя от чужденци след 1 януари 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Комасирането на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Савинч Солакова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Кога обезщетяват с бонове, вместо с ниви
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Митева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Средствата от ЕС се вземат само след регистрация на земите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тихомир Тончев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 За границите на поземлените имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 За обекта на арендния и наемния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Проблеми при изключване на земи и гори от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Защита на поземлени сервитути чрез негаторен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Система за идентификация на земеделските парцели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Ползване, плодоползване, сервитути и използване на гори и земи от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Схемата за единно плащане на площ съгласно общата селскостопанска политика на Европейския съюз и правната уредба на арендните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Защита правата на собственика на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Покупка на дадена под аренда земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Легитимация на собствениците на земеделски имоти и значение на изработените за тези имоти планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Срокът за придобиване на право на собственост върху застроените и прилежащи земи към сгради от имуществото на прекратените селскостопански организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Становище относно държавни и местни данъци и такси по прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Попов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Промените в Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Промени в нормативни актове относно сервитути на енергийни обекти в гори и земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Принудително отчуждаване на земеделски земи и имоти ­ частна собственост, за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 За ролята на иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ след делба на възстановени земеделски имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Още по въпроса за придобиване на земя от чужденци и чуждестранни юридически лица след промените в Конституцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Правният режим на мерите ­ общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Кой може да бъде арендатор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Стоилов
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Възможно ли е все още да се възстанови земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Строи ли се върху земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камен Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Спор за материално право по смисъла на чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Обезщетяване на собствениците на земеделски земи, включени в активите на държавни или общински търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Може ли земеделска земя да се използва за курортно и вилно строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Минимален четиригодишен срок за арендните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Васева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Новата Наредба № 49 за поддържане на картата на възстановената собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Една наложителна промяна в Закона за горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Още за правата на ползвателите по § 4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Обжалване решенията на общинските служби по земеделие и гори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Съществува ли законова възможност чужденци да закупят и да притежават земеделска земя у нас?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Васева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Определяне размера на обезщетенията за щети, нанесени върху гори и земи от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Параграф 4 бави връщане на земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Нови законодателни решения при изработване на кадастър за териториите на възстановени земеделски земи и гори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Устройство на горите и земите от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Технически изисквания към плановете по § 4к, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Промени в горския фонд съгласно последните изменения в Закона за горите и правилника за неговото прилагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Правата на ползвателите по Закона за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Промени в уредбата на сервитутите по Закона за енергетиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Оценка и придобиване право на собственост по силата на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Оценяване на имоти, включени в горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Сервитути върху гори и земи от горския фонд-държавна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Технически изисквания при възстановяване право на собственост върху имоти в границите на урбанизирани територии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Определянето на застроените и прилежащи площи на сградите и съоръженията от имуществото на прекратените селскостопански организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Правен режим на земите от държавния поземлен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Актуални въпроси във връзка с имуществените права на сдруженията за напояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Правомощия на съда при възстановяване на собственост върху гори, притежавани в съсобственост, като идеални части от ревир. За една празнота в закона ­ чл. 13, ал. 12 ЗВСГЗГФ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Хаджииванов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Задължения на собствениците за опазване на имотите им в горския фонд от пожари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Деклариране на земеделските имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Правно технически изисквания за делба на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Масиви за ползване на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Обжалване на решението на тръжната комисия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Същност на придобиването на земеделска земя от общината по реда на чл. 19 ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 За действието на позитивните решения на поземлените комисии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Влахов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Строителство в горите и земите от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Как промените в Закона за горите засягат обезщетяването с поименни компенсационни бонове и възстановяването на гори и земи от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Параграф 4а, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Категоризиране на земеделските земи при промяна на предназначението им и изработване на подробен устройствен план, за да бъдат застроени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Новости в правната уредба по възстановяване на собствеността върху земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Общинските служби по земеделие и гори ­ нови органи на Министерството на земеделието и горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 За правните възможности на ползвателите на земеделски земи по § 4 ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Придобиване на собственост върху земя от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Манова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 101 до 198 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 198 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА