Пазар на труда

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 156 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Постановление № 152 на МС от 6.07.1998 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 178 на МС от 10.07.2009 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 186 на МС от 19.08.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 189 на МС от 4.07.2011 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Постановление № 251 на МС от 21.10.2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 255 на МС от 29.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Постановление № 259 на МС от 19.10.2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 265 на МС от 26.09.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 268 на МС от 12.11.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на финансите за 2007 г. и за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Постановление № 289 на МС от 7.11.2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 320 на МС от 4.12.2006 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции за наемане на български граждани в др
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-22

 Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-22

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Решение № 129 на МС от 4.03.2013 г. за признаване на Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Решение на НС за даване на съгласие Министерският съвет да сключи заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за подкрепа на дейността по проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 13.12.2018 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Решение на НС от 26.02.2009 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно антикризисни мерки, засягащи трудовия пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-10

 Решение на НС от 28.02.2008 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно Националния план по заетост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Грузия за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници от български предприятия за изпълнение на договори за работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за взаимно наемане на работа на граждани на Република България и граждани на Чешката република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Кралство Испания за регулиране на трудовата миграция между двете държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Спогодба между Република България и Португалската република за взаимно наемане на работа на техните граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-29

 Спогодба между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Споразумение за административно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Френската република за борба срещу недекларираната заетост, с оглед спазване на социалните права, в случай на трансгранично движение на работници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Споразумение за изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти, сключено чрез размяна на ноти на 7 януари 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетостта на работници от български предприятия за изпълнение на договори за работа, сключено чрез раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за изменение на чл. 2, ал. 1, буква "в" на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания (ДВ, бр.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството във Федерална република Германия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството и в домакинства с лица, нуждаещи се от грижи, във Федерална република Германия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-14

 Споразумение между Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика на Република България и Федералната агенция по труда на Федерална република Германия за посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-22

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Френската република за обмен на стажанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Тарифа за таксите, събирани за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции за наемане на български граждани в други държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Устройствен правилник на Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Устройствен правилник на Агенцията по заетостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-22

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение - гр. Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение - гр. Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българо-германски център за професионално обучение - гр. Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Българо-германския център за професионално обучение - Пазарджик (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Устройствен правилник на Българо-германския център за професионално обучение - Плевен (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Устройствен правилник на Българо-германския център за професионално обучение - Стара Загора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Устройствен правилник на Българо-германския център за професионално обучение в гр. Царево
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Устройствен правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Устройствен правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-03

Показани от 101 до 156 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 156 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА