Условия на труд

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-13

 Наредба № 4 от 20.02.1995 г. за контрол и приемане на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Наредба № 4 от 6.01.1998 г. за позициите на банките в чуждестранна валута (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Наредба № 4 от 31.05.2002 г. за реда за инвестиране извън страната на активите на пенсионноосигурителни дружества и на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Наредба № 4 от 9.06.2004 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Наредба № 4 от 24.03.2008 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Наредба № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Наредба № 6 от 20.06.2003 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 28.10.1986 г. за хигиенните норми за лазерни лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Наредба № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Наредба № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Наредба № 9 от 28.10.1986 г. за санитарните правила при работа с лазери (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Наредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-04

 Наредба № 9 от 25.11.2003 г. за реда, начина и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините и социалноосигурителните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-04

 Наредба № 11 от 22.10.2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-07

 Наредба № 12 от 27.11.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-18

 Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Наредба № 14 от 7.08.1998 г. за службите по трудова медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 17 от 9.10.2012 г. за униформеното облекло и служебната карта на служителите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси по реда на Закона за рибарството и аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Наредба № 19 от 07.12.1992 г. за профилактика на заболяванията на работилите в предприятията на уранодобива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 22 от 5.10.2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Наредба № 32 от 7.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Наредба № 40 от 27.10.1995 г. за дозиметричния контрол на индивидуалното външно облъчване на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 67 от 16.05.2006 г. за униформеното облекло и служебната карта на контролните органи на Национална служба за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 108 от 1974 г. за работа с радиоактивни вещества в заведенията на Министерството на народното здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 283 за реда за предлагане и одобряване на нови модели лични предпазни средства и специални работни облекла и обувки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-15

 Наредба № 8121з-105 от 26.01.2023 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен харак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-03

 Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства - нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 2 на МС от 13.01.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-21

 Постановление № 5 на МС от 11.01.2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 20 на МС от 14.02.2018 г. за приемане на Наредба за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Постановление № 24 на МС от 6.02.2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 35 на МС и Централния съвет на Българските професионални съюзи от 17.08.1982 г. за усъвършенствуване икономическите мерки за намаляване на общата и професионалната заболяемост и на производствените злополуки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 49 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 79 на МС от 29.03.2001 г. за приемане на Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 80 на МС от 29.03.2001 г. за приемане на Списък на професионалните болести (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Постановление № 83 на МС от 22.04.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Постановление № 87 на МС от 12.03.1997 г. за създаване на органи по разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 164 на МС oт 30.06.2009 г. за приемане на Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Постановление № 174 на МС от 14.07.2006 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-25

 Постановление № 211 на МС от 4.10.2005 г. за приемане на Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Постановление № 243 на МС от 10.09.2004 г. за приемане на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 256 на МС от 17.10.2012 г. за приемане на Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Постановление № 259 на МС от 19.10.2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 312 на МС от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 322 от 5.12.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 366 на МС от 21.12.2016 г. за приемане на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства - нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-22

 Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-22

 Правилник за дейността на управителния съвет на фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Правилник за дейността на Фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Правилник за дейността на фонд "Условия на труд" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Правилник за охраната на труда на учащите се при провеждане на производствено обучение и производствена практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Инспекцията по условията и безопасността на труда при Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 635 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 636 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 637 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 638 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 639 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 640 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 641 на МС от 26.07.2012 г. за непризнаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 2839 от 11.03.2024 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Решение № 11122 от 15.11.2023 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 209 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА