Търговско право – общи нормативни актове

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 120 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Разпореждане № 95 на МС от 27.08.1992 г. за прекратяване на еднолично търговско дружество с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Решение № 4 на КС на РБ от 11.03.2014 г. по Конституционно дело № 12 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Решение № 8 на КС на РБ от 5.12.2023 г. по Конституционно дело № 21 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Решение № 102-НС на ЦИК от 8.04.2019 г. относно обявяване на Лиляна Друмева Радева за народен представител в Двадесет и трети изборен район - София, в 44-то Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Решение № 591 на МС от 18.07.2016 г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани от съда за синдици в производство по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Алжирскатa демократична и народна република за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-20

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Споразумение между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Търговски закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Указ № 47 от 21.02.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Указ № 112 от 20.04.2021 г. за възлагане на кандидата за министър-председател Даниел Павлов Митов да състави правителство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Указ № 264 за ратифициране Конвенцията на Организацията на Обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ за печатите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Устройствен правилник на Тополово стопанство гр. Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-23

Показани от 101 до 120 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 120 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА