Държавна и общинска собственост. Концесии

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 176 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Изпълнение на съдебни решения по административни дела за отчуждаване на недвижими имоти по Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Продажба на земя - частна държавна собственост, на лица, притежаващи законно построена сграда върху нея
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Правото на строеж и суперфициарната собственост на държавата, възникнала при реституция по реда на ЗВСОНИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Имотно обезщетяване при принудително отчуждаване на земеделски земи и горски територии за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Изземване на имоти - държавна собственост, по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Промените в Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Реципрочно предварително влизане във владение при принудително отчуждаване по ЗДС с имотно обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Режимът на недействителност при концесионните договори по Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Определяне на обезщетението при отчуждаване на имоти за общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Основания за принудително отчуждаване на имоти ­ Собственост на физически и юридически лица, за общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Даване на права за находище на минерална вода при предоставена за находището концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Строителство на енергийни обекти върху имоти - Публична общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Предпоставките за принудително отчуждаване на имоти ­ частна собственост, за държавни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Режим на водните обекти - Общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Актуални промени в Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Промените в производството по обжалване по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Принудително отчуждаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Спиране на давностния срок по отношение на държавни и общински имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Правен интерес при жалба срещу решение на концедент в процедурата по предоставяне на концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Настаняване под наем и продажба на държавни ведомствени жилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Отказите за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Участието на общината в юридически лица и внасянето на общинско имущество като непарична вноска в капитала на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Управление на имотите и вещите - държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Измененията, свързани с някои режими и обекти по Закона за водите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Придобиване право на собственост върху земя ­ държавна или общинска собственост, от собственици на построени върху нея сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Изземване на общински имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Компетентност на решаващите органи при оспорени пред тях актове на концедента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Оспорване на актовете на общинския съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Еленков
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Изменения в концесионния режим на минералните води
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Професионалният опит като условие при кандидатстване за предоставяне на концесия за добив, разрешение за търсене и проучване на подземни богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Състезателните процедури по Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Принудителното отчуждаване и национализацията като форми на одържавяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Особености при определянето на концесионер по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Строителство в общински имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Проданова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Общинска собственост, предоставена от държавата със закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Разпоредбата на чл. 18 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Приложно поле на концесиите за услуга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Предоставяне на имоти - общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Основните изменения и допълнения в Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Измененията и допълненията в Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Промените в режима на собствеността на подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Актуални промени в режима на морските плажове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Продължаване на концесионния договор с правоприемник на концесионера по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Промените в Закона за общинската собственост – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Проданова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Промените в Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Проданова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Определяне на наемните цени за държавни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Правото на собственост върху недвижими имоти и добивът на подземни богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Предстоящи промени в Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Компетентност на органите на концедента при извършване на подготвителни действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Предоставяне на спортни обекти и съоръжения ­ собственост на държавата и общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Изменение и прекратяване на концесионните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Проданова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Административни спорове при сключен договор за концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Осъществяване на контрол по изпълнението на сключените договори за концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Придобиване право на собственост върху земята, при учредено право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия по реда на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Пряко предоставяне на разрешение за търсене или проучване на строителни и скално-облицовъчни материали - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Пряко предоставяне на разрешение за търсене или проучване на строителни и скално-облицовъчни материали
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 За правната същност на концесията. Отграничение от сервитутните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Водовземане, водоползване и позване по смисъла на Закона за водите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Общинска собственост върху обекти по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Въпроси на отчуждаването по Закона за подземните богатства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Понятие за концесия, според новия Закон за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Подготвителни действия за предоставяне на концесия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Основни положения в новия Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Проданова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Въпроси на отчуждаването за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Новият концесионен режим и промените в отделните закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Основни положения в новия Закон за концесиите ­ Втора част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Основни положения в новия Закон за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Защита при принудително отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Собственост и ползване на републиканските пътища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Анализ на последните изменения и допълнения на Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милана Кривачка
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Изземване на имот ­ частна държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Особености на замяната с имоти ­ частна общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Отчуждаване на частни недвижими поземлени имоти за общински или държавни нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Показани от 101 до 176 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 176 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА