Автори / източници
Георги Петков

Намерени 56 документа
подредени по дата на публикуване

Данъчен режим по ЗДДФЛ на доходи от авторски и лицензионни възнаграждения, и интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Счетоводни и данъчни аспекти на последващите оценки и продажбите на акции, допуснати за търговия на регулиран пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на някои видове разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Промени в ЗКПО, засягащи данъчното третиране на някои видове разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Данъчно облагане на бюджетните предприятия за 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Лихви за просрочие на корпоративни данъци и авансови вноски, съгласно ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Пренасяне на загуби от минали години за финансовата 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Специфични моменти по отношение ползването на данъчни преференции по реда на ЗКПО през 2007 г., във връзка с изискванията на Закона за държавните помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Промени, въведени с новия ЗКПО, по отношение на данъчния амортизационен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Специфични особености при определяне на облагаемата печалба за 2006 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Данъчно третиране на дивидентите на кооперациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Данъчно облагане на дивидентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Данъчно третиране по ЗКПО на даренията през финансовата 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Данък върху социалните разходи по реда на ЗКПО за финансовата 2006 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Данъчно третиране на финансовия лизинг по реда на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Данъчно третиране на факторинга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Регулиране на слабата капитализация през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Данъчно и счетоводно третиране на разходите, водещи до увеличаване на икономическите изгоди на наети ДМА ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Данъчен режим на дивидентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Увеличение на максимално допустимата данъчна амортизационна норма за инвестирани активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Нови изменения и допълнения на ЗКПО за 2005 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Пренасяне на загуби от минали години за финансовата 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Данъчно облагане на приходите на бюджетните предприятия по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Данъчно третиране на даренията по смисъла на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Лихви за просрочие на авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Изменения и допълнения на категориите на амортизируемите активи и амортизационните норми по реда на ЗКПО за 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Данъчно облагане на застрахователните дружества по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Данъчно третиране на разходите за подобрения на наети ДМА
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Данъчно третиране на ваучерите за храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Данъчно третиране на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леките автомобили, когато с тях не се осъществява дейност по занятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Данъчен амортизационен план по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Нови изменения и допълнения на ЗКПО за 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Данъчно третиране на преобразуване чрез отделяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Данъчен режим на дружествата с чуждестранно участие по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Данъчно третиране на финансовите услуги по реда на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Данъчен амортизационен план по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Данъчно третиране на дивидентите и тантиемите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Нови изменения и допълнения на Закона за облагане доходите на физическите лица за 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Данъчно третиране за 2002 г. на загубите от обезценка и резерва от преоценка на активи на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Данъчно третиране на разходите по първични документи, издавани от лица, упражняващи свободна професия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Данъчно третиране на авансовите вноски за преки корпоративни данъци на юридически лица при смяна на данъчния режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Данъчен режим при облагане на ликвидационните дялове и дялове при прекратяване на членство на съдружниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Данъчно третиране на разходите за обучение и квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Същност на данъчното облекчение за приходите от продажба на акции по реда на ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Въпроси и отговори по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Данъчно третиране на кредитите при холдинговите дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Облагане доходите на едноличен търговец ­ земеделски производител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Данъчно третиране на командировъчните пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Облагане на стопанска дейност в социална база
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Данъчно третиране на преоценъчния резерв от прилагането на чл. 33, ал. 5 от Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Счетоводно отчитане на настъпили застрахователни събития
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Данъчни аспекти на разходите за амортизации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Данъчно и счетоводно третиране на разходите за подобрения, реконструкция и модернизация на наети дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01