Автори / източници
Камелия Касабова, проф. д-р

Намерени 74 документа
подредени по дата на публикуване

Задълбочено установяване на идентичност при дистанционни платежни операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

За правото на обезщетение на търговския представител по чл. 40 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

За правото на обезщетение на търговския представител по чл. 40 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Още за Новата уредба на платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Нов Закон за платежните услуги и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Промени в уредбата на публичните акционерни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа Първично публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Платежна сметка за основни операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Акционерно дружество - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - Учредяване на акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - Права и задължения на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - Управление на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - Общо събрание на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - Общи правила за двете системи на управление на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - Особености на управителните органи при двете системи за управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - Финанси на АД. увеличение и намаление на капитала на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - Облигации, емитирани от АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - Годишно приключване и разпределение на печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - Еднолично АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - ЕАД с държавно и с общинско участие в капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Акционерно дружество - Прекратяване и ликвидация на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството - Особени правила за сключване на сделки (чл. 236 ТЗ и чл. 114, 114а и 114б ЗППЦК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството - Преодоляване на конфликт на интереси при договори, сключвани между акционерно дружество и заинтересовани лица (чл. 240б ТЗ и чл. 114, ал. 2 ЗППЦК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството - Отговорност за причинени вреди на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД чрез издаване на нови акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД под условие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД с непарични вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала със средства на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала чрез превръщане на облигациите в акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите срещу принудително обезсилване на акции при намаляване на капитала на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Право на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Право на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Съпоставка между правото на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му и аналогичното право на акционер в публично
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Правомощия на малцинството по отношение на общото събрание - Свикване на общо събрание по инициатива на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Правомощия на малцинството по отношение на общото събрание - Включване на въпроси в дневния ред на свикано общо събрание на АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Паролите 3D Secure освобождават ли изцяло от отговорност доставчика на платежни услуги при неразрешени платежни операции в интернет?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Разпоредителни действия по разплащателна сметка от неоправомощени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Кой дължи заплащането на такси по валутни преводи - Наредителят или получателят?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Допустимо ли е едностранно да се променя и прекратява рамков договор за издаване на платежна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Електронните пари и предплатените карти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Персонализирани защитни характеристики на платежната карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Електронните пари и предплатените карти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Отговорността при изпълнение на платежно нареждане с грешно посочен IBAN
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Кой носи “отговорността” при неразрешени операции с неправомерно копирана платежна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Защита на акционерите при увеличаване на капитала на акционерно дружество с непарични вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Заем на финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Къса продажба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Маржин покупки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Особени правила за сключване на сделки от акционерно дружество (чл. 236 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Деривативният иск по чл. 240а ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Депозитарните разписки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Договори за управление на акционерно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Варант
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Дяловете на предприятия за колективно инвестиране като финансов инструмент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Грешката в падежа на записа на заповед води ли до неговата нищожност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Комисионен договор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Комисионен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

От кой момент и кой придобива правото на дивидент?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Придобиване на собствеността върху акции от добросъвестен владелец (или добросъвестността и "сивите брокери")
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Последици от заличаване на вписано освобождаване на членове на изпълнителните органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Плащане по приватизационна сделка чрез прихващане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Недействителност на приватизационните сделки с акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Прехвърляне на безналични акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Нетипични сделки с акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Законосъобразно ли е да се отмени насрочено общо събрание на акционерно дружество чрез обявление в "Държавен вестник"?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01