Автори / източници
Александър Александров

Намерени 63 документа
подредени по дата на публикуване

Измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки от месец декември 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Правна същност на договорния фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Права на притежателите на дялове върху имуществото на Договорен фонд, включително при ликвидация. Правото на доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Практически въпроси по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки – 1/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Практически въпроси по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки – 2/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Практически въпроси по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки – 3/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Практически въпроси по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки – 4/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Права на притежателите на дялове в договорен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури за възлагане. Стойностни прагове. Прогнозна стойност на обществената поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Публичност и прозрачност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Подготовка на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Изисквания към кандидатите и участниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Критерии за възлагане на поръчките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Процедури, прилагани от публични възложители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Приключване на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Договор за обществена поръчка. Гаранции за изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане - Досие на обществената поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки от секторни възложители - Секторни дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки от секторни възложители - Изключване на секторна дейност от приложното поле на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки от секторни възложители - Възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Публичност и прозрачност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Изисквания към кандидатите и участниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Възлагане на поръчки. Изменение на договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Сигурност на информацията и на доставките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Специални правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност - Правила за избор на подизпълнители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Публично състезание. Пряко договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Отстраняване на нарушения в процедурите - Производство по обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Коментар на ЗОП и на ППЗОП - Отстраняване на нарушения в процедурите - Нарушения, установени от европейската комисия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Назначаване на комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Действия на комисията в открита процедура с предшестващ подбор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Действия на комисията в открита процедура с последващ подбор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Деклариране на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП при събиране на оферти с обява и покана до определени лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Обжалване пред КЗК
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Ход на производството по обжалване пред КЗК и ВАС
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Тръжни манипулации
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Приложима практика на КЗК и на ВАС по идентични или сходни разпоредби по отменения и новия ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-08

Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Въпроси и отговори по ЗОП - Откриване на процедурата - Обявяване на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Откриване на процедурата - Изисквания към кандидатите и участниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Разглеждане, оценка и класиране на офертите - Отваряне и оценка на офертите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Разглеждане, оценка и класиране на офертите - Прекратяване на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Актове, които подлежат на обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Движение на производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Произнасяне на КЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Действия на възложителя при отмяна на решението от КЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Други въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Състезателен диалог
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Процедура на договаряне с обявление
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Процедура на договаряне без обявление
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Рамково споразумение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Възлагане на поръчки чрез публична покана по реда на глава осма „А“ от ЗОП
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Опростени правила за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Решения на КЗК във връзка с прилагането на чл. 68, ал. 11, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 3 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Относно придобиването на собствени акции и защитата на акционерите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Кратък преглед на промените в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които налагат нейното прекратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Димова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Въпроси по прилагането на чл. 70 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Александров
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28