ТП Издания
Книга "Работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда"
Oбезщетението за оставане без работа не може да се изплаща едновременно с парично обезщетение за временна неработоспособност
административна практика, стр. 4
Заплащане на труда
авторски материал, стр. 18
Допълнителни трудови възнаграждения и други възнаграждения по Кодекса на труда
авторски материал, стр. 32
Допълнителни трудови възнаграждения и други възнаграждения по Кодекса на труда - Възнаграждения по Кодекса на труда
авторски материал, стр. 38
Допълнителни трудови възнаграждения и други възнаграждения по Кодекса на труда - Допълнителни трудови възнаграждения по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 64
Допълнителни трудови възнаграждения и други възнаграждения по Кодекса на труда - Допълнителни трудови възнаграждения в бюджетната сфера
авторски материал, стр. 75
Обезщетения по Кодекса на труда - Въведение
авторски материал, стр. 199
Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при недопускане на работа (чл. 213 КТ)
авторски материал, стр. 210
Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при временно отстраняване от работа (чл. 214 КТ)
авторски материал, стр. 213
Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при командировка (чл. 215 КТ)
авторски материал, стр. 215
Oбезщетения по Kодекса на труда - Обезщетение при преместване (чл. 216 КТ)
авторски материал, стр. 216
Обезщетения по Кодекса на труда - Обезщетение при трудоустрояване (чл. 217 КТ)
авторски материал, стр. 217
Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение при бедствие (чл. 218 КТ)
авторски материал, стр. 218
Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение при правомерен отказ на работника или служителя да изпълнява работата (чл. 219 КТ)
авторски материал, стр. 220
Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение при неспазено предизвестие (чл. 220 КТ)
авторски материал, стр. 221
Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие (чл. 221 КТ)
авторски материал, стр. 226
Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение при уволнение на други основания (чл. 222 КТ)
авторски материал, стр. 230
Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетение за неизползван платен годишен отпуск (чл. 224 КТ)
авторски материал, стр. 241
Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетения при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител (чл. 225 КТ)
авторски материал, стр. 255
Oбезщетения по Kодекса на труда - Oбезщетениe за други вреди, причинени на работника или служителя (чл. 226 КТ)
авторски материал, стр. 274
Oбезщетения по Kодекса на труда - Уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие (чл. 331 КТ)
авторски материал, стр. 289
Oбезщетения по Kодекса на труда - Заплащане на първите три работни дни от временната неработоспособност (чл. 40 КСО)
авторски материал, стр. 310
Писмо № 26-581 от 28.09.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 332
Писмо № 07-1022 от 29.03.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 334
Писмо № 94-3517 от 01.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 336
Писмо № 94КК-250 от 07.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 337
Писмо № 94РР-58 от 16.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 340
Писмо № 26-606 от 05.12.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 342
Писмо № 26-745 от 25.11.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 344
Писмо № 08-83 от 26.02.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 345
Писмо № 94-2607 от 12.07.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 347
Писмо № 0413-110 от 23.02.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 349
Писмо № 94СС-147 от 12.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 352
Писмо № 94ВВ-51 от 01.03.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 353
Писмо № 94-2507 от 28.06.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 353
Писмо № 94ИИ-220 от 04.08.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 355
Писмо № 94СС-425 от 12.01.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 356
Писмо № 94-534 от 06.03.2013 г.на МТСП
административна практика, стр. 357
Писмо № 26-568 от 22.07.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 358
Писмо № 94ММ-429 от 21.10.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 360
Писмо № 62-69 от 17.11.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 362
Писмо № 94-3722 от 20.09.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 363
Писмо № 94ББ-158 от 29.12.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 364
Писмо № 37-124 от 09.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 365
Писмо № 26-297 от 08.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 368
Работещите пенсионери имат право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
административна практика, стр. 370
Периоди от време, които не се вземат предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
административна практика, стр. 371
Kогато дейността и/или професията, упражнявана преди сключване на трудовия договор, е същата или сходна с работата по сключения трудов договор и лицето е било задължително осигурено за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, стар
административна практика, стр. 372
Право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по време на платен годишен отпуск
административна практика, стр. 375
Право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при работа по втори трудов договор
административна практика, стр. 376
При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното раб
административна практика, стр. 377
Pаботодателят е длъжен да заплаща положените часове извънреден труд, дори когато трудът е положен над допустимата от закона продължителност
административна практика, стр. 380
За положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по
административна практика, стр. 381
Bъзнаграждението, което дължи работодателят - осигурител на лицето, представило болничен лист, се изчислява от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. при определяне на месечното брутно трудово въ
административна практика, стр. 383
B „базата“ за изчисляване на възнаграждението, което се заплаща на работник или служител за времето на ползване на платен годишен отпуск, не могат да се включват суми, изплатени от работодателя като възнаграждение за първите 3 дни болнични и като възнагра
административна практика, стр. 385
Kъм възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение
административна практика, стр. 387
Pазпоредбата на чл. 21, ал. 2 НСОРЗ се прилага, когато работникът или служителят към или след датата, от която са увеличени заплатите, ползва платен годишен отпуск
административна практика, стр. 389
Kогато смъртта на работника или служителя е причинена от трудова злополука или професионална болест, за работодателя възниква имуществена отговорност за вредите (чл. 200 и 201 КТ)
административна практика, стр. 391
Pаботодателят дължи обезщетение при трудоустрояване за периода, от който работникът или служителят не полага труд и не получава трудово възнаграждение до датата на изпълнение на предписанието.
административна практика, стр. 393
Pаботник или служител, чието трудово правоотношение е прекратено при липса на качества за ефективно изпълнение на работата, няма право на обезщетение за оставане без работа
административна практика, стр. 394
Получаването на пенсия за осигурителен стаж и възраст не е пречка за изплащане на обезщетение за оставане без работа
административна практика, стр. 396
Pаботникът или служителят следва да удостовери оставането си без работа пред работодателя, за да му бъде изплатено обезщетението
административна практика, стр. 396
Kогато работник или служител работи по основен и по допълнителен трудов договор и двата договора са прекратени от една и съща дата, той има право на обезщетение за оставане без работа и по двата договора
административна практика, стр. 398
Парично обезщетение за временна неработоспособност не се изплаща на лица, които получават обезщетение за оставане без работа
административна практика, стр. 400
Aко към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за получаване на обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и по чл. 222, ал. 3 КТ, работодателят дължи изплащане и на двете обезщетения
административна практика, стр. 401
При смърт на работник или служител, който отговаря на условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се
административна практика, стр. 402
Pаботникът или служителят няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след прекратяването на трудовия договор
административна практика, стр. 403
Уреждането на трудовото правоотношение на работника или служителя при условията на чл. 123 и чл. 123а КТ не е причина за отказ на работодателя да изплати обезщетение при пенсиониране за срок от 6 месеца
административна практика, стр. 404
Kъм обезщетението за неползван платен годишен отпуск не се изплаща добавката по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика, стр. 405
Pаботник или служител, който към датата на прекратяване на трудовото правоотношение не е придобил 1 пълен месец трудов стаж, няма право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ
административна практика, стр. 406
Pазмерът на обезщетението за неползван платен годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. върху обезщетението не се дължат осигурителни вноски и то не се зачита за осигурителен доход и осигурителен стаж. обезщет
административна практика, стр. 407
Pаботник или служител, който е трудоустроен, получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа
административна практика, стр. 409
Фактически извършената работа през времето на разположение (при възникнала необходимост от осъществяване на трудовата функция) се отчита и заплаща като извънреден труд
административна практика, стр. 410
За извънреден труд, положен от работници и служители с ненормиран работен ден през дните на седмичната почивка и през дните на официалните празници, се заплаща трудово възнаграждение в размерите по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3 КТ
административна практика, стр. 411
При липсата на изрична законова разпоредба как се изчислява обезщетението при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя и ако страните не са уговорили друго, следва да се приеме, че това е брутното месечно трудово възнаграждение по чл
административна практика, стр. 412
Cтраните не могат да уговарят размер на обезщетението по чл. 331 КТ, ако трудовият договор е прекратен на друго правно основание
административна практика, стр. 414
Cрокът за изплащане на обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ е едномесечен и започва да тече от датата на прекратяване на трудовия договор
административна практика, стр. 415
Aко към датата на прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 331 КТ работникът или служителят отговаря на условието за получаване на обезщетението чл. 222, ал. 3 КТ, работодателят дължи изплащане и на двете обезщетения
административна практика, стр. 416