ТП Издания
Книга "Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз през 2014 г."
Коментар по прилагането на Международните счетоводни стандарти - Въведение в прилагането на Международните счетоводни стандарти - Приложение на Международните счетоводни стандарти в Европейския съюз
авторски материал, стр. 12
Коментар по прилагането на Международните счетоводни стандарти - Въведение в прилагането на Международните счетоводни стандарти - Особености в прилагането на Международните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 17
Коментар по прилагането на Международните счетоводни стандарти - Въведение в прилагането на Международните счетоводни стандарти - Връзка на Международните счетоводни стандарти и изискванията на данъчното законодателство в България
авторски материал, стр. 24
Коментар по прилагането на Международните счетоводни стандарти - Въведение в прилагането на Международните счетоводни стандарти - Европейско счетоводно законодателство, Международни счетоводни стандарти и Международен стандарт за финансово отчитане за мал
авторски материал, стр. 27
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 1 Представяне на финансови отчети
авторски материал, стр. 29
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 7 Отчети за паричните потоци
авторски материал, стр. 32
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 34 Междинно финансово отчитане
авторски материал, стр. 33
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСФО 8 Оперативни сегменти
авторски материал, стр. 35
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 10 Събития след края на отчетния период
авторски материал, стр. 36
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
авторски материал, стр. 37
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
авторски материал, стр. 40
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 42
Примерен индивидуален финансов отчет
авторски материал, стр. 44
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Промени в счетоводната политика - МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
авторски материал, стр. 50
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Промени в счетоводната политика - МСФО 1 Прилагане за първи път на Мeждународните стандарти за финансово отчитане
авторски материал, стр. 51
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Нетекущи (дълготрайни) активи - МСС 16 Имоти, машини и съоръжения
авторски материал, стр. 54
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Нетекущи (дълготрайни) активи - МСС 38 Нематериални активи
авторски материал, стр. 56
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Нетекущи (дълготрайни) активи - МСС 40 Инвестиционни имоти
авторски материал, стр. 57
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Нетекущи (дълготрайни) активи - МСС 17 Лизинг
авторски материал, стр. 59
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Нетекущи (дълготрайни) активи - МСС 36 Обезценка на активи
авторски материал, стр. 61
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Нетекущи (дълготрайни) активи - МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси
авторски материал, стр. 62
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Текущи (краткотрайни) активи и преустановени дейности - МСС 2 Материални запаси
авторски материал, стр. 65
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Текущи (краткотрайни) активи и преустановени дейности - МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности
авторски материал, стр. 66
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Приходи и разходи - МСС 18 Приходи
авторски материал, стр. 68
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Приходи и разходи - МСС 11 Договори за строителство
авторски материал, стр. 69
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Приходи и разходи - МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ
авторски материал, стр. 70
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Приходи и разходи - МСС 23 Разходи по заеми
авторски материал, стр. 71
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
авторски материал, стр. 73
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 19 Доходи на наети лица
авторски материал, стр. 75
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 12 Данъци върху дохода
авторски материал, стр. 77
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСФО 4 Застрахователни договори
авторски материал, стр. 79
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Консолидирани финансови отчети и дългосрочни инвестиции - МСФО 3 Бизнес комбинации
авторски материал, стр. 83
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Консолидирани финансови отчети и дългосрочни инвестиции - МСФО 10 Консолидирани финансови отчети
авторски материал, стр. 85
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Консолидирани финансови отчети и дългосрочни инвестиции - МСФО 11 Съвместни предприятия
авторски материал, стр. 88
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Консолидирани финансови отчети и дългосрочни инвестиции - МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия
авторски материал, стр. 90
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Консолидирани финансови отчети и дългосрочни инвестиции - МСС 27 Индивидуални финансови отчети
авторски материал, стр. 92
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Консолидирани финансови отчети и дългосрочни инвестиции - МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
авторски материал, стр. 93
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Консолидирани финансови отчети и дългосрочни инвестиции - МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове
авторски материал, стр. 94
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Консолидирани финансови отчети и дългосрочни инвестиции - МСС 24 Оповестяване на свързани лица
авторски материал, стр. 97
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Финансови инструменти - МСС 32 Финансови инструменти: представяне
авторски материал, стр. 98
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Финансови инструменти - МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
авторски материал, стр. 100
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Финансови инструменти - МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване
авторски материал, стр. 107
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Финансови инструменти - МСС 33 Нетна печалба на акция
авторски материал, стр. 110
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Финансови инструменти - МСФО 2 Плащанe на базата на акции
авторски материал, стр. 112
Особености и основни изисквания на отделните стандарти - Биологични активи - МСС 41 Земеделие
авторски материал, стр. 115
Списък на регламентите, с които са извършени изменения в МСС (МСФО) и разясненията към тях (към 30.06.2014 г.)
фактологическа информация, стр. 841
Списък на приложимите МСС (МСФО) и разясненията към тях (към 30.06.2014 г.)
фактологическа информация, стр. 843