ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 06
Разпоредителни действия по разплащателна сметка от неоправомощени лица
авторски материал, стр. 5
Един въпрос, свързан с органното представителство на юридическите лица
авторски материал, стр. 13
Практически проблеми при предаване на заложено имущество от частен съдебен изпълнител или публичен изпълнител по реда на чл. 32, ал. 5 ЗОЗ
авторски материал, стр. 22
Договор за подизпълнение - понятие и правна характеристика
авторски материал, стр. 32
Решение № 15 от 22.04.2014 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 41
Договорът за избор на съд по чл. 117, ал. 2 ГПК
авторски материал, стр. 44
Издаване на заповед за изпълнение въз основа на задължение, поето с брачен договор
авторски материал, стр. 53
За съотношението между принудителното изпълнение и производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 58
Нови моменти при контрола и административното наказване в областта на обществените поръчки
авторски материал, стр. 69
Преюдициално запитване по дела, свързани с прилагането на антитръстови правила
авторски материал, стр. 88