ТП Издания
Книга-годишник "Счетоводство 2011 г."
Коментар по Закона за счетоводството – Въведение – 2011 г.
авторски материал, стр. 47
Коментар по Закона за счетоводството – За някои изисквания към реквизитите на първичните счетоводни документи – 2011 г.
авторски материал, стр. 52
Коментар по Закона за счетоводството – По отношение на счетоводните принципи и сметкоплана на счетоводните сметки – 2011 г.
авторски материал, стр. 56
Коментар по Закона за счетоводството – Определяне на приложимата счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчети – 2011 г.
авторски материал, стр. 59
Коментар по Закона за счетоводството – Облекчаване на финансовата отчетност на малките предприятия – 2011 г.
авторски материал, стр. 68
Коментар по Закона за счетоводството - Консолидирани финансови отчети - 2011 г.
авторски материал, стр. 74
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Обща характеристика на Закона за независимия финансов одит – 2011 г.
авторски материал, стр. 119
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Общ преглед на промените в Закона за независимия финансов одит от 2010 г. – 2011 г.
авторски материал, стр. 125
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава първа „Общи разпоредби“ – 2011 г.
авторски материал, стр. 127
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит“ – 2011 г.
авторски материал, стр. 131
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит“ – 2011 г.
авторски материал, стр. 134
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държав
авторски материал, стр. 145
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор“ – 2011 г.
авторски материал, стр. 147
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори“ – 2011 г.
авторски материал, стр. 150
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „Имуществена отговорност“ – 2011 г.
авторски материал, стр. 151
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „а“ „Система за публичен надзор над регистрираните одитори“ – 2011 г.
авторски материал, стр. 153
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“ – 2011 г.
авторски материал, стр. 155
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „а“ „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“ – 2011 г.
авторски материал, стр. 156
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „б“ „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес“ – 2011 г.
авторски материал, стр. 158
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар по някои други въпроси, свързани с дейността на регистрираните одитори – 2011 г.
авторски материал, стр. 162
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 1 - Представяне на финансови отчети – 2011 г.
авторски материал, стр. 167
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 7 - Отчети за паричните потоци – 2011 г.
авторски материал, стр. 174
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 34 - Междинно счетоводно отчитане – 2011 г.
авторски материал, стр. 176
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност – 2011 г.
авторски материал, стр. 178
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност – 2011 г.
авторски материал, стр. 185
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика – 2011 г.
авторски материал, стр. 188
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет – 2011 г.
авторски материал, стр. 190
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 24 - Оповестяване на свързани лица – 2011 г.
авторски материал, стр. 194
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Бизнескомбинации и консолидирани финансови отчети – 2011 г.
авторски материал, стр. 200
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси – 2011 г.
авторски материал, стр. 225
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 4 - Отчитане на амортизациите – 2011 г.
авторски материал, стр. 235
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 16 - Дълготрайни материални активи – 2011 г.
авторски материал, стр. 246
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 17 - Лизинг – 2011 г.
авторски материал, стр. 262
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 32 - Финансови инструменти – 2011 г.
авторски материал, стр. 278
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 36 – Обезценка на активи – 2011 г.
авторски материал, стр. 292
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 38 - Нематериални активи – 2011 г.
авторски материал, стр. 298
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти – 2011 г.
авторски материал, стр. 313
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 11 – Договори за строителство – 2011 г.
авторски материал, стр. 319
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 12 - Данъци от печалбата – 2011 г.
авторски материал, стр. 324
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 18 - Приходи – 2011 г.
авторски материал, стр. 335
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 19 - Доходи на персонала – 2011 г.
авторски материал, стр. 340
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ – 2011 г.
авторски материал, стр. 344
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи – 2011 г.
авторски материал, стр. 349
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 41 - Селско стопанство – 2011 г.
авторски материал, стр. 355
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти - Възникване и развитие на идеята за Международни счетоводни стандарти – 2011 г.
авторски материал, стр. 363
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти – Коментар на Общата рамка за изготвяне и представяне на финансовите отчети – 2011 г.
авторски материал, стр. 363
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандартни – 2011 г.
авторски материал, стр. 387
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане – 2011 г.
авторски материал, стр. 399
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСФО 3 Бизнес комбинации – 2011 г.
авторски материал, стр. 401
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване – 2011 г.
авторски материал, стр. 409
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСС 1 Представяне на финансови отчети – 2011 г.
авторски материал, стр. 410
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове - МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия - МСС 31 Дялове в съвместни предприятия – 2011 г.
авторски материал, стр. 411
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСС 34 Междинно финансово отчитане – 2011 г.
авторски материал, стр. 411
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиенти – 2011 г.
авторски материал, стр. 412
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСФО 9 Финансови инструменти – 2011 г.
авторски материал, стр. 413
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия – 2011 г.
авторски материал, стр. 423
Организация на счетоводството в предприятието - Счетоводни документи и документиране на стопанските операции – 2011 г.
авторски материал, стр. 432
Организация на счетоводството в предприятието - Счетоводно отразяване на информацията за стопанските операции – 2011 г.
авторски материал, стр. 443
Основни правила, изисквания и практически аспекти на ревизионното производство по ДОПК – 2011 г.
авторски материал, стр. 475
Писмо № 2_77 от 12.01.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 520
Писмо № 70-00-81/09 от 02.02.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 522
Писмо № 3_828 от 12.03.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 523
Писмо № 3_917 от 19.03.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 525
Писмо  № 3_982 от 26.03.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 529
Писмо № 96-00-140 от 08.04.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 533
Писмо № 2_1044 от 04.06.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 535