ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 10
Отчитане на увеличението на капитала. Преференциално участие на старите акционери в капиталовото увеличение. Разпределяне на дивиденти
авторски материал, стр. 5
Счетоводно третиране на сделките със земи и сгради, състоящи се от “нова” и “стара” част
авторски материал, стр. 10
Инвентаризация и оценяване на вземанията на предприятията
авторски материал, стр. 15
Практически аспекти на данъчното третиране на счетоводни грешки, допускани през повече от един отчетен период
авторски материал, стр. 20
Отклонение от данъчно облагане по ЗКПО
авторски материал, стр. 27
По някои въпроси на данъчното третиране по ЗДДФЛ на възнагражденията, получавани от управител на дружество с ограничена отговорност
авторски материал, стр. 32
Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя
авторски материал, стр. 39
Относно административните нарушения, във връзка с данъчното отразяване на вътреобщностните придобивания на стоки, по смисъла на ЗДДС
авторски материал, стр. 43
Данък върху наследствата
авторски материал, стр. 47
Особености в процедурата за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на доходите и имуществото на чуждестранни лица
авторски материал, стр. 51
Ученическите застраховки
авторски материал, стр. 56
Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и финансовата стойност на фирмата
авторски материал, стр. 60
Указание № 91-00-288 от 26.09.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 88
Указание № 91-00-276 от 11.09.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 88