ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 10
Прилагане на метода на собствения капитал при отчитане на инвестиците в бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 5
Финансови активи на разположение за продажба
авторски материал, стр. 13
Финансови предизвикателства - Капиталовият пазар в България
авторски материал, стр. 21
Данъчно третиране на представителните разходи по реда на ЗКПО
авторски материал, стр. 25
Непризнати разходи и приходи от липси на активи и брак на материални запаси
авторски материал, стр. 34
Писмо № 24-00-43 от 27.09.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 38
Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал, стр. 39
За някои проблеми, свързани с третирането по ЗДДС на доставките на недвижими имоти и на вещни права върху тях
авторски материал, стр. 41
Писмо № 91-00-262 от 04.09.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 50
Местни данъци върху прехвърлителни сделки
авторски материал, стр. 53
Приобщаване на доказателства, събрани от предходни данъчни ревизии, при извършването на ревизии за установяване на задълженията за осигурителни вноски*
авторски материал, стр. 58
Гранична застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите в страните от ЕС
авторски материал, стр. 61
С новата Наредба № 38 на КФН отношенията между инвестиционните посредници и техните клиенти се институционализират
авторски материал, стр. 65
Бюлетин на инвеститора- Българските финансови пазари между 15 септември и 15 октомври 2007 г.
авторски материал, стр. 69
Счетоводно отчитане в строителното предприятие
авторски материал, стр. 88