ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 09
За връзката между някои от изискванията на търговския закон и закона за счетоводството
авторски материал, стр. 5
По някои въпроси, свързани с определянето на приложимите в България Международни счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 17
Отчитане на разходите за подобрения и ремонт при наемодател по оперативен лизинг
авторски материал, стр. 21
Финансови предизвикателства – Хеджиране
авторски материал, стр. 26
Лихви за просрочие на корпоративни данъци и авансови вноски, съгласно ЗКПО
авторски материал, стр. 29
Какво представлява системата на плоския данък
авторски материал, стр. 34
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на получени парични и предметни награди
авторски материал, стр. 37
Специфични моменти при издаването на идентификационен номер на физическите лица по чл. 94, ал. 2 ЗДДС
авторски материал, стр. 42
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -1
административна практика, стр. 46
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -3
административна практика, стр. 47
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -2
административна практика, стр. 47
Ревизии и проверки по ДОПК
авторски материал, стр. 49
Информационен център към гаранционния фонд
авторски материал, стр. 55
Нови възможности за търговия с финансови инструменти
авторски материал, стр. 60
Четвърта автомобилна директива и българският застрахователен пазар
авторски материал, стр. 61
Писмо № 91-00-261 от 04.09.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 88