ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2007 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Определяне на данъчния финансов резултат - 2007 г.
авторски материал, стр. 138
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данък, удържан при източника - 2007 г.
авторски материал, стр. 216
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данък върху разходите - 2007 г.
авторски материал, стр. 244
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Основни понятия - 2007 г.
авторски материал, стр. 336
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Необлагаеми доходи - 2007 г.
авторски материал, стр. 338
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Видове данъци и данъчни облекчения - 2007 г.
авторски материал, стр. 342
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни данъчни основи - 2007 г.
авторски материал, стр. 355
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишно деклариране и облагане на доходите - 2007 г.
авторски материал, стр. 368
Коментар по данъка върху добавената стойност - Данъчни събития и режими на облагане - 2007 г.
авторски материал, стр. 516
Коментар по данъка върху добавената стойност - Място на изпълнение на доставките и вътреобщностните придобивания - 2007 г.
авторски материал, стр. 542
Коментар по данъка върху добавената стойност - Възникване на доставките като данъчно събитие и изискуемост на ДДС - 2007 г.
авторски материал, стр. 564
Коментар по данъка върху добавената стойност - Данъчна основа на доставките - 2007 г.
авторски материал, стр. 577
Коментар по данъка върху добавената стойност - Начисляване на ДДС и лица платци на данъка - 2007 г.
авторски материал, стр. 588
Коментар по данъка върху добавената стойност - Право на данъчен кредит - 2007 г.
авторски материал, стр. 595
Коментар по данъка върху добавената стойност - Данъчни и други документи - 2007 г.
авторски материал, стр. 613
Коментар по данъка върху добавената стойност - Специални режими. Услуги, облагаеми със седем на сто - 2007 г.
авторски материал, стр. 630
Указание № УК-5 от 14.02.2007 г. на МФ
административна практика, стр. 662
Указание № УК-6 от 16.05.2007 г. на МФ
административна практика, стр. 670
Писмо № 26-Т-30 от 20.02.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 676
Писмо № 24-00-3 от 11.01.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 679
Писмо № 24-00-13 от 12.01.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 680
Указание № УК-1 от 17.01.2007 г. на МФ
административна практика, стр. 681
Писмо № 24-30-2 от 01.02.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 684
Писмо № 24-00-11 от 09.02.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 687
Указание № УК-2 от 12.02.2007 г. на МФ
административна практика, стр. 689
Писмо № 24-04-171/06 от 06.03.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 692
Писмо № 24-00-20 от 08.03.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 693
№ 93-04-44 от 08.03.2007 г. на МФ
административна практика, стр. 699
№ 93-04-45 от 08.03.2007 г. на МФ
административна практика, стр. 706
Писмо № 24-00-21 от 15.03.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 713
Писмо № 91-00-86 от 21.03.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 714
Писмо № 24-34-53 от 21.03.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 718
Писмо № 24-00-23 от 04.04.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 728
Писмо № 24-32-67 от 18.04.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 730
Писмо № 20-00-708 от 05.06.2007 г.на НАП
административна практика, стр. 731
Писмо № 24-00-37 от 04.07.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 734
Годишно счетоводно приключване на 2007 година - Обща характеристика - 2007 г.
авторски материал, стр. 740
Годишно счетоводно приключване на 2007 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - 2007 г.
авторски материал, стр. 778
Годишно счетоводно приключване на 2007 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи НСФОМПС - 2007 г.
авторски материал, стр. 827
Годишно счетоводно приключване на 2007 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи МСС - 2007 г.
авторски материал, стр. 863
Годишно счетоводно приключване на 2007 година - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на МСС1 - 2007 г.
авторски материал, стр. 920
Годишно счетоводно приключване на 2007 година - Изготвяне на годишния финансовотчет от бюджетните предприятия - 2007 г.
авторски материал, стр. 947
Годишно счетоводно приключване на 2007 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията ­ юридически лица с нестопанска цел - 2007 г.
авторски материал, стр. 960
Годишно счетоводно приключване на 2007 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, които водят специфични счетоводни регистри - 2007 г.
авторски материал, стр. 970